Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kultūros vertybių eksportas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kultūros vertybių eksportas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad pasitelkiant eksporto licencijas eksportui už Europos Sąjungos (ES) muitų teritorijos ribų būtų taikoma vienoda kontrolė, siekiant apsaugoti Europos kultūros vertybes.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatomos kultūros vertybių eksporto taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti šias vertybes. Juo užtikrinama vienoda kontrolė jų eksportui už ES išorės sienų. Kultūros objektų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategorijos išvardytos reglamento I priede.

Eksporto licencija

 • Eksporto licencija turi būti pateikta, kai kultūros vertybė eksportuojama už ES muitų teritorijos ribų. Eksportuotojas turi reikalauti licencijos, kurią išduoda ES šalies kompetentinga institucija. Ji galioja visoje ES. ES šalis gali atsisakyti išduoti eksporto licenciją, jei kultūros vertybės saugomos pagal nacionalinės teisės aktus, taikomus meninės, istorinės ar archeologinės vertės nacionalinėms vertybėms. Tam tikromis aplinkybėmis ES šalis gali leisti eksportuoti tam tikras kultūros vertybes be licencijos.
 • Eksporto licencija kartu su eksporto deklaracija turi būti pateikiamos atliekant eksporto formalumus muitinėje, kuri yra kompetentinga priimti tą deklaraciją. ES šalys gali apriboti muitinės įstaigų, kurios yra kompetentingos tvarkyti kultūros vertybių eksporto formalumus, skaičių.
 • Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1081/2012 nustatomos taisyklės, taikomos eksporto licencijų, numatytų Reglamentu (EB) Nr. 116/2009, sudarymui, išdavimui ir naudojimui.
 • Jame numatomos išduodamų licencijų rūšys, jų naudojimas ir galiojimo laikotarpis. Yra trys licencijų rūšys:
  • standartinė licencija, kuri naudojama įprastomis aplinkybėmis, kai eksportui taikomas Reglamentas (EB) Nr. 116/2009, ir galioja vienerius metus;
  • speciali atviroji licencija, kuri taikoma pakartotinai laikinai eksportuojamai konkrečiai kultūros vertybei, kurią eksportuoja jos savininkas naudoti ir (arba) eksponuoti trečiojoje šalyje. Ji galioja iki penkerių metų;
  • bendra atviroji licencija, kuri gali būti išduota muziejams ar kitoms institucijoms laikinai eksportuoti nuolatinei jų kolekcijai priklausančias vertybes, kurios gali būti reguliariai laikinai eksportuojamos iš ES eksponuoti ES nepriklausančioje šalyje. Ji galioja iki penkerių metų.
 • Visų trijų licencijų rūšių blanko pavyzdžiai pateikiami atitinkamai I, II ir III prieduose.

Įgyvendinimas

 • Siekiant įgyvendinti šį reglamentą, nacionalinės administracinės institucijos turi teikti viena kitai tarpusavio pagalbą ir bendradarbiauti su Europos Komisija. ES šalių muitinės ir kompetentingos institucijos taip pat turi bendradarbiauti.
 • ES šalys turi nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, taikomas už šio reglamento pažeidimus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (ES) Nr. 116/2009 yra pradinio dokumento (Reglamento (EEB) Nr. 3911/92) ir jo paskesnių pakeitimų kodifikuota redakcija. Jis taikomas nuo 2009 m. kovo 2 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto (kodifikuota redakcija) (OL L 39, 2009 2 10, p. 1–7)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Institucijų, kurioms suteikta teisė išduoti kultūros vertybių eksporto licencijas, sąrašas, paskelbtas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 116/2009 3 straipsnio 2 dalį (OL C 164, 2009 7 16, p. 6–20)

Muitinės įstaigų, kurioms suteikta teisė tvarkyti kultūros vertybių eksporto formalumus, sąrašas, paskelbtas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 116/2009 5 straipsnio 2 dalį(OL C 134, 2009 6 13, p. 9–13)

paskutinis atnaujinimas 20.02.2017

Top