Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maudyklų vandens kokybė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maudyklų vandens kokybė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Maudyklų vandens direktyva siekiama užtikrinti:

 • maudyklų vandens kokybės stebėseną;
 • geresnių valdymo priemonių įgyvendinimą;
 • visuomenės informavimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Europos Sąjunga (ES) yra įsipareigojusi saugoti aplinkos kokybę ir žmonių sveikatą. Todėl šia direktyva griežtinamos maudyklų vandens kokybę garantuojančios taisyklės. Ja papildoma Direktyva 2000/60/EB dėl vandens apsaugos ir valdymo.
 • Ši direktyva netaikoma plaukimo baseinams, mineralinių vandenų baseinams ir dirbtinai sukurtiems uždariems vandens telkiniams, kurie yra prižiūrimi arba naudojami terapiniams tikslams.

Maudyklų vandens stebėsena

 • ES šalys turi kasmet identifikuoti maudyklų vandenis savo teritorijoje ir nustatyti maudymosi sezono trukmę.
 • Jos turi užtikrinti, kad toje vietoje, kur tikimasi daugiausiai besimaudančiųjų arba kur laukiama didžiausios taršos grėsmės, būtų vykdoma stebėsena. Stebėsena vykdoma imant mėginius:
  • ne mažiau kaip keturis mėginius, įskaitant vieną prieš maudymosi sezono pradžią;
  • tris mėginius tik tuomet, jei maudymosi sezonas trunka ne ilgiau kaip aštuonias savaites arba tam regionui būdingi tam tikri geografiniai suvaržymai.
 • ES šalys turi pateikti Europos Komisijai savo stebėsenos rezultatus kartu su vandens kokybės valdymo priemonių aprašymu. Stebėsenos veikla gali būti sustabdyta susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms, apie tai informavus Komisiją.

Maudyklų vandens kokybės nustatymas

 • Vandens kokybė yra vertinama pagal mikrobiologinius duomenis, apibrėžtus pagal šios direktyvos I priede nustatytus parametrus. Prastos, patenkinamos, geros ir puikios kokybės vandens klasifikacija yra nustatyta pagal šios direktyvos II priede išdėstytus kriterijus.
 • Remiantis direktyva, iki 2015 m. maudymosi sezono pabaigos visi maudyklų vandenys turi būti bent patenkinamos kokybės. ES šalys taip pat turi imtis reikalingų priemonių, kad padidintų geros arba puikios kokybės maudyklų vandenų skaičių.
 • Prastos kokybės atveju ES šalys turi imtis reikalingų priemonių, kad suvaldytų ir pašalintų taršą, taip pat apsaugotų ir informuotų besimaudančiuosius.

Maudyklų vandens charakteristika

 • Šia direktyva numatomos charakteristikos kiekvienam maudyklų vandeniui. Kiekviena maudyklos vandens charakteristika gali būti skirta tik vienai maudyklai arba kelioms besiribojančioms maudykloms. Visų pirma jos sudaromos įvertinant:
  • maudyklos vandens ir kitų tam tikros maudyklos vandens baseino paviršinių vandenų, kurie gali būti taršos šaltinis, fizines, geografines ir hidrologines savybes;
  • taršą ir jos šaltinius;
  • valdymo priemones.
 • Maudyklų vandenų charakteristikos turi būti peržiūrimos ir atnaujinamos, kaip numatyta šios direktyvos III priede.

Išskirtinės priemonės

 • ES šalys turi nustatyti išskirtines priemones, jei dėl netikėtų situacijų pablogėja vandens kokybė arba keliamas pavojus besimaudančiųjų sveikatai.
 • Atitinkamą stebėsenos veiklą taip pat reikia vykdyti, jei yra dumblių išplitimo pavojus. Atsakingos valdžios institucijos turi:
  • nedelsdamos imtis valdymo priemonių ir pateikti informaciją išplitus melsvadumbliams;
  • įvertinti pavojus sveikatai išplitus didžiųjų dumbliams ir (arba) jūriniam fitoplanktonui.

Tarpvalstybiniai vandenys

 • ES šalys turi keistis informacija ir imtis bendrų veiksmų, jei upės baseinas yra kelių šalių teritorijoje.

Visuomenės informavimas

 • Nacionalinės valdžios institucijos turi sudaryti sąlygas visuomenei gauti informaciją ir dalyvauti vandens kokybės valdyme. Piliečiai gali teikti pasiūlymus, pastabas ir skundus. Jie taip pat gali dalyvauti sudarant, peržiūrint ir atnaujinant vandens kokybės sąrašus.
 • Be to, ES šalys turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu būtų aktyviai skleidžiama ir lengvai pasiekiama atitinkama informacija, visų pirma:
  • vandens klasifikacija, draudimas maudytis arba rekomendacija nesimaudyti;
  • bendrojo pobūdžio maudyklos vandens aprašymas ne techniniais terminais;
  • informacija apie taršos pobūdį ir trukmę.
 • Dalinai pakeitus Majoto statusą ES atžvilgiu Direktyva 2013/64/ES iš dalies pakeičiama Direktyva 2006/7/EB. Prancūzija yra vienintelis adresatas.
 • Direktyva 2006/7/EB panaikinama ir pakeičiama Direktyva 76/160/EEB nuo 2014 m. gruodžio 31 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2006 m. kovo 24 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2008 m. kovo 24 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinanti Direktyvą 76/160/EEB (OL L 64, 2006 3 4, p. 37–51)

Paskesni Direktyvos 2006/7/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. sausio 21 d. Komisijos sprendimas 2009/64/EB, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/7/EB patvirtinantis standartą ISO 17994:2004(E) mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo standartu (OL L 23, 2009 1 27, p. 32)

2011 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/321/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/7/EB nustatomi simboliai, kuriais visuomenei nurodoma maudyklų vandens klasifikacija ir maudyklos, kuriose maudytis draudžiama arba nerekomenduojama (OL L 143, 2011 5 31, p. 38–40)

paskutinis atnaujinimas 22.02.2017

Top