Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De minimis pagalba visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

<em>De minimis</em> pagalba visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms

Šiuo reglamentu papildoma bendrosios valstybės pagalbos de minimis taisyklė ir padidinama viršutinė pagalbos riba visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms.

DOKUMENTAS

2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms.

SANTRAUKA

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 straipsnio 1 dalyje nustatoma, kokios priemonės sudaro valstybės pagalbą. SESV 108 straipsnio 3 dalyje nustatomas bendrasis principas, pagal kurį Europos Komisija turi būti informuota apie valstybės pagalbą, kad galėtų įvertinti, ar pagalba yra suderinama su vidaus rinka. Tarybos reglamento (EB) Nr. 994/98 2 straipsnyje Komisijai leidžiama reglamentu patvirtinti de minimis taisyklę, pagal kurią nedidelės pagalbos sumos nebūtų laikomos valstybės pagalba, nes jos neturi įtakos konkurencijai ir (arba) prekybai tarp ES šalių; todėl apie jas neturi būti pranešta ir pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį.

Šis reglamentas papildo bendrąjį de minimis (Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1998/2006) ir yra taikomas pagalbai, suteiktai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms. Apie tokią pagalbą nereikia pranešti, jeigu bendra de minimis pagalbos, suteiktos visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, suma neviršija 500 000 EUR bet kuriuo trejų mokestinių metų laikotarpiu ir nepažeidžiama sumavimo sąlyga. Tačiau bendrajame de minimis reglamente nustatyta viršutinė pagalbos riba yra tik 200 000 EUR.

Stebėjimas

Jeigu kuri nors ES šalis ketina suteikti de minimis pagalbą pagal šį reglamentą, ji turi raštu informuoti įmonę, kuriai skiriama pagalba, apie:

  • siūlomą pagalbos sumą;
  • visuotinės ekonominės svarbos paslaugą, kuriai teikiama pagalba;
  • de minimis pobūdį.

Prieš suteikdama pagalbą ES šalis iš ją gaunančios įmonės turi gauti rašytinės arba elektroninės formos patvirtinimą apie bet kokią kitą de minimis pagalbą, gautą pagal šį reglamentą ar kitus de minimis reglamentus per dvejus ankstesnius mokestinius metus ir einamaisiais mokestiniais metais. ES šalis turi patikrinti, ar naujoji suma nepadidins bendros įmonei suteiktos de minimis pagalbos sumos tiek, kad ji viršytų 500 000 EUR ribą.

ES šalys taip pat gali įsteigti centrinį registrą, kuriame būtų registruojamas kiekvienas jų teritorijoje suteiktos de minimis pagalbos atvejis.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimas – galiojimo pabaigos data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 360/2012

29.4.2012 - 31.12.2018

OL L 114, 2012 4 26

Paskutinį kartą atnaujinta: 14.01.2013

Top