Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mokytojų rengimo kokybės gerinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mokytojų rengimo kokybės gerinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2007) 392 galutinis) dėl mokytojų rengimo kokybės gerinimo

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Komunikato tikslas – įvertinti mokytojų rengimo padėtį ES ir pasiūlyti veiksmus, kurių galėtų imtis ES šalys, ir kaip ES galėtų juos paremti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Mokytojo vaidmuo nepaprastai svarbus: mokytojai padeda mokiniams puoselėti savo talentus, išnaudoti savo potencialą, įgyti žinių ir įgūdžių, kurių jiems – piliečiams ir darbuotojams – reikės ateityje.

Šiuo komunikatu pabrėžiama, jog ES šalyse egzistuoja dideli mokytojų rengimo standartų ir praktikos skirtumai, kaip antai privalomam kvalifikacijos kėlimui skirtų valandų skaičius per metus ir pagalba bei vadovavimas naujiems mokytojams.

Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su ES šalimis, kad padėtų joms formuoti ir atnaujinti švietimo ir mokymo politiką. Ji siekia, kad tai būtų aukštos kvalifikacijos, tarptautiniu mastu judi profesija, suteikianti galimybę tęsti tobulinimąsi visą mokytojų profesinį gyvenimą, bendradarbiaujant su platesne bendruomene. Komisija ES šalims nustatė toliau išvardytas politines priemones.

Mokymasis visą gyvenimą

Kiekvieno mokytojo profesinis tobulėjimas visą gyvenimą turėtų būti koordinuojamas nacionaliniu lygiu ir tinkamai finansuojamas. Tai apima karjeros pradžios programas, mentorystę ir nuolatines diskusijas dėl mokymosi ir profesinio tobulėjimo poreikių.

Būtini įgūdžiai

Mokytojai turi turėti dalykinių žinių, požiūrį ir įgūdžių, kad galėtų padėti jaunuoliams išnaudoti visą savo potencialą, nustatydami kiekvieno mokinio specifinius poreikius ir naudodami įvairias strategijas.

Nuolatinis savo darbo apmąstymas ir moksliniai tyrimai

Mokytojai turi būti pajėgūs pasirūpinti ne tik jaunuolių, bet ir savo pačių mokymusi. Tai apima sistemingą savo darbo apmąstymą ir darbu klasėje pagrįstus mokslinius tyrimus.

Kvalifikacijos

Turint omenyje, kad mokytojams keliami sudėtingi reikalavimai, kad jiems reikia daug žinių ir įgūdžių, ES šalys turėtų apsvarstyti galimybę reikalauti aukštesnio lygio kvalifikacijos – ši nuostata jau taikoma kai kuriose šalyse.

Mokytojų rengimas aukštojo mokslo sistemoje

Be bakalauro studijų programos turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti magistro ir doktorantūros studijų programas, taip pat reikėtų stiprinti mokytojus rengiančių specialistų, dirbančių mokytojų, darbo rinkos ir kitų organizacijų ryšius. Už mokytojų rengimą atsakingi asmenys turėtų turėti praktinės darbo klasėje patirties ir būti įgiję labai aukšto lygio įgūdžių, požiūrį ir kompetencijos, kurių reikalaujama iš mokytojų.

Mokymas ir visuomenė

Mokytojai turėtų visapusiškai atspindėti visuomenės įvairovę (pavyzdžiui, kultūrų, gimtosios kalbos, lyčių ir negalios įvairovę), o ES šalys turėtų panaikinti to pasiekti trukdančias kliūtis.

Komisija įsipareigoja:

  • toliau gerinti mokytojų rengimą;
  • ieškoti geresnių pažangos vertinimo metodų;
  • dalytis naujomis žiniomis ir remti jų veiksmingą naudojimą;
  • apsvarstyti pažangą ir pateikti kitų pasiūlymų.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Dėl mokytojų rengimo kokybės gerinimo“ (KOM(2007) 392 galutinis, 2007 8 3)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos išvados dėl mokytojų ir mokyklų vadovų profesinio tobulinimosi (OL C 302, 2009 12 12, p. 6–9)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Švietimo persvarstymas. Investavimas į gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų“ (COM(2012) 669 final, 2012 11 20)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Mokytojo profesijos rėmimas siekiant geresnių mokymosi rezultatų“, pridedamas prie Komisijos komunikato „Švietimo persvarstymas. Investavimas į gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų“ (SWD(2012) 374 final, 2012 11 20)

2014 m. gegužės 20 d. Tarybos išvados dėl veiksmingo mokytojų rengimo (OL C 183, 2014 6 14, p. 22–25)

paskutinis atnaujinimas 18.12.2016

Top