Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Variklinės transporto priemonės: bendroji išimtis dėl ES konkurencijos teisės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Variklinės transporto priemonės: bendroji išimtis dėl ES konkurencijos teisės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 461/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių vertikaliesiems susitarimams ir suderintiems veiksmams variklinių transporto priemonių sektoriuje

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101 straipsnio 3 dalimi nustatoma, kad vertikaliesiems susitarimams*, kurių teikiama nauda yra reikšmingesnė nei jų antikonkurencinis poveikis, taikoma išimtis. Reglamentu (ES) Nr. 461/2010 bendroji išimtis suteikiama variklinių transporto priemonių sektoriuje sudaromiems vertikaliesiems susitarimams dėl naujų variklinių transporto priemonių pirkimo, pardavimo ir perpardavimo, tokių transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugų, taip pat atsarginių dalių platinimo.

Naujų transporto priemonių pirkimo, pardavimo ir perpardavimo vertikalieji susitarimai

Reglamentu (ES) Nr. 461/2010 nustatoma, kad Reglamentas (ES) Nr. 330/2010 taikomas naujų transporto priemonių pirkimo, pardavimo ir perpardavimo vertikaliesiems susitarimams.

Antrinės variklinių transporto priemonių rinkos vertikalieji susitarimai

Reglamentu (ES) Nr. 461/2010 nustatoma, kad Reglamentas (ES) Nr. 330/2010 taip pat taikomas vertikaliesiems susitarimams dėl variklinių transporto priemonių atsarginių dalių pirkimo, pardavimo ir perpardavimo sąlygų, taip pat variklinių transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugų, su sąlyga, kad jie atitinka reikalavimus dėl išimties pagal Reglamentą (ES) Nr. 330/2010 ir jais nenumatomi pagrindiniai apribojimai, aprašyti Reglamente (ES) Nr. 461/2010:

  • apribojimas pasirinktinės platinimo sistemos nariams prekiauti variklinių transporto priemonių atsarginėmis dalimis;
  • apribojimas, dėl kurio atsarginių dalių ar remonto įrankių tiekėjas susitaria su variklinių transporto priemonių gamintoju ir kuriuo ribojamos tiekėjo galimybės parduoti tas prekes įgaliotiesiems ar nepriklausomiems platintojams, remontininkams arba galutiniams vartotojams;
  • apribojimas, dėl kurio susitaria pradiniam variklinių transporto priemonių surinkimui komponentus naudojantis variklinių transporto priemonių gamintojas ir tokių komponentų tiekėjas ir kuriuo ribojama tiekėjo galimybė tiekiamus komponentus aiškiai ir matomai žymėti savo prekių ženklu arba logotipu.

Pagal Reglamentą Nr. 19/65/EEB Europos Komisija reglamentu gali paskelbti, kad jeigu panašių vertikaliųjų apribojimų lygiagretūs tinklai apima daugiau kaip 50 % atitinkamos rinkos, šis reglamentas netaikomas vertikaliesiems susitarimams, kuriuose numatyta specifinių su ta rinka susijusių apribojimų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2010 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2023 m. gegužės 31 d.

KONTEKSTAS

Konkurencija: variklines transporto priemones reglamentuojantys teisės aktai

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Vertikalusis susitarimas – dviejų arba daugiau įmonių, kurių kiekviena veikia skirtingame gamybos arba platinimo grandinės lygmenyje, susitarimas arba suderinti veiksmai, susiję su sąlygomis, kuriomis šalys gali pirkti, parduoti arba perparduoti tam tikras prekes arba paslaugas.

DOKUMENTAS

2010 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 461/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių vertikaliesiems susitarimams ir suderintiems veiksmams variklinių transporto priemonių sektoriuje (OL L 129, 2010 5 28, p. 52–57)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1965 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas Nr. 19/65/EEB dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 36, 1965 3 6, p. 533–535). Paskesni Reglamento Nr. 19/65/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 102, 2010 4 23, p. 1–7)

paskutinis atnaujinimas 04.01.2016

Top