Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES saugos ir sveikatos darbe agentūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES saugos ir sveikatos darbe agentūra

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2062/94 – ES saugos ir sveikatos darbe agentūra

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, teikianti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją ES institucijoms, ES šalims ir suinteresuotosioms šalims šioje srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaidmuo

Šios agentūros vaidmuo apima šią veiklą:

 • rinkti ir analizuoti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją apie:
  • sveikatą ir saugą darbe ES šalyse ir perduoti ją ES institucijoms, kitoms ES šalims ir suinteresuotosioms šalims,
  • informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos darbe tyrimus bei skleisti šio tyrimo rezultatus.
 • teikti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją apie prevencinės veiklos metodų ir priemonių taikymą, ypač kreipiant dėmesį į mažas ir vidutines įmones, ir nustatyti geriausią praktiką;
 • skatinti bei remti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija bei patirtimi tarp ES šalių, taip pat ir informacija apie profesinio mokymo programas;
 • bendradarbiaudama su ES šalimis koordinuoti 4 straipsnyje informacijos tinklą, apimantį nacionalines, ES (kaip antai Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą) ir tarptautines institucijas bei organizacijas, teikiančias tokio pobūdžio informaciją ir paslaugas;
 • kaupti ir teikti informaciją saugos ir sveikatos klausimais, gaunamą iš ES nepriklausančių šalių ir tarptautinių organizacijų, įskaitant Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), Tarptautinę darbo organizaciją (TDO), Visos Amerikos sveikatos organizacija (PAHO), Tarptautinę migracijos organizaciją (TMO), ir siunčiamą joms.

Struktūra

 • Valdymo struktūrą sudaro valdyba, biuras ir direktorius.
 • Valdybą sudaro:
  • po vieną narį, atstovaujantį kiekvienai ES šalies vyriausybei,
  • po vieną narį, atstovaujantį darbdavių organizacijoms iš kiekvienos ES šalies,
  • po vieną narį, atstovaujantį darbuotojų organizacijoms iš kiekvienos ES šalies,
  • trys nariai, atstovaujantys Europos Komisijai.
 • Agentūros būstinė yra Bilbao, Ispanijoje.

Strategija

Agentūra rengia metinius programavimo dokumentus, pagrįstus 6 metų organizacijos strategija. 2014–2020 m. strategijoje yra 6 prioritetinės sritys, joje pabrėžiama tinklų svarba ir ji suderinama su ES 2014–2020 m. darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) strategine programa.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 1994 m. rugsėjo 9 d.

KONTEKSTAS

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (OL L 216, 1994 8 20, p. 1–7)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2062/94 pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa“ (COM(2014) 332 final, 2014 6 6)

paskutinis atnaujinimas 05.12.2016

Top