Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarpusavio mokymosi programa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarpusavio mokymosi programa

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 149 straipsnis – užimtumo skatinimo veiksmai

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI PROGRAMA?

Tarpusavio mokymosi programa (TMP) ES šalys skatinamos dalytis savo patirtimi ir gerąja praktika užimtumo srityje.

Ja siekiama pagerinti ir vystyti ES šalių bendradarbiavimą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. Bendradarbiaujama svarbiausiose Europos užimtumo strategijos (EUS), kuri yra strategijos „Europa 2020“ dalis, srityse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Programa prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ tikslų užimtumo ir socialinės įtraukties srityse siekimo. Siekiama, kad:

 • dirbtų 75 % 20–64 metų amžiaus žmonių;
 • mokyklos nebaigusių asmenų skaičius būtų mažesnis nei 10 %;
 • 40 % jaunuolių turėtų aukštojo mokslo diplomą;
 • skurstančių žmonių skaičius būtų sumažintas 20 mln.

Be to, TMP yra atvirojo koordinavimo metodo priemonė, skirta padėti suderinti nacionalinę užimtumo politiką.

Veiksmai

Programa apima keletą veiksmų rūšių, kaip antai:

 • teminius renginiusseminarus ir praktinius mokymus konkrečiais užimtumo politikos klausimais, kurių metu sprendimus priimantys asmenys, nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir kiti suinteresuotieji partneriai gali diskutuoti apie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą;
 • mainus mokymosi tikslais – ES šalių atstovų mažų grupių susitikimus siekiant dalytis patirtimi konkrečiais politikos klausimais;
 • tarpusavio vertinimo susitikimus – ES šalių atstovų ir nepriklausomų ekspertų susitikimus dėl klausimų, susijusių su konkrečiomis politikos sritimis, kurių metu keičiamasi gerąja patirtimi;
 • sklaidos seminarusseminarus, kurie rengiami kiekvienų metų pabaigoje siekiant pristatyti TMP rezultatus. Pagrindiniai dalyviai:
  • ES institucijos ir kitos tarptautinės politikos organizacijos;
  • ES šalių atstovai;
  • vietos ir regionų valdžios institucijos;
  • socialiniai partneriai;
  • NVO;
  • akademinės institucijos.
 • darbo rinkos praktikos duomenų bazė, kurioje pateikiami veiksmingos politikos ir priemonių pavyzdžiai. Yra parengtas duomenų bazės gidas.

Dalyviai

Programoje gali dalyvauti ES šalys, ES šalys kandidatės ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalys.

KONTEKSTAS

Tarpusavio mokymosi programa

DOKUMENTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija, trečioji dalis „Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai“, IX antraštinė dalis „Užimtumas“, 149 straipsnis (EB sutarties ex 129 straipsnis) (OL C 326, 2012 10 26, p. 113)

paskutinis atnaujinimas 30.05.2016

Top