Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistiniai duomenys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistiniai duomenys

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu sukuriama bendra statistikos standartų sistema, skirta teikti suderintus duomenis švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentas apima šias sritis:

 • 1.

  švietimo ir mokymo sistemos;

 • 2.

  suaugusiųjų dalyvavimas mokymesi visą gyvenimą;

 • 3.

  kiti statistiniai duomenys apie švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą (mokymąsi visą žmogaus gyvenimą dėl asmeninių arba profesinių priežasčių).

Statistika Europos Sąjungos (ES) lygmenyje rengiama vykdant šiuos atskirus veiksmus statistikos srityje:

 • reguliarus ES šalių statistinių duomenų pateikimas laikantis nustatyto termino 1 ir 2 srityse;
 • kitų statistinės informacijos sistemų ir apklausų panaudojimas, siekiant gauti papildomų statistikos kintamųjų ir rodiklių, priklausančių 3 sričiai;
 • standartų ir žinynų apie statistikos struktūras, koncepcijas ir metodus rengimas, tobulinimas ir atnaujinimas;
 • duomenų kokybės gerinimas atsižvelgiant į kokybės pagrindus.

Europos Komisija atsižvelgs į ES šalių pajėgumus ryšium su minėtais veiksmais. Tinkamais atvejais dėmesys bus skiriamas surinktų duomenų regioniniam ir lyties aspektams.

Komisija (Eurostatas) taip pat bendradarbiaus su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad užtikrintų palyginamumą ir išvengtų duomenų dubliavimo tarptautiniu mastu.

Švietimo sistemos (UOE)

2012–2013 ir vėlesni mokslo metai: 2013 m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 912/2013 dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos.

Suaugusiųjų švietimo apklausa (SŠA)

2016 m. SŠA: 2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1175/2014 dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. birželio 24 d.

KONTEKSTAS

 • Palyginami statistiniai duomenys būtini švietimo ir mokymosi visą gyvenimą strategijų kūrimui ir šių strategijų stebėjimui bei įgyvendinimui.
 • 2009 m. gegužės mėn. patvirtintoje Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginėje programoje nustatyti keli uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti iki 2020 m. Pažanga vertinama kiekvienoje ES šalyje atliekant metinę šalies analizę. Be to, ES pateikia rekomendacijų.
 • Apžvelgus pateiktą informaciją, 2015 m. bendroje ataskaitoje bus nurodytos pagrindinės sritys ir konkrečios būsimo darbo Europos lygmeniu temos. Bendra ataskaita turėtų būti priimta 2015 m. lapkričio mėn.
 • Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės (OL L 145, 2008 6 4, p. 227–233)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

.2013 m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 912/2013, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos (OL L 252, 2013 9 24, p. 5–10)

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1175/2014, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2010 (OL L 316, 2014 11 4, p. 4–43)

2015 m. Tarybos ir Komisijos Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) įgyvendinimo bendra ataskaita „Nauji Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje prioritetai“ (OL C 417, 2015 12 15, p. 25–35)

paskutinis atnaujinimas 04.11.2016

Top