Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bolonijos procesas: Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bolonijos procesas: Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimas

Bolonijos procesu, kuris buvo pradėtas 1999 m. priėmus Bolonijos deklaraciją ir kas trejus metus vertinamas ministrų konferencijose, siekiama įgyvendinti panašesnes, labiau suderinamas ir nuoseklesnes aukštojo mokslo sistemas.

DOKUMENTAS

1999 m. birželio 19 d. Bolonijos deklaracija - bendra Europos švietimo ministrų deklaracija (neskelbta Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Bolonijos procesu, kuris buvo pradėtas 1999 m. priėmus Bolonijos deklaraciją ir kas trejus metus vertinamas ministrų konferencijose, siekiama įgyvendinti panašesnes, labiau suderinamas ir nuoseklesnes aukštojo mokslo sistemas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Šiuo procesu siekiama sukurti lengvai atpažįstamų ir palyginamų akademinių laipsnių sistemą, skatinti studentų, dėstytojų bei mokslo darbuotojų judumą ir užtikrinti aukštos kokybės mokymą bei mokymąsi.
  • Jame daugiausia dėmesio skiriama visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, galimybėms įsidarbinti, finansavimui, mokslo laipsnių sistemoms, tarptautiniam atvirumui, duomenų rinkimui ir kokybės užtikrinimui.
  • Svarbiausias pirmųjų 10 proceso metų tikslas buvo sukurti Europos aukštojo mokslo erdvę (EAME), kuri buvo pradėta 2010 m. priėmus Budapešto-Vienos deklaraciją. Ateinančio dešimtmečio tikslai yra susiję su EAME konsolidavimu.
  • Šiuo metu procesas įgyvendinamas 48 šalyse, kurios drauge su Europos Komisija yra Bolonijos proceso narės.
  • Procesas netaikomas nacionalinėms vyriausybėms ar universitetams - jis yra tarpvyriausybinis, savanoriškas kiekvienos pasirašančios šalies įsipareigojimas reformuoti savo švietimo sistemą.
  • Bolonijos procesas tapo precedento neturinčiu regionų tarpvalstybinio bendradarbiavimo švietimo srityje sėkmės pavyzdžiu ir sulaukė kitų pasaulio dalių dėmesio. Taigi užmegzti dialogą su pasauliniais partneriais tapo svarbiu proceso stiprinimo aspektu, kurį Taryba taip pat pabrėžė savo 2014 m. išvadose dėl Europos aukštojo mokslo pasaulinio aspekto.
  • Naujausia ministrų konferencija vyko 2015 m. gegužės 14-15 d. Jerevane, Armėnijoje. Kitą ministrų konferenciją planuojama surengti 2018 m. Prancūzijoje.

KONTEKSTAS

EAME narėmis gali tapti šalys, pasirašiusios Europos kultūros konvenciją (1954 m.), jeigu jos deklaruoja ketinimus įtraukti Bolonijos proceso tikslus į savo aukštojo mokslo sistemas. Šalys taip pat turi pateikti informaciją apie tai, kaip jos įgyvendins principus ir tikslus.

Bolonijos procesas yra suderintas su ES švietimo ir mokymo strateginės programos tikslais ir strategija „Europa 2020“ , skirta skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas.

Daugiau informacijos pateikiama EAME interneto svetainėje.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos aukštojo mokslo erdvė 2015 m.: Bolonijos proceso įgyvendinimo ataskaita.

Tarybos išvados dėl Europos aukštojo mokslo pasaulinio aspekto (OL C 28, 2014 1 31, p. 2-5).

paskutinis atnaujinimas 23.07.2015

Top