Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006, kuriuo įsteigiamas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Tai Tarybos reglamento (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) įsteigimo nauja redakcija, kuria išplečiamas reglamento vaidmuo atsižvelgiant į naujas narkotikų vartojimo tendencijas, ypač į kombinuotą narkotikų vartojimą (kai draudžiami narkotikai vartojami kartu su vaistais ar medikamentais).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis centras yra atsakingas už tai, kad pateiktų ES institucijoms ir ES šalims objektyvius, patikimus ir palyginamus duomenis apie narkotikus ir narkomaniją.

EMCDDA siūlo politikos formuotojams duomenis, pagal kuriuos jie gali parengti pagrįstus teisės aktus ir strategijas dėl narkotikų. Jis taip pat pateikia specialistams ir praktikams geriausios praktikos pavyzdžius ir suteikia informaciją apie naujas mokslinių tyrimų apie narkotikus sritis ir narkomanijos pasekmes.

Pagrindiniai uždaviniai

EMCDDA pagrindiniai tikslai yra šie:

 • rinkti ir analizuoti turimus duomenis apie narkotikus ir narkomaniją Europos Sąjungoje ir bendradarbiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis,
 • palyginti duomenis, siekiant padėti įvertinti valstybių narių ir ES kovos su narkotikais politiką,
 • skleisti duomenis ir informaciją apie narkotikų problemą, įskaitant duomenis apie atsirandančias tendencijas,
 • bendradarbiauti su ES agentūromis, kaip antai Europolu ir Eurojustu ar specializuotomis Jungtinių Tautų agentūromis, kaip antai UNODC (Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuru).

Prioritetinės veiklos sritys

Centro prioritetinės veiklos sritys yra šios:

 • stebėti narkotikų problemą ir atsirandančias tendencijas, visų pirma kombinuoto narkotikų vartojimo tendencijas,
 • stebėti priemones, taikomas su narkotikais susijusioms problemoms, ir palengvinti valstybių keitimąsi geriausia praktika,
 • turėti greito informavimo sistemą ir vertinti naujų psichoaktyviųjų medžiagų riziką*,
 • kurti tam skirtas priemones padėti Europos Komisijai ir ES šalims stebėti bei vertinti jų atitinkamas politikos dėl narkotikų kryptis.

REITOX tinklas

Siekdamas atlikti savo pagrindinę užduotį teikti pagrįstą ir palyginamą informaciją apie narkotikus, EMCDDA sukūrė specialią priemonę, skirtą rinkti šalių duomenis suderintu būdu naudojant REITOX tinklą.

REITOX susieja nacionalines informacijos apie narkotikus sistemas ir pasitarnauja kaip pagrindinė priemonė, per kurią EMCDDA keičiasi duomenimis ir metodine informacija apie narkotikus ir narkomaniją Europos Sąjungoje.

Per REITOX tinklą surinkti duomenys taip pat naudojami:

 • stebėti ES kovos su narkotikais veiksmų plano įgyvendinimą;
 • padėti parengti rekomendacijas dėl atitinkamų nacionalinių atsakų dėl gydymo organizavimo, prevencijos ir žalos mažinimo veiklos.

Tinklą sudaro po vieną centrą kiekvienoje ES šalyje, kuri dalyvauja EMCDDA veikloje, ir Komisijai atstovaujantis centras.

Struktūra ir veikimas

Centras yra įsikūręs Lisabonoje (Portugalijoje). Jį sudaro valdyba, kuriai padeda biudžeto komitetas, vykdomasis komitetas ir mokslinis komitetas, teikiantis nuomones bet kokiu moksliniu centro veiklos aspektu.

EMCDDA palaiko glaudžius ryšius su REITOX tinklo nacionaliniais centrais ir kitomis organizacijomis partnerėmis.

EMCDDA vykdo savo užduotis pagal 3 metų strategiją, kurioje yra apibrėžti pagrindiniai jo darbo tikslai šiuo nustatytu laikotarpiu. Jo 2016–2018 m. strategija ir darbo programa siekiama prisidėti prie saugesnės ir sveikesnės Europos. Jose yra 3 pagrindinės veiklos sritys:

 • įrodymų perdavimas ir keitimasis žiniomis: apima produktus (pvz., vadovus, tyrimus ir t. t.) ir paslaugas (kaip antai konsultacijas), kuriuos EMCDDA pateiks 2016–2018 m. laikotarpiu, taip pat suinteresuotosioms šalims ir partneriams (pavyzdžiui, akademikams) skirtą mokymo veiklą;
 • greitas informavimas ir pavojaus vertinimas, pagrįstas EMCDDA stebėsenos komponentu: apima ES greito informavimo sistemą ir naujų narkotikų, atsirandančių tendencijų bei grėsmių rizikos vertinimą;
 • situacija, atsakai ir tendencijų analizė: siekiama pateikti metinę šiuolaikišką narkotikų paklausos ir pasiūlos apžvalgą kartu su informacija apie įvairius atsakus, kuriais siekiama neleisti vartoti, sumažinti žalą arba gydyti ir padėti problemas patiriantiems narkotikų vartotojams pasveikti bei socialiai reintegruotis.

Trys visa apimančios veiklos sritys papildo pagrindines veiklos sritis:

 • informacijos rinkimas ir valdymas,
 • visų veiklos rūšių (pvz., mokslinės veiklos) kokybės užtikrinimas,
 • bendradarbiavimas su partneriais ES ir ne ES lygiu (su tarptautinėmis organizacijomis ir ES nepriklausančiomis šalimis).

Taip pat teikiamos konkrečios metinės darbo programos kaip agentūros 3 metų strategijos dalis.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas įsigaliojo 2007 m. sausio 16 d.

KONTEKSTAS

EMCDDA buvo įsteigtas 1993 m. Centras buvo atidarytas Lisabonoje 1995 m., jis yra viena iš ES decentralizuotų agentūrų. 2015 m. jame buvo paminėta narkotikų situacijos Europoje stebėsenos 20 metų sukaktis.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Psichoaktyviosios medžiagos: medžiagos, kurios, jas prarijus, paveikia asmens psichikos procesus.

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija) (OL L 376, 2006 12 27, p. 1–13)

paskutinis atnaujinimas 03.02.2016

Top