Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES strategija dėl mitybos, antsvorio ir nutukimo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES strategija dėl mitybos, antsvorio ir nutukimo

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Baltoji knyga (KOM(2007) 279 galutinis) dėl su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusių sveikatos problemų

KOKS ŠIOS BALTOSIOS KNYGOS TIKSLAS?

 • Europos Komisija pateikė integruotą požiūrį siekiant sumažinti netinkamos mitybos, antsvorio ir nutukimo sukeltas sveikatos problemas ES.
 • Baltojoje knygoje pirmiausia siūlomi veiksmai, kurių įvairūs partneriai gali imtis sprendžiant šią visuomenės sveikatos problemą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu. Šie veiksmai papildo ir remia esamas ES šalių priemones.
 • Ypatingas dėmesys skiriamas socialiniams ir ekonominiams nutukimo problemos aspektams, nes ši problema siejama su palankių sąlygų neturinčiomis visuomenės grupėmis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Pagrindinis strategijos tikslas yra kovoti su nutukimą skatinančia aplinka (t. y. aplinka, kuri skatina svorio augimą) ir padėti piliečiams sumažinti rizikingą elgseną, kuri lemia antsvorį ir nutukimą, kaip antai netinkamą mitybą ir nepakankamą fizinį aktyvumą.
 • Šio tikslo siekiama daugiausia dėmesio skiriant veiksmams, kuriais užtikrinama, kad:
  • vartotojai galėtų priimti pagrįstus sprendimus rinkdamiesi sveiką maistą, pvz., parduotuvėse ir valgyklose;
  • būtų skatinamas privačiojo sektoriaus dalyvavimas;
  • maisto pramonė (įskaitant mažmenininkus) galėtų keisti maisto produktų sudėtį, visų pirma sumažinant druskos, cukraus ir riebalų kiekį, taip pat galėtų mažinti ir planuoti rinkodarą taip, kad ji nebūtų netinkamai nukreipta į vaikus ir skatintų sveikesnį maistą;
  • darbdaviai galėtų skatinti sveiką gyvenseną (pvz., vykti į darbą ir iš jo pėsčiomis arba dviračiu);
  • žmonės būtų motyvuoti reguliariai mankštintis, pabrėžiant fizinio aktyvumo naudą sveikatai.

Partnerystės

 • Strategijoje akcentuojama partnerysčių kūrimo visoje ES svarba, kad būtų imtasi veiksmų vietos, regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu. Tai apima privačiojo sektoriaus (pvz. maisto gamintojų, mažmeninės prekybos arba reklamos pramonės), visuomenės sveikatos sektoriaus ir pilietinės visuomenės organizacijų (pvz., sporto, vartotojų ir visuomenės sveikatos asociacijų) bendrą darbą.
 • Remiantis 2005 m. sukurta ES mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos platforma, strategijoje siūloma kurti panašias platformas nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu ES šalyse. Vietos suinteresuotųjų šalių (pvz., asociacijų ir mažųjų įmonių) dalyvavimas yra strategijos sėkmės pagrindas, nes sukuriama grupės dinamika ir susiejama kiek įmanoma daugiau dalyvių ir visais lygmenimis.
 • ES šalių valdžios institucijos atsako už:
  • koordinavimą, siekiant užtikrinti priemonių reikalingumą visuomenės sveikatos srityje, ir
  • žiniasklaidos skatinimą dalyvauti rengiant bendrus pranešimus ir kampanijas.
 • Mitybos ir fizinio aktyvumo aukšto lygio grupė (ALG), kurią sudaro ES šalių, taip pat Norvegijos ir Šveicarijos atstovai, skatina keistis geriausia patirtimi bei informacija ir kurti savanoriškumu pagrįstus bendrus metodus.
 • ALG dalyvauja keičiant maisto produktų sudėtį, visų pirma atkreipiant dėmesį į druską, sočiuosius riebalus ir pridėtą cukrų. 2011 m. ji pritarė Nacionalinių iniciatyvų dėl tam tikrų maisto medžiagų ES programai (kuri yra pagrįsta 2008 m. maisto produktų sudėties keitimo modeliu, skirtu per ketverius metus 16 % sumažinti druskos kiekį). Tuomet imtasi veiksmų, kad iki 2016 m. sočiųjų riebalų kiekis būtų sumažintas 5 %, o iki 2020 m. – dar 5 %. 2015 m. pradėtas rengti priedas dėl sočiųjų riebalų, kuriuo siekiama skatinti iki 2020 m. 10 % savanoriškai sumažinti pridėtojo cukraus kiekį perdirbtuose maisto produktuose.
 • 2016 m. ALG susitarė dėl nacionalinių maisto produktų sudėties keitimo iniciatyvų stebėsenos sistemos. Tai buvo svarbus ir konkretus žingsnis remiant nacionalinius veiksmus. Šių pastangų naudą galiausiai pajus kiekvienas pilietis eidamas į parduotuvę. Jas taip pat parems vykdomi bendrieji veiksmai mitybos ir fizinio aktyvumo srityje. Daugiau pokyčių laukiama 2017 m.
 • 2014 m. ALG paskelbė 2014–2020 m. ES kovos su vaikų nutukimu veiksmų planą. Jo tikslas – iki 2020 m. sustabdyti nutukusių vaikų skaičiaus augimą. Šiuo metu atliekamas veiksmų plano laikotarpio vidurio vertinimas.
 • 2017 m. ALG dalyvavo rengiant ir tvirtinant mokyklos maisto viešojo pirkimo gaires.

Tarpdisciplininis metodas

 • Nors pagrindinis klausimas yra visuomenės sveikata, strategijoje, be partnerystės visuose lygmenyse akcentavimo, taip pat pabrėžiamas faktas, kad sprendžiant antsvorio ir nutukimo problemą reikalingas suderintas metodas, apimantis įvairius politikos sektorius, pavyzdžiui:
  • švietimą: informavimo kampanijų vaikams ir suaugusiesiems organizavimas;
  • vartotojų politiką: aiškios ir išsamios informacijos apie maisto produktų pasirinkimą, pvz., maistingumo ženklinimą, teikimas;
  • rinkodarą: Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyva skatinama atsakinga maisto produktų rinkodara, ypač skirta vaikams;
  • sportą: organizuoto sporto prieinamumo ir didesnio fizinio aktyvumo skatinimas;
  • miestų planavimą ir aktyvų mobilumą: aktyvaus vykimo į darbą ir iš jo skatinimas, pvz., vykimas į darbą ir iš jo pėsčiomis, dviračiu ar viešuoju transportu;
  • mokslinius tyrimus: išsiaiškinimas, kas lemia maisto produktų ir fizinės veiklos pasirinkimą, visų pirma pasitelkiant ES (programa „Horizontas 2020“) ir nacionalinius mokslinių tyrimų finansavimo mechanizmus;
  • žemės ūkį: galimybė rinktis ir pirkti sveikesnius maisto produktus, kurie yra prieinami visoms gyventojų grupėms, ypač vaikams;
  • Europos Parlamentą: Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas įgyvendina bandomuosius projektus, kuriais remiama gyventojų grupių sveika mityba.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija rengiant informacinius dokumentus ir kuriant bendrą duomenų apie mitybą ir fizinį aktyvumą saugyklą.

Politikos stebėsena ir vertinimas

 • Duomenys apie nutukimą ir antsvorį stebimi:
  • aukščiausiuoju lygmeniu, siekiant gauti aiškius ir palyginamus duomenis apie bendrus pažangos rodiklius remiantis Europos pagrindiniais sveikatos rodikliais, kurie susiję su mityba ir fiziniu aktyvumu;
  • šalies lygmeniu, siekiant įvertinti esamą veiklą ir jos poveikį;
  • individualių veiksmų lygmeniu.
 • Veiksmai yra sistemingai vertinami siekiant nustatyti, kurie iš jų yra sėkmingi.

Pažangos stebėjimas

Įgyvendinant antsvorio ir nutikimo mažinimo politiką Europoje ir toliau daugiau dėmesio skiriama prioritetinėms sritims, kaip antai:

 • iš maisto gaunamo druskos, sočiųjų riebalų, transriebiųjų rūgščių ir cukraus kiekio mažinimui;
 • vaisių ir daržovių vartojimo didinimui;
 • maisto produktų, kuriuose yra daug druskos, sočiųjų riebalų, transriebiųjų rūgščių ir cukraus, vartojimo tarp vaikų ir jų poveikio jiems mažinimui;
 • maisto produktų viešajam pirkimui;
 • didesniam fiziniam aktyvumui ir mažesniam sėdėjimui;
 • išimtinio žindymo pirmuosius šešis mėnesius skatinimui;
 • mitybos ir fizinio aktyvumo skirtumų tarp gyventojų grupių mažinimui.

KONTEKSTAS

 • Prasta mityba ir fizinis neaktyvumas turi tiesioginio poveikio milijonų piliečių gyvenimo trukmei ir kokybei, taip pat sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumui ir tvarumui. Iki 7 % ES sveikatos biudžeto lėšų kasmet išleidžiama su nutukimu susijusioms ligoms gydyti, o dėl sumažėjusio produktyvumo ir ankstyvos mirties patiriama netiesioginių išlaidų (2,8 mln. žmonių kasmet miršta dėl priežasčių, susijusių su viršsvoriu ir nutukimu).
 • 52 % ES suaugusiųjų turi viršsvorio arba yra nutukę, 17 % – yra nutukę. Suaugusiųjų nutukimas yra žinomas rizikos veiksnys, susijęs su įvairiomis rimtomis lėtinėmis ligomis, įskaitant 2 tipo diabetą, širdies ir kraujagyslių ligą, kai kurias vėžio rūšis. Tai yra išvengiama priešlaikinės mirties priežastis.
 • Daug nerimo kelia vaikų nutukimas. Vienas iš trijų 6–9 metų vaikų ES turi viršsvorio arba yra nutukęs. Šis skaičius gerokai padidėjo nuo 2008 m., kuomet vienas iš keturių vaikų turėjo viršsvorio arba buvo nutukęs. Didelė tikimybė, kad viršsvorio turintys arba nutukę vaikai su šia problema susidurs ir sulaukę suaugusiojo amžiaus. Nutukę vaikai turi didesnę tikimybę patirti patyčių, turėti problemų, susijusių su pasitikėjimu savimi, sirgti depresija ir prastai mokytis mokykloje.
 • Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti (KOM(2007) 279 galutinis, 2007 5 30)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Tarybos išvados dėl mitybos ir fizinio aktyvumo (OL C 213, 2014 7 8, p. 1–6)

Tarybos išvados dėl aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo

paskutinis atnaujinimas 13.03.2017

Top