Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mokslinės rekomendacijos dėl ES žuvininkystės politikos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mokslinės rekomendacijos dėl ES žuvininkystės politikos

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2005/629/EB, kuriuo įsteigiamas Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimu įsteigiamas Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas. Komitetas padeda Europos Komisijai įgyvendinti ES bendrą žuvininkystės politiką (BŽP).

Sprendimu nustatomas komiteto vaidmuo, struktūra ir komiteto narių skyrimo tvarka.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaidmuo

Komisija konsultuojasi su komitetu visais gyvųjų vandens išteklių (jūrų gyvūnijos ir augalijos) apsaugos ir valdymo klausimais, visų pirma dėl biologinių, ekonominių, aplinkos, socialinių ir techninių aspektų.

Komiteto nuomonė yra labai svarbi užtikrinant ES žuvininkystės politikos tvarumą. Jis atlieka svarbų vaidmenį konsultuodamas įvairiais klausimais, kaip antai dėl:

didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio (didžiausio žvejybos laimikio, kurį galima nuolatos išnaudoti ilgam neišeikvojant žuvininkystės išteklių) ir

bendro leidžiamo sužvejoti kiekio (BLSK – didžiausias konkrečios žuvų rūšies kiekis, kurį leidžiama sužvejoti per tam tikrą laiką konkrečioje vietoje).

Sudėtis ir skyrimas

Komitetą sudaro 30–35 garsūs ekspertai ir žvejybos technologai, dirbantys jūrų biologijos ir ekologijos, žuvininkystės mokslo, ekonomikos, statistikos ir mokslinių tyrimų, susijusių su žuvininkyste, srityse.

Nariai skiriami iš kandidatų sąrašo, kuris sudaromas po to, kai Komisija savo tinklalapyje paskelbia atvirą kvietimą teiki paraiškas. Jie skiriami trejiems metams su galimybe pratęsti kitiems trejų metų laikotarpiams.

Pasikonsultavęs su Komisija komitetas gali sudaryti savo darbo grupes tam tikriems klausimams spręsti. Komiteto ir jo darbo grupių posėdžiuose gali dalyvauti Komisijos atstovai bei kiti išorės ekspertai.

Veikla

Komisija reguliariai arba, kai reikia, konsultuojasi su komitetu gyvųjų vandens išteklių apsaugos ir valdymo klausimais.

Ji atsižvelgia į komiteto nuomonę teikdama siūlymus dėl žuvininkystės valdymo. Komitetas taip pat gali savo iniciatyva Komisijai teikti nuomones dėl žuvininkystės klausimų.

Komitetas rengia metinę ataskaitą dėl:

žuvų išteklių būklės ir tendencijų žuvininkystės pramonėje, pabrėžiant ekonominius padarinius žuvų išteklių būklei;

darbo, atlikto koordinuojant mokslinius, techninius ir ekonominius tyrimus žuvininkystės bei akvakultūros (t. y. žuvų ir kiaukutinių auginimo) sektoriuje.

Darbo tvarkos taisyklės

Komitetas priima savo darbo taisykles pasikonsultavęs su Komisija. Jo veikla yra grindžiama kompetencijos, nepriklausomumo ir skaidrumo principais, taip pat atsižvelgiama į mokesčių ir komercinių reikalų konfidencialumą. Šios taisyklės yra skelbiamos Komisijos tinklalapyje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas įsigaliojo 2005 m. rugpjūčio 26 d.

KONTEKSTAS

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas

DOKUMENTAS

2005 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2005/629/EB, įsteigiantis Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetą (OL L 225, 2005 8 31, p. 18–22)

Paskesni Sprendimo 2005/629/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 11.01.2016

Top