Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EEB) Nr. 1365/75, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound).

Eurofound yra skirtas padėti gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas šalyse. Tą jis daro bendradarbiaudamas su vyriausybėmis, darbdaviais, profesinėmis sąjungomis ir ES institucijomis (kaip antai Komisija, Parlamentu, Taryba ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu).

Pagrindiniai uždaviniai

Eurofound pagrindiniai tikslai yra:

 • stebėti gyvenimo ir darbo sąlygų, darbo santykių ir struktūrinių pokyčių (pvz., pokyčių dėl naujų technologijų taikymo) ES ekonomikoje tendencijas bei plėtrą;
 • teikti nuomones ir konsultacijas socialinės politikos formuotojams ir suinteresuotiesiems subjektams gyvenimo ir darbo sąlygų klausimais;
 • skleisti žinias ir organizuoti diskusijas bei nuomonių apsikeitimus su pilietine visuomene ir socialiniais partneriais.

Moksliniai tyrimai ir komunikacijos veikla

Eurofound pagrindinė veikla yra daugiausia mokslinių tyrimų valdymas ir informavimo bei ryšių veikla šiais klausimais:

 • ES piliečių gyvenimo sąlygos, kaip antai darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, visuomenės gerovės paslaugos ir integracija į darbo rinką;
 • darbo sąlygos, įskaitant darbo organizavimą, darbo laiką ir darbo sąlygų lankstumą bei pokyčius visoje ES;
 • darbo santykiai, įskaitant permainas pramonėje ir įmonių pertvarkymą, darbuotojų dalyvavimą priimant sprendimus ir darbo santykius ES mastu.

Eurofound skatina universitetus, administracijas ir ekonomines bei socialines organizacijas keistis informacija ir geriausia patirtimi.

Fondas organizuoja kursus, konferencijas ir seminarus, dalyvauja atliekant tyrimus. Taip pat jis teikia vyriausybėms, darbdaviams, profesinėms sąjungoms ir Europos Komisijai duomenis bei nuomones, paremtus nepriklausomais ir lyginamaisiais moksliniais tyrimais.

Ketverių metų darbo programa (2013–2016 m.)

Kas ketverius metusEurofound peržiūri savo strategiją ir darbo kryptį nuolat atnaujinamoje programoje.

Nauja ketverių metų strateginė programa buvo patvirtinta 2013–2016 m. laikotarpiui. Joje Eurofound strateginis tikslas yra teikti kokybiškas, savalaikes ir politikai svarbias žinias keturiose pagrindinėse srityse:

 • 1.

  dalyvavimo darbo rinkoje didinimo ir kovos su nedarbu:

  • kuriant darbo vietas;
  • gerinant darbo rinkos veikimą ir
  • skatinant integraciją;
 • 2.

  darbo sąlygų gerinimo ir kaip užtikrinti, kad darbas būtų tinkamas visą žmogaus gyvenimą;

 • 3.

  darbo santykių plėtojimo, siekiant užtikrinti nešališkus ir produktyvius sprendimus besikeičiančiame politikos kontekste;

 • 4.

  gyvenimo lygio gerinimo ir socialinės sanglaudos skatinimo esant ekonominiams skirtumams ir socialinei nelygybei.

Šioje darbo programoje Eurofound pateikia faktus ir skaičius, pristato tendencijas ir analizuoja ES šalių politiką. Taip pat kartu su konkrečiomis prioritetinėmis veiklos sritimis yra pateikiamas konkrečių susijusių temų sąrašas.

Bendradarbiavimas

Eurofound bendradarbiauja su specializuotais akademiniais institutais ar universitetais ES šalyse ir tarptautiniu lygmeniu. Jis glaudžiai dirba su Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra.

Fondas intensyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais ES lygmeniu, kaip antai ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacija) ir BUSINESSEUROPE (Europos darbdavių organizacija).

Struktūra ir veikimas

Fondas yra įsikūręs Airijoje (Dubline). Jį sudaro valdyba, kuri atstovauja socialiniams partneriams, visų ES šalių vyriausybėms ir Europos Komisijai.

Fondas taip pat turi dvi stebėjimo įstaigas:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 1975 m. birželio 2 d.

KONTEKSTAS

Fondas buvo įsteigtas prieš 40 metų – 1975 m., kad padėtų planuoti ir kurti geresnes gyvenimo bei darbo sąlygas.

DOKUMENTAS

1975 m. gegužės 26 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 139, 1975 5 30, p. 1–4)

Paskesni Reglamento (EEB) Nr. 1365/75 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 11.01.2016

Top