Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ieškiniai dėl uždraudimų ginant kolektyvinius vartotojų interesus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ieškiniai dėl uždraudimų ginant kolektyvinius vartotojų interesus

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyvos tikslas – nustatyti Europos Sąjungos (ES) taisykles siekiant užtikrinti, kad ieškiniai dėl uždraudimų padėtų pakankamai veiksmingai pašalinti pažeidimus, kenkiančius kolektyviniams vartotojų interesams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Ieškiniais dėl uždraudimų siekiama pašalinti arba uždrausti pažeidimus, kurie prieštarauja kolektyviniams vartotojų interesams. Šia direktyva suderinti teisės aktai užtikrina didesnį ieškinių dėl uždraudimų veiksmingumą ir sklandesnį ES vidaus rinkos veikimą.
 • Nagrinėjami pažeidimai yra susiję su vartojimo kreditu, kelionių paketais, nesąžiningomis sąlygomis sutartyse, sudarytose su vartotojais, nuotolinės prekybos sutartimis ir nesąžiningos prekybos praktika. Visas susijusių direktyvų sąrašas pateikiamas Direktyvos 2009/22/EB I priede.
 • Galimi ieškinių dėl uždraudimų rezultatai:
  • bet kokio pažeidimo nutraukimas arba jo uždraudimas, kai tinkama, naudojant sumarinio proceso tvarką;
  • pažeidimo tęstinio poveikio panaikinimas, visų pirma paskelbiant sprendimą;
  • sprendimo, pagal kurį atsakovai privalo sumokėti baudą, priėmimas.
 • Ši direktyva nepažeidžia tarptautinės privatinės teisės taisyklių taikytinos teisės atžvilgiu, t. y. paprastai taikoma arba tos ES šalies, kurioje buvo padarytas pažeidimas, teisė, arba tos šalies, kurioje pasireiškė pažeidimo pasekmės, teisė.
 • Subjektai, kompetentingi pareikšti ieškinį, turi teisėtą interesą užtikrinti kolektyvinių vartotojų interesų ir sklandaus vidaus rinkos veikimo nuostatų laikymąsi. Tai taikoma nepriklausomoms viešosioms įstaigoms, konkrečiai atsakingoms už vartotojų arba vartotojų apsaugos organizacijų kolektyvinių interesų gynimą. 2016 m. Europos Komisija paskelbė šių įstaigų sąrašą.
 • Komisija parengia kompetentingų institucijų, kurios gali imtis veiksmų ES daromų pažeidimų atveju, sąrašą, kuris skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiu atveju sąraše esantys kompetentingi subjektai turėtų būti įgalioti pareikšti ieškinį teisinėje arba administracinėje institucijoje toje ES šalyje, kurioje padarytas pažeidimas.
 • ES šalis, kurioje ketinama pareikšti ieškinį, gali nuspręsti, ar šalims reikalinga išankstinė konsultacija, dalyvaujant arba nedalyvaujant tos šalies kvalifikuotam subjektui. Jei per dvi savaites nuo prašymo konsultuotis gavimo pažeidimas nenutraukiamas, nedelsiant gali būti pareikštas ieškinys dėl uždraudimo.
 • 2011 m. buvo atliktas tyrimas dėl Direktyvos 2009/22/EB taikymo, kuris buvo naudojamas rengiant 2012 m. Komisijos ataskaitą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. gruodžio 29 d. Šia direktyva kodifikuojama Direktyva 98/27/EB, kuri į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta ne vėliau kaip 2001 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus (kodifikuota redakcija) (OL L 110, 2009 5 1, p. 30–36)

Paskesni Direktyvos 2009/22/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus taikymo (COM(2012) 635 final, 2012 11 6)

2013 m. birželio 11 d. Komisijos rekomendacija 2013/396/ES dėl Sąjungos teisės aktuose įtvirtintų teisių pažeidimo atvejais taikytinų valstybių narių įpareigojamųjų ir kompensacinių kolektyvinio teisių gynimo mechanizmų bendrųjų principų (OL L 201, 2013 7 26, p. 60–65)

Komisijos informacinis pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus, kuria kodifikuota Direktyva 98/27/EB, 4 straipsnio 3 dalies, kurioje apibrėžiami subjektai, kompetentingi pareikšti ieškinį pagal šios direktyvos 2 straipsnį (OL C 361, 2016 9 30, p. 1–55)

Komisijos informacinio pranešimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus, kuria kodifikuota Direktyva 98/27/EB, 4 straipsnio 3 dalies, kurioje apibrėžiami subjektai, kompetentingi pareikšti ieškinį pagal šios direktyvos 2 straipsnį, klaidų ištaisymas (OL C 367, 2016 10 6, p. 6)

paskutinis atnaujinimas 07.11.2016

Top