Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sveikata ir sauga darbe: triukšmo poveikis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sveikata ir sauga darbe: triukšmo poveikis

 

SANTRAUKA

Šios direktyvos reikalavimai taikomi veiklai, kurią atlikdami darbuotojai patiria arba gali patirti triukšmo keliamą riziką.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Joje nustatyti būtiniausi reikalavimai darbuotojų apsaugai nuo rizikos, kurią kelia ar gali sukelti triukšmas jų sveikatai ir saugai, ypač nuo rizikos jų klausai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Darbo vietoje kasdienio arba savaitinio triukšmo poveikio ribinės vertės, kurios negali būti viršijamos, yra 87 decibelai (dB), atsižvelgiant į triukšmo mažinimą, darbuotojams naudojantis asmeninėmis klausos apsaugos priemonėmis.

Poveikio veikimo vertės, t. y. kasdienis arba savaitinis veikiančio triukšmo lygis, kuriam esant darbdavys privalo imtis tam tikrų priemonių, yra nuo 80 dB (mažesnioji vertė) iki 85 dB (didesnioji vertė).

Darbdavys privalo įvertinti ir, jei reikia, išmatuoti darbuotojus veikiančio triukšmo lygius, pirmiausia atsižvelgdamas į:

poveikio lygį, rūšį ir trukmę, įskaitant impulsinio triukšmo* daromą poveikį;

poveikio ribines vertes ir poveikio veikimo vertes;

poveikį darbuotojams, priklausantiems padidintos rizikos grupėms;

triukšmo ir darbe naudojamų ototoksinių medžiagų, vibracijos ir įspėjamųjų signalų ar kitų garsų sąveikos poveikį;

gamintojų pateikiamą informaciją apie triukšmo skleidimą;

alternatyvias darbo priemones, mažinančias triukšmo skleidimą;

triukšmo trukmę, viršijančią įprastą darbo valandų skaičių;

informaciją apie sveikatos patikrinimus;

klausos apsaugos priemonių buvimą.

Kiek įmanoma, dėl triukšmo poveikio atsirandanti rizika pašalinama pačiame šaltinyje arba sumažinama iki minimumo, atsižvelgiant į:

kitus darbo metodus, kuriuos taikant triukšmo poveikis mažesnis;

tinkamą darbo priemonių pasirinkimą;

darbo vietų įrengimą bei išplanavimą;

darbuotojų mokymą, konsultavimą ir dalyvavimą;

skydų, aptvarų ar garsą sugeriančių dangų naudojimą ir garso slopinimą ar izoliavimą;

darbo vietų ir darbo priemonių priežiūros programas;

darbo organizavimą ir darbo grafikus, nustatančius poilsio laiką.

Triukšmo lygis darbuotojų atžvilgiu jokiomis aplinkybėmis negali viršyti poveikio ribinių verčių.

Darbo vietos, kuriose poveikio veikimo vertės yra viršijamos, turi būti atitinkamai pažymėtos, o patekimas į jas turi būti apribotas. Darbdavys privalo aprūpinti darbuotojus asmeninėmis klausos apsaugos priemonėmis. Kai triukšmo lygis viršija didesniąsias veikimo vertes, naudojimasis klausos apsaugos priemonėmis yra privalomas.

Jei triukšmo lygis kelia riziką sveikatai, ES šalys privalo užtikrinti tinkamus darbuotojų sveikatos patikrinimus. Darbuotojai, kuriuos veikia triukšmas, viršijantis didesniąsias poveikio veikimo vertes, turi teisę į tai, kad jų klausą patikrintų gydytojas, o darbuotojams, kuriuos veikia triukšmas, viršijantis mažesniąsias poveikio veikimo vertes, gali būti taikoma profilaktinė audiometrija.

Diagnozavus žalą klausai, gydytojas turi nustatyti, ar klausa pažeista dėl triukšmo poveikio darbe. Tokiu atveju:

darbuotojas turi būti informuotas;

darbdavys peržiūri rizikos įvertinimą ir triukšmo mažinimo priemones;

darbdavys atsižvelgia į sveikatos priežiūros specialisto patarimus, įskaitant galimybę darbuotojui paskirti alternatyvų darbą;

darbdavys sistemingai organizuoja sveikatos patikrinimus ir numato darbuotojų, patyrusių panašų poveikį, pakartotinę sveikatos apžiūrą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2003 m. vasario 15 d.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Impulsinis triukšmas yra stiprus trumpalaikis triukšmas, pavyzdžiui, plaktuko kaukšėjimas.

DOKUMENTAS

2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/10/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksmų (triukšmo) keliama rizika darbuotojams (septynioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2003/10/EB

2003 2 15

2006 2 14 Muzikos ir pramogų sektoriui: 2008 2 15 Jūrų laivų personalui: 2011 2 15

OL L 42, 2003 2 15, p. 38–44

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2007/30/EB

2007 6 28

2012 12 31

OL L 165, 2007 6 27, p. 21–24

Reglamentas (EB) Nr. 1137/2008

2008 12 11

OL L 311, 2008 11 21, p. 1–54

Paskesni Direktyvos 2003/10/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 02.10.2015

Top