Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kalbų mokėjimui skirta Europos apklausa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kalbų mokėjimui skirta Europos apklausa

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2007) 184 galutinis) dėl kalbų mokėjimui skirtos Europos apklausos standartų

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Komunikatu pristatoma Europos apklausa, kuria siekiama surinkti patikimus užsienio kalbų mokėjimo Europos Sąjungoje (ES) duomenis, kuriuos būtų galima palyginti, ir su jais supažindinti šalis, politikus, mokytojus ir specialistus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikrintini gebėjimai ir kalbos

  • Pirmojoje apklausoje tikrinami rašytinio teksto supratimas, supratimas iš klausos ir rašymas, siekiant patikrinti dažniausiai kiekvienoje ES šalyje mokomų dviejų užsienio kalbų iš oficialiųjų ES kalbų – anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir italų – įgūdžius. Kalbėjimo įgūdžiai bus tikrinami vėlesnėse apklausose.
  • Į pirmąjį apklausos etapą šalys galės įtraukti nacionalinius kitų kalbų testus.

Gebėjimų lygių skalė

Apklausa turėtų būti grindžiama kalbos mokėjimo lygio, priklausančio mokėjimo spektrui nuo A1 (pradedantysis vartotojas) iki B2 lygio (įgudęs vartotojas) pagal Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos (CEFR) skales, tikrinimu.

Kontekstinė informacija

  • Naudojantis mokiniams, mokytojams, mokyklų direktoriams ir vyriausybės atstovams skirtais klausimynais bus galima surinkti pagrindinę informaciją, padedančią analizuoti galimus kalbų mokėjimą lemiančius veiksnius, kaip antai socialines ir ekonomines aplinkybes ar migranto statusą.
  • Rinktini ir kiti svarbūs duomenys, kaip antai: ar užsienio kalbos mokymasis yra privalomas ar pasirenkamas; ar mokytojas yra formaliai parengtas mokyti kalbų ar jam ta kalba yra gimtoji; ar mokiniai skirstomi į profesinio rengimo arba bendrojo lavinimo klases atsižvelgiant į jų gebėjimus ir lytį.

Tikrintina gyventojų dalis

Tikslinę gyventojų grupę sudaro mokiniai, besimokantys žemesniojo vidurinio ugdymo pakopos (ISCED 2) paskutinėse klasėse, arba, jei šioje pakopoje nemokoma užsienio kalbos, aukštesniojo vidurinio ugdymo (ISCED 3) antroje klasėje besimokantys mokiniai.

Tikrinimo priemonės

Vykdant apklausą galima naudotis tiek kompiuteriais, tiek testais raštu. Visos šalys turi galimybę naudotis kompiuteriniais testais, kad galėtų prisitaikyti prie nacionalinių su apklausa nesusijusių poreikių ir naudotis atviro kodo programine įranga.

Sąnaudos

Šalies apklausos įgyvendinimo sąnaudos priklauso nuo galutinės apklausos struktūros. Tarptautinės apklausos sąnaudos, susijusios su testų plėtote ir koordinavimu, imties bei imties metodų nustatymu ir rezultatų analize bei skelbimu, padengtos iš ES lėšų pagal mokymosi visą gyvenimą programą (2007–2013 m.).

Apklausos vykdymas

  • Apklausoje dalyvaujančios ES šalys turėjo užtikrinti, kad veiktų apklausai vykdyti reikalingos organizacinės struktūros.
  • Komisija rinko duomenis ir išanalizavo bei apibendrino galutinius rezultatus bendradarbiaudama su Europos kalbų mokėjimo rodiklio patariamąja taryba ir apklausoje dalyvaujančiomis šalimis.

KONTEKSTAS

Kalbinės kompetencijos akcentuojamos ES švietimo darbotvarkėje, programoje „Erasmus+“ ir bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginėje programoje „ET 2020“, kuriose itin pabrėžiama jų svarba.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai „Kalbų mokėjimui skirtos Europos apklausos programa“ (KOM(2007) 184 galutinis, 2007 4 13)

paskutinis atnaujinimas 21.11.2016

Top