Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Darbuotojų teisių apsauga verslo perdavimo atveju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Darbuotojų teisių apsauga verslo perdavimo atveju

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2001/23/EB dėl darbuotojų teisių apsaugos įmonių ar verslo perdavimo atveju

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos visoje ES taikomos darbuotojų teisės, kai įmonė ar verslas, kuriame jie dirba, yra perduodamas, taip pat perdavėjo ir perėmėjo pareigos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Direktyva yra taikoma visoms darbo santykių rūšims, nepriklausomai nuo:

darbo valandų, kurios jau išdirbtos arba turi būti išdirbtos, skaičiaus;

darbo sutarties rūšies (neterminuota, terminuota, laikinojo darbo).

Ji taikoma visoms viešosioms ir privačioms įmonėms, kurios vykdo ekonominę veiklą, nesvarbu, siekdamos pelno ar ne.

Nuosavybės teisės perdavimas

Nuosavybė gali būti perduodama dėl teisinio perdavimo ar susijungimo.

Įmonė ar asmuo, kuriam įmonė yra perduodama, tampa perduotos įmonės darbdaviu.

Darbo santykių perdavimas

Įmonės perdavimas nėra pagrindas atleisti iš darbo. Atleisti iš darbo galima tik dėl ekonominių, techninių arba organizacinių priežasčių.

Įmonės perdavimo atveju darbuotojai išlaiko savo teises ir pareigas, kylančias iš galiojančios darbo sutarties ar santykių.

Darbuotojams skirtos kolektyvinės sutarties su perduota įmone nuostatos ir sąlygos lieka galioti iki tokios sutarties galiojimo pabaigos. Nacionalinės vyriausybės gali apriboti tokių nuostatų ir sąlygų vykdymo laikotarpį, tačiau jis negali būti trumpesnis kaip vieneri metai.

Darbuotojų teisės ir pareigos pagal papildomas socialinės apsaugos sistemas nėra perduodamos. Tačiau nacionalinės vyriausybės gali imtis priemonių, kad būtų apsaugotos pagal šias sistemas įgytos teisės į pensines išmokas.

Darbuotojai netenka savo teisių ir pareigų, jei perdavimas vykdomas dėl nemokumo ar bankroto procedūrų. Nacionalinės vyriausybės gali imtis veiksmų, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo nemokumo procedūromis, dėl kurio darbuotojai netektų savo teisių.

Darbuotojų atstovai

Darbuotojų atstovai turi ir toliau vykdyti savo pareigas perdavimo metu, kol bus galima paskirti juos iš naujo. Darbuotojams ir toliau turi būti atstovaujama, įskaitant bankroto ir nemokumo procedūrų metu.

Su atstovais turi būti konsultuojamasi prieš patvirtinant su darbuotojais susijusias priemones.

Ankstesnis ir naujasis darbdaviai turi laiku informuoti darbuotojus arba jų atstovus apie:

perdavimo datą arba siūlomą perdavimo datą;

perdavimo priežastis;

perdavimo teisinius, ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojams;

priemones, numatytas darbuotojų atžvilgiu.

Jei atitinkamoje ES šalyje yra arbitražo kolegija, šie informavimo ir konsultavimosi reikalavimai gali būti taikomi tik tais atvejais, kai dėl perdavimo daug darbuotojų gali patekti į labai nepalankią padėtį.

KONTEKSTAS

Darbo sąlygos: įmonės perdavimas.

DOKUMENTAS

2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Tarybos direktyva 2001/23/EB

2001 4 11

1979 2 16

OL L 82, 2001 3 22, p. 16–20

Paskesni direktyvos 2001/23/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 06.10.2015

Top