Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vienodas požiūris į laikinuosius darbuotojus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vienodas požiūris į laikinuosius darbuotojus

Europos teisės aktu didinama laikinųjų darbuotojų apsauga, užtikrinant vienodą požiūrį pagrindinių darbo ir įdarbinimo sąlygų srityje. Juo nustatoma darbo per laikinojo įdarbinimo įmones naudojimo sistema, siekiant veiksmingai prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir lanksčių darbo formų plėtojimo.

DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones.

SANTRAUKA

Laikinieji darbuotojai yra laikinojo įdarbinimo įmonėje dirbantys darbuotojai, kurie ir yra laikinai paskiriami dirbti įmonėje laikinojo darbo naudotojoje. Paprastai laikinieji darbuotojai ir darbuotojai, kuriuos įmonė yra tiesiogiai įdarbinusi tai pačiai darbo vietai užimti, turi teisę į vienodą požiūrį pagrindinių darbo ir įdarbinimo sąlygų srityje.

Ši direktyva taikoma valstybinėms ir privačioms laikinojo įdarbinimo įmonėms ir įmonėms laikinojo darbo naudotojoms, vykdančioms ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į tai, ar jos veikia siekdamos pelno. Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali numatyti, kad ši direktyva netaikoma darbo sutartims, sudarytoms pagal konkrečią viešą programą, ypač profesinio mokymo, integracijos ar perkvalifikavimo srityse.

Darbo ir įdarbinimo sąlygos

Vienodo požiūrio principas yra taikomas pagrindinėms darbo ir įdarbinimo sąlygoms, susijusioms su:

  • darbo laiko, viršvalandžių, pertraukų, poilsio laiko, naktinio darbo, atostogų ir valstybinių švenčių trukme;
  • darbo užmokesčiu.

Darbuotojams taip pat taikomas vienodas požiūris dėl:

  • nėščių moterų bei maitinančių motinų apsaugos;
  • vaikų bei jaunimo apsaugos;
  • vienodo požiūrio į vyrus bei moteris;
  • apsaugos nuo diskriminacijos dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos, įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

Vis dėlto valstybės narės gali leisti socialiniams partneriams nustatyti specialias laikinųjų darbuotojų darbo ir įdarbinimo sąlygas.

Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, taip pat gali numatyti galimybę nukrypti nuo vienodo darbo užmokesčio principo taikymo laikiniesiems darbuotojams, kurie yra pasirašę neterminuotą darbo sutartį (NDS) ir kuriems tarp paskyrimų mokamas darbo užmokestis.

Galimybės įsidarbinti, mokymas ir paslaugos

Laikiniesiems darbuotojams turi būti leista pasibaigus paskyrimui sudaryti darbo sutartį su įmone laikinojo darbo naudotoja. Todėl laikinieji darbuotojai turi būti informuojami apie laisvas darbo vietas nuolatiniam įdarbinimui. Jie turi būti skatinami dalyvauti mokymo programose laikinojo įdarbinimo įmonėje arba įmonėje laikinojo darbo naudotojoje.

Laikiniesiems darbuotojams turi būti sudaryta galimybė naudotis įmonėje laikinojo darbo naudotojoje esančiais patogumais ar kolektyvine infrastruktūra (ypač valgykla, vaikų priežiūros ir transporto paslaugomis) iš esmės tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis jais naudojasi kiti darbuotojai.

Atstovavimas ir informavimas

Darbuotojams atstovaujantys organai sudaromi apskaičiuojant įmonės ar įstaigos darbuotojų ribą. Laikinieji darbuotojai įskaičiuojami į laikinojo įdarbinimo įmonės, kurioje jie dirba, įmonėje laikinojo darbo naudotojos, kuriai jie yra paskiriami, arba abiejų įmonių darbuotojų skaičių.

Įmonė laikinojo darbo naudotoja, teikdama darbuotojams atstovaujantiems organams informaciją apie užimtumo padėtį toje įmonėje, turi pateikti informaciją apie naudojimąsi laikinųjų darbuotojų paslaugomis.

Sankcijos

Valstybės narės nustato veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas, taikomas pažeidus šią direktyvą įgyvendinančias nacionalines nuostatas. Jos taip pat užtikrina galimybę kreiptis į teismines arba administracines institucijas, pažeidus įsipareigojimus pagal šią direktyvą.

Kontekstas

Ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 5 d. valstybės narės turėjo peržiūrėti darbui per laikinojo įdarbinimo įmones taikomus apribojimus ar draudimus. Jie gali būti pateisinami tik dėl bendrojo intereso.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2008/104/EB

2008 12 5

2011 12 5

OL L 327, 2008 12 5

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Direktyvos 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones taikymo ( COM(2014) 176 final , 2014 3 21 - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Komisijos ataskaitoje teigiama, kad direktyva apskritai yra tinkamai įgyvendinama ir taikoma, tačiau jos dvejopas tikslas dar nėra visiškai įvykdytas. Viena vertus, dėl tam tikrų nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo vienodo požiūrio principo, naudojimo konkrečiais atvejais susidarė tokia padėtis, kai direktyvos taikymas neturi realaus poveikio gerinant laikinųjų darbuotojų apsaugą. Antra vertus, naudojimosi darbu per laikinojo įdarbinimo įmones apribojimų ir draudimų peržiūra daugeliu atvejų įteisino esamą padėtį užuot suteikus stimulą persvarstyti darbo per laikinojo įdarbinimo įmones reikšmę šiuolaikinėse, lanksčiose darbo rinkose.

Komisija toliau atidžiai stebės, kaip taikoma direktyva, ir kartu su valstybėmis narėmis bei socialiniais partneriais sieks užtikrinti, kad direktyvos tikslai būtų pasiekti. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės tik neseniai pradėjo įgyvendinti direktyvą ir reikia daugiau laiko, kad būtų galima sukaupti jos taikymo patirties, Komisija mano, kad šiame etape nereikia jokių pakeitimų.

Paskutinį kartą atnaujinta: 17.06.2014

Top