Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kultūra ir ES tarptautiniai santykiai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kultūra ir ES tarptautiniai santykiai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Išvados dėl kultūrų įvairovės ir dialogo skatinimo ES ir ES šalių išorės santykiuose

KOKS ŠIŲ IŠVADŲ TIKSLAS?

 • Šiomis išvadomis siekiama paskatinti Europos Komisiją ir Europos Sąjungos (ES) šalis formuoti požiūrius dėl kultūrinių santykių palaikymo su ES nepriklausančiomis šalimis.
 • Jos padėjo inicijuoti procesą, pagal kurį:
  • ES šalys patvirtino išvadas dėl kultūros ES išorės santykių srityje, ypač daug dėmesio skiriant kultūros svarbai vystomojo bendradarbiavimo srityje;
  • Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba paskelbė bendrą komunikatą, kuriame išdėstoma būsimos ES strategijos tarptautinių kultūrinių santykių srityje galima forma.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Išvadose pabrėžiama, kad kultūriniai mainai ir kultūrų dialogas pasauliniu lygiu labai prisidės prie tautų suartėjimo ir visuomenės bei ekonomikos stiprinimo. Tuo tikslu ES turi įtraukti kultūros aspektą į savo išorės santykių politiką ir programas, taip pat į bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.
 • Be kita ko, išvadose ES šalys ir Europos Komisija raginamos:
  • propaguoti kultūrų dialogą įgyvendinant kultūros srities specialistų ir jaunimo projektus, informuotumo didinimo veiklą ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais ES viduje ir už jos ribų;
  • remti daugiakalbystės ir tarpkultūrinės kompetencijos plėtojimą;
  • propaguoti 2005 m. UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, kurios šalis ES yra;
  • parengti ES strategiją, kuria siekiama nuosekliai ir sistemingai integruoti kultūros aspektą į ES išorės santykius ir padėti užtikrinti ES ir ES šalių veiklos papildomumą;
  • propaguoti Europos kultūrinę veiklą, kultūros vertybes ir paslaugas, taip pat Europos kultūros srities specialistų tarptautinį judumą;
  • padėti kovoti su kultūros vertybių klastojimu, piratavimu, vagystėmis ir neteisėta prekyba tarptautiniu lygmeniu;
  • apsaugoti, išsaugoti ir propaguoti kultūros paveldą.
 • Siekiant geriau nustatyti ES strategijas ir veiklą šioje srityje, išvadose akcentuojama šalių partnerių atidžios kultūros sričių analizės svarba. Jose taip pat pabrėžiama, kad:
  • finansavimo programos turi būti nustatomos ir pritaikomos prie kultūros sektoriaus specifikos, kad jos būtų tinkamos mažoms gamybos bei platinimo struktūroms ir atitiktų specifines vietos ypatybes;
  • potencialiems dalyviams turi būti suteikta geresnė galimybė gauti informaciją apie paramos programas ir veiklą;
  • menininkai, kultūros srities specialistai ir pilietinė visuomenė ES bei šalyse partnerėse turi būti skatinami dalyvauti rengiant ir įgyvendinant išorės kultūros politiką;
  • ES šalių kultūros institucijos, dirbančios šalyse partnerėse, turi glaudžiau bendradarbiauti ir plėsti tinklus.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados dėl kultūrų įvairovės ir dialogo skatinimo Sąjungos ir jos valstybių narių išorės santykiuose (OL C 320, 2008 12 16, p. 10–12)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas“ (JOIN(2016) 29 final, 2016 6 8)

Tarybos išvados dėl kultūros ES išorės santykių srityje, ypač daug dėmesio skiriant kultūros svarbai vystomojo bendradarbiavimo srityje (OL C 417, 2015 12 15, p. 41–43)

paskutinis atnaujinimas 08.11.2016

Top