Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES politika jaunimo dalyvavimo ir informavimo klausimais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES politika jaunimo dalyvavimo ir informavimo klausimais

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2006) 417 galutinis) dėl Europos politikos jaunimo dalyvavimo ir informavimo klausimais

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Šio komunikato tikslas yra įvertinti Europos Sąjungos (ES) šalių veiklą siekiant bendrų jaunimo dalyvavimo ir informavimo tikslų. Šie tikslai buvo priimti paskelbus 2001 m. Baltąją knygą „Naujas postūmis Europos jaunimui“, siekiant skatinti aktyvų jaunų žmonių pilietiškumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Baltoji knyga tapo atskaitos tašku kuriant pirmąją Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistemą (2002 m.), kurią įgyvendindamos pagal atvirojo koordinavimo metodą ES šalys patvirtino šiuos keturis teminius prioritetus:

 • 1.

  informavimą;

 • 2.

  dalyvavimą;

 • 3.

  savanorišką veiklą;

 • 4.

  geresnį jaunimo reikalų išmanymą.

Komunikate analizuojamos ES šalių pateiktos ataskaitos dėl dviejų pirmųjų iš keturių prioritetų, t. y. informavimo ir dalyvavimo, tikslų įgyvendinimo.

Informavimas

Komunikato pagrindinėse išvadose nurodoma, kad jauniems žmonėms skirtos informavimo priemonės yra prieinamos visose ES šalyse, tačiau jos turi būti toliau plėtojamos ir individualizuojamos. Tuo tikslu Europos Komisija sukūrė specialų jaunimo portalą, kuris nuo 2003 m. remia jaunimo veiksmus Europoje.

Jame taip pat aiškinama, kokių veiksmų imasi ES, siekdama pagerinti jaunimui teikiamos informacijos kokybę. Europos tinklai EURODESK, ERYICA ir EYCA vaidina svarbų vaidmenį teikiant jaunimui kokybišką informaciją, gerinant jaunimą konsultuojančių darbuotojų įgūdžius ir keliant jų kvalifikaciją bei kuriant jų tinklus ir rengiant mokymo kursus savo nariams.

Dalyvavimas

Komunikate pabrėžiama, kad ES šalių veiksmai skatinant jaunimo dalyvavimą pilietinės demokratijos procese buvo vykdomi labiau koordinuotai. Tai buvo daroma taikant šias priemones:

 • tobulinant teisinę bazę jaunimo dalyvavimo srityje siekiant paskatinti jaunus žmones dalyvauti rinkimuose;
 • remiant dalyvavimo ir atstovavimo struktūras ES šalyse;
 • remiant projektus, kurių pagrindiniai dalyviai yra jauni žmonės.

Šioje srityje buvo sukurta 2010–2018 m. ES jaunimo strategija, įskaitant 2016–2018 m. ES darbo planą jaunimo srityje. Joje numatyti konkretūs veiksmai, skatinantys jaunimą aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime, visų pirma:

 • kurti dialogo mechanizmus, įtraukiančius jaunus žmones ir padedančius jiems dalyvauti formuojant nacionalinės politikos kryptis;
 • remti jaunimo organizacijas;
 • skatinti nepakankamai atstovaujamų jaunimo grupių dalyvavimą politikoje ir pilietinės visuomenės organizacijose.

Komisija taip pat pristatė gerosios patirties mainus, skatindama jaunus žmones dalyvauti švietimo, užimtumo ir visuomeninėje veikloje.

Be to, sukurtas naujas kovos su radikalėjimu įgyvendinant veiksmus švietimo ir jaunimo srityje planas, siekiant užtikrinti, kad vaikai ir jaunimas įgytų socialinių, pilietinių bei kultūrinių įgūdžių ir lavintų kritinį mąstymą bei skaitmeninio raštingumo įgūdžius.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai „Europos politika jaunimo dalyvavimo ir informavimo klausimais. Baltosios knygos dėl naujo postūmio Europos jaunimui tęsinys: Bendrųjų jaunimo dalyvavimo ir informavimo tikslų įgyvendinimas, skatinant juos būti aktyviais Europos piliečiais“ (KOM(2006) 417 galutinis, 2006 7 20)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Komisijos Baltoji knyga „Naujas postūmis Europos jaunimui“ (KOM(2001) 681 galutinis, 2001 11 21)

2002 m. birželio 27 d. Tarybos ir valstybių narių Vyriausybių atstovų, posėdžiavusių Taryboje, rezoliucija dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistemos (OL C 168, 2002 7 13, p. 2–5)

2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos rezoliucija dėl bendrųjų jaunų žmonių dalyvavimo ir informavimo tikslų (OL C 295, 2003 12 5, p. 6–8)

Komisijos komunikatas Tarybai dėl su jaunimu susijusių Europos politikos krypčių – Europos jaunimo reikalų sprendimas – Europos jaunimo pakto įgyvendinimas ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas (KOM(2005) 206 galutinis, 2005 5 30)

Tarybos ir valstybių narių Vyriausybių atstovų, posėdžiavusių Taryboje, 2005 m. gegužės 24 d. rezoliucijos dėl bendro tikslo – išplėsti jaunų žmonių dalyvavimą atstovaujamosios demokratijos sistemoje – įgyvendinimo projektas (OL C 141, 2005 6 10, p. 3–4)

Tarybos ir valstybių narių Vyriausybių atstovų, posėdžiavusių Taryboje, 2005 m. gegužės 24 d. rezoliucijos dėl bendrų tikslų jaunimo informavimo srityje įgyvendinimo (OL C 141, 2005 6 10, p. 5–6)

Komisijos komunikatas Europos Vadovų Tarybai – Piliečių darbotvarkė – Siekiant rezultatų Europai (KOM(2006) 211 galutinis, 2006 5 10)

paskutinis atnaujinimas 23.02.2017

Top