Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Apdairus antimikrobinių medžiagų naudojimas medicinoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Apdairus antimikrobinių medžiagų naudojimas medicinoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Rekomendacija 2002/77/EB dėl antimikrobinių medžiagų naudojimo medicinoje

KOKS ŠIOS REKOMENDACIJOS TIKSLAS?

Šioje rekomendacijoje Europos Sąjungos (ES) šalys yra raginamos sukurti ir įgyvendinti specialias strategijas dėl antimikrobinių medžiagų*, kaip antai antibiotikų, apdairaus naudojimo medicinoje siekiant išsaugoti jų veiksmingumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Siekiant kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms rekomendacijoje nustatomos specialios priemonės, kaip:

 • stiprinti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir antimikrobinių medžiagų naudojimo ir vartojimo stebėsenos sistemas (pvz., rinkti duomenis apie antibiotikų skyrimą ir naudojimą ligoninėse);
 • sukurti apdairaus antimikrobinių medžiagų naudojimo ir vartojimo kontrolės ir prevencines priemones nustatant antibiotikų naudojimo ir vartojimo taisykles ir įgyvendinant higienos bei infekcijų kontrolės priemones įstaigose (ligoninėse, slaugos namuose ir pan.).;
 • skatinti odontologų, vaistininkų, slaugytojų ir kitų medicinos specialistų švietimą ir mokymą apie atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, mažinti antibiotikų poreikį;
 • informuoti visuomenę apie apdairaus antimikrobinių medžiagų vartojimo svarbą didinant informuotumą apie atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemą ir skatinant realistiškus visuomenės lūkesčius dėl antibiotikų skyrimo;
 • skatinti mokslinių tyrimų iniciatyvas, susijusias su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms kontrole, daugiausia dėmesio skiriant atsparumo antimikrobinėms medžiagoms atsiradimo ir plitimo tarp žmonių mechanizmams.

Taisyklės dėl gaminių

Rekomendacijoje pateikiamos gairės dėl antimikrobinių gaminių vartojimo. Antimikrobinių gaminių rinkodaros kontrolės sistemos turi užtikrinti, kad jie atitiktų užkrečiamųjų ligų gero valdymo principus.

Paskesnės priemonės

Ataskaitos

ES šalys teikia reguliarias strategijos priemonių įgyvendinimo ataskaitas. Remdamasi šia informacija Komisija kas penkerius metus teikia ataskaitas:

 • 2005 m. pirmoje ataskaitoje ES šalys raginamos:
  • spręsti savigydos antibiotikais problemą, visų pirma šviečiant plačiąją visuomenę apie susijusią riziką;
  • parengti tinkamo gydymo antibiotikais gaires;
 • 2010 m. antroje ataskaitoje raginama, be kita ko, kiekvienai ES šaliai nustatyti tinkamą tarpsektorinį mechanizmą, skirtą koordinuoti rekomendacijoje numatytų strategijų įgyvendinimą;
 • 2015 m. trečioje ataskaitoje ES šalys raginamos:
  • vykdyti kontrolės ir prevencines priemones;
  • imtis priemonių, kad būtų padidintas politikos formuotojų įsipareigojimas spręsti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemą;
  • skatinti mokslinius tyrimus pagrindinėse srityse siekiant pašalinti esamus atsparumo antimikrobinėms medžiagoms kontrolės trūkumus.

Veiksmų planai

Atsižvelgdama į 2005 ir 2010 m. ataskaitas, taip pat į 2009 m. Tarybos priimtą rekomendaciją dėl pacientų saugos, 2011 m. Komisija patvirtino penkerių metų veiksmų planą, skirtą spręsti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms pavojus.

Antrasis veiksmų planas bus pradėtas įgyvendinti 2017 m. Jame daugiausia dėmesio skiriama šiems tikslams:

 • remti ES šalis, visų pirma rengiant, įgyvendinant ir stebint jų nacionalinius veiksmų planus;
 • sutelkti ES fondus ir priemones siekiant skatinti inovacijas ir mokslinius tyrimus atsparumo antimikrobinėms medžiagoms srityje;
 • stiprinti lyderio vaidmenį pasauliniuose forumuose, ypač tarptautinėse organizacijose ir santykiuose su pagrindiniais prekybos partneriais.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Antimikrobinės medžiagos: įvairūs cheminiai junginiai ir fizinės medžiagos, naudojamos sunaikinti infekcinius mikroorganizmus arba užkirsti kelią jų vystymuisi (pvz., antibiotinis penicilinas, antiseptikai ar baktericidai).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. lapkričio 15 d. Tarybos rekomendacija 2002/77/EB dėl apdairaus antimikrobinių medžiagų naudojimo medicinoje (OL L 34, 2002 2 5, p. 13–16)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai, paremta valstybių narių ataskaitomis dėl Tarybos rekomendacijos (2002/77/EB) dėl apdairaus antimikrobinių medžiagų naudojimo medicinoje įgyvendinimo (KOM(2005) 684 galutinis, 2005 12 22)

Komisijos antroji ataskaita Tarybai, paremta valstybių narių ataskaitomis dėl Tarybos rekomendacijos (2002/77/EB) dėl apdairaus antimikrobinių medžiagų naudojimo medicinoje įgyvendinimo (KOM(2010) 141 galutinis, 2010 4 9)

Apdairus antimikrobinių medžiagų naudojimas medicinoje. Trečioji ataskaita dėl Tarybos rekomendacijos įgyvendinimo (2016 m.)

paskutinis atnaujinimas 01.03.2017

Top