Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Žaislų saugos užtikrinimas Europos Sąjungoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Žaislų saugos užtikrinimas Europos Sąjungoje

Visi žaislai, pagaminti Europos Sąjungoje (ES) arba į ją įvežti, turi atitikti griežtus saugos reikalavimus prieš jiems patenkant į rinką. Šie reikalavimai yra retkarčiais atnaujinami, atsižvelgiant į techninę pažangą ir mokslines žinias.

DOKUMENTAS

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB dėl žaislų saugos.

SANTRAUKA

Visi žaislai, pagaminti Europos Sąjungoje (ES) arba į ją įvežti, turi atitikti griežtus saugos reikalavimus prieš jiems patenkant į rinką. Šie reikalavimai yra retkarčiais atnaujinami, atsižvelgiant į techninę pažangą ir mokslines žinias.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

2009 m. direktyvoje nustatyti saugos reikalavimai, kuriuos turi atitikti ES rinkai tiekiami žaislai. Joje išdėstytos įvairių tiekimo grandinės operatorių - nuo gamintojų iki mažmenininkų - konkrečios pareigos. Reikalavimais siekiama užtikrinti aukštą sveikatos ir saugos lygį, apsaugoti visuomenę bei aplinką ir garantuoti sąžiningą konkurenciją ES žaislų rinkoje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Žaislai - tai gaminiai, suprojektuoti ir skirti vien tik arba ne vien tik žaisti vaikams iki 14 metų.
  • Gamintojai, gerai išmanantys savo gaminius, turi pareigą užtikrinti, kad jų žaislai atitinka visus taikomus saugos reikalavimus.
  • Importuotojai gali pateikti į rinką žaislus, pagamintus ne ES, tik jei jie atitinka visus taikomus saugos reikalavimus.
  • Platintojai ir mažmenininkai turi rūpestingai užtikrinti atitiktį taikomiems saugos reikalavimams.
  • Nacionalinės valdžios institucijos vykdo rinkos priežiūrą.
  • Žaislams, atitinkantiems esminius saugos reikalavimus, išduodama EB atitikties deklaracija, jie turi būti pažymėti „CE“ ženklu ir jais gali būti prekiaujama visoje ES.
  • Šis teisės aktas netaikomas viešo naudojimo žaidimo aikštelių įrangai, viešo naudojimo automatiniams žaidimų aparatams, žaislinėms transporto priemonėms su vidaus degimo varikliais, žaisliniams garo varikliams ir laidyklėms bei timpoms.
  • Direktyva yra retkarčiais atnaujinama, paprastai siekiant nustatyti žaisluose naudojamų cheminių medžiagų (kaip antai kadmio, bario ir bisfenolio A) saugią koncentraciją.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/48/EB

2011 7 20 Išskyrus II priedo III dalį (cheminės saugos reikalavimai): 2013 7 20

2011 1 20

OL L 170, 2009 6 30, p. 1-37

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2012/7/ES

2013 7 20

2013 1 20

OL L 64, 2012 3 3, p. 7-8

Reglamentas (ES) Nr. 681/2013

2013 7 20

-

OL L 195, 2013 7 18, p. 16-17

Direktyva 2014/79/ES

2015 12 21

2015 12 21

OL L 182, 2014 6 21, p. 49-51

Direktyva 2014/81/ES

2015 12 21

2015 12 21

OL L 183, 2014 6 24, p. 49-51

Direktyva 2014/84/ES

2015 7 1

2015 7 1

OL L 192, 2014 7 1, p. 49-51

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Oficialusis leidinys L 396, 2006 12 30, p. 1-849).

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (Oficialusis leidinys L 353, 2008 12 31, p. 1-1355).

paskutinis atnaujinimas 02.01.2015

Top