Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC).
 • Juo nustatoma ECDC kompetencija:
  • nustatyti,
  • įvertinti ir
  • pranešti apie dabartines ir atsirandančias grėsmes žmonių sveikatai dėl užkrečiamųjų ligų.
 • Reglamente nustatoma šio centro struktūra, organai ir veiklos procedūros.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kompetencija

ECDC kompetencija yra nustatyti, įvertinti ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias grėsmes žmonių sveikatai dėl užkrečiamųjų ligų.

Siekdamas šių tikslų centras:

 • ieško, renka, lygina, vertina ir platina svarbius mokslinius bei techninius duomenis;
 • teikia nepriklausomas mokslines nuomones, mokslinę ir techninę pagalbą, įskaitant mokymą;
 • teikia informaciją Europos Komisijai, ES šalims, ES tarnyboms (kaip antai Europos maisto saugos tarnybai ir Europos vaistų agentūrai) bei visuomenės sveikatos priežiūros srityje veikiančioms tarptautinėms organizacijoms (pvz., Pasaulio sveikatos organizacijai);
 • koordinuoja institucijų, kurios veikia centro kompetencijai priklausančioje srityje, teikiamų duomenų perdavimą Europos tinkle ir valdo skirtuosius priežiūros tinklus;
 • keičiasi informacija, profesinėmis žiniomis ir geriausia praktika, palengvina bendrų veiksmų plėtotę ir įgyvendinimą.

Užduotys

Pagrindinės ECDC užduotys:

Struktūra

ECDC organai:

 • administracinė valdyba, kurią sudaro:
  • po vieną narį iš visų 28 ES šalių, taip pat Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos,
  • du Europos Parlamento paskirti nariai ir
  • trys Komisijai atstovaujantys ir jos paskirti nariai.

Valdyba tvirtina darbo programą bei finansines taisykles ir užtikrina, kad ECDC vykdytų savo pareigas ir atliktų paskirtas užduotis;

 • direktorius ir nedidelis direktoriaus personalas. Direktorius yra atsakingas už kasdienį ECDC administravimą, rengia ir įgyvendina centro darbo programą;
 • patariamasis forumas, kurį sudaro kompetentingų nacionalinių institucijų atstovai. Patariamasis forumas sukuria mechanizmą, skirtą keistis informacija apie grėsmes sveikatai ir kaupti žinias.

Ligų programos

ECDC su ligomis susijusi veikla yra suskirstyta į septynias horizontaliąsias veiklos programas:

Visuomenės sveikatos mikrobiologijos programa

Be pirma paminėtų su konkrečiomis ligomis susijusių programų, ECDC vykdo Visuomenės sveikatos mikrobiologijos programą. Jos tikslas yra stiprinti Europos ekspertinių bei etaloninių laboratorijų gebėjimus ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Informavimas

ECDC tinklalapio skiltyje „Informacijos centras“ visuomenei pateikiama objektyvi, patikima ir lengvai prieinama informacija apie ECDC veiklą ir darbo rezultatus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2004 m. gegužės 20 d.

KONTEKSTAS

Užkrečiamosios ligos per trumpą laiką gali išplisti visame pasaulyje, todėl kelia didžiulę grėsmę žmonių sveikatai. Siekdama efektyviai ir skubiai reaguoti kilus epidemijai (pvz., SŪRS – sunkaus ūminio respiracinio sindromo), ES įsteigė ECDC.

ECDC savo veiklą pradėjo 2005 m. gegužės mėn. Jos būstinė yra Stokholme (Švedija).

DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (OL L 142, 2004 4 30, p. 1–11)

paskutinis atnaujinimas 11.01.2016

Top