Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dirbtinės optinės spinduliuotės poveikis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dirbtinės optinės spinduliuotės poveikis

Europos Sąjunga (ES) nustato suderintus būtiniausius reikalavimus darbuotojų apsaugai nuo rizikos, susijusios su dirbtinės optinės spinduliuotės (pvz., UV A, lazerio ir pan.) poveikiu.

DOKUMENTAS

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/25/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje).

SANTRAUKA

Direktyva yra keturių direktyvų paketo dėl fizikinių veiksnių (triukšmo, vibracijos, elektromagnetinių laukų ir optinės spinduliuotės) darbuotojams keliamos rizikos, dalis.

Ši direktyva parengta pagal pagrindų direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo.

Optinės spinduliuotės keliama rizika ir taikymo sritis

Dirbtinė optinė spinduliuotė , lazeris , lazerio spinduliuotė ir nekoherentinė spinduliuotė gali turėti chronišką neigiamą poveikį darbuotojo akims ir odai.

Šia direktyva mažinamas šios spinduliuotės veikimo lygis, visų pirma numatant prevencines priemones projektuojant darbo vietas, siekiant sumažinti riziką spinduliuotės šaltinyje. Ja taip pat nustatomos veikimo ribinės vertės darbuotojams, kuriuos veikia nekoherentinė ir lazerio spinduliuotė (2 priedas).

Darbdavių pareigos

  • Spinduliuotės lygio įvertinimas. Visų pirma darbdavys įvertina arba išmatuoja optinės spinduliuotės, kuri veikia darbuotojus, lygį, kad būtų galima jį sumažinti, jam viršijus taikomas ribines vertes. Išmatuojant taikoma metodika turėtų remtis Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), Tarptautinės apšvietimo komisijos (CIE) bei Europos standartizacijos komiteto (CEN) nustatytais standartais. Priešingu atveju reikia naudotis turimomis nacionalinėmis ar tarptautinėmis moksliškai pagrįstomis rekomendacijomis.
  • Rizikos mažinimas. Antra, darbdavys turi sumažinti spinduliuotės lygį, jeigu atliktas įvertinimas parodo bet kokią galimybę, kad veikimo ribinės vertės gali būti viršytos, pavyzdžiui, pasirenkant kitą medžiagą ar apribojant veikimo trukmę.
  • Darbuotojų informavimas ir mokymas. Darbuotojams arba jų atstovams suteikiama visa būtina informacija bei organizuojami mokymai, susiję, pavyzdžiui, su apsauginės įrangos naudojimu.
  • Konsultavimasis su darbuotojais ir jų dalyvavimas. Darbdaviai turi iš anksto konsultuotis su darbuotojais arba jų atstovais darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos klausimais. Jie gali siūlyti priemones, kaip gerinti apsaugą, ir net pasitelkti kompetentingas institucijas, jeigu jie mano, kad darbdavio siūloma sveikatos apsauga yra netinkama (pagal pagrindų direktyvą 89/391/EEB).

Sveikatos patikrinimai

Darbuotojų sveikatos, kaip ir bet kokios rizikos, kylančios dėl optinės spinduliuotės poveikio, priežiūrą atlieka gydytojas pagal atitinkamus nacionalinius teisės aktus.

Kiekvienas darbuotojas turi asmeninę medicininę kortelę, kuri yra atnaujinama po kiekvienos sveikatos patikros. Paprašius, darbuotojai gali susipažinti su savo asmeninėmis medicininėmis kortelėmis.

Neigiamas poveikis ir (arba) ribinių verčių viršijimas

Jeigu nustatoma, kad veikimas viršija ribines vertes, darbuotojams turi būti automatiškai sudaryta galimybė pasitikrinti sveikatą. Kai ribinės vertės yra viršijamos ir (arba) yra nustatomas neigiamas poveikis darbuotojo sveikatai:

  • gydytojas arba kitas tinkamos kvalifikacijos asmuo informuoja darbuotoją apie reikšmingus rezultatus;
  • darbdavys peržiūri atliktą rizikos įvertinimą ir priemones, kurių buvo imtasi, įgyvendina priemones, kurias rekomendavo kompetentingi asmenys, bei organizuoja nuolatinę priežiūros sistemą.

Sankcijos

Valstybės narės nustato atitinkamas sankcijas, kurios taikomos pažeidus pagal šią direktyvą priimtus nacionalinius teisės aktus.

Pranešimai

Kas penkerius metus valstybės narės teikia Komisijai pranešimą apie praktinį šios direktyvos įgyvendinimą, nurodydamos socialinių partnerių požiūrius.

Kas penkerius metus Komisija informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK) bei Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą apie šių pranešimų įvertinimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2006/25/EB

2006 4 27

2010 4 27

L 114, 2006 4 27

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Tarybos direktyva 2013/64/ES

2014 1 1

Priklausomai nuo nuostatų,2014 1 1, 2014 6 30 arba2014 12 31

OL L 353, 2013 12 28

Paskutinį kartą atnaujinta: 17.06.2014

Top