Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Daugiakalbystės skatinimas ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Daugiakalbystės skatinimas ES

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2005) 596 galutinis) „Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Komunikate nustatoma Europos Komisijos strategija skatinti daugiakalbystę Europos Sąjungoje (ES) ir siūloma daug konkrečių priemonių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Daugiakalbystė susijusi tiek su žmogaus gebėjimu vartoti kelias kalbas, tiek su skirtingas kalbas vartojančių bendruomenių sambūviu vienoje geografinėje erdvėje.

Komisijos daugiakalbystės politika siekiama trijų tikslų:

 • skatinti mokytis kalbų ir propaguoti visuomenės kalbų įvairovę;
 • skatinti daugiakalbę ekonomiką;
 • suteikti piliečiams galimybę susipažinti su ES informacija jų gimtąja kalba.

Šiame komunikate pateikiami įvairūs būdai, kaip skatinti kalbų mokymąsi ir kalbinę įvairovę, įskaitant:

Komisija ragina ES šalis:

Daugiakalbė ekonomika

Kad būtų sukurta daugiakalbė ekonomika, Komisija siūlo:

 • tirti trūkstamų kalbų įgūdžių poveikį ES ekonomikai;
 • tirti galimybes plačiau naudoti subtitrus filmuose ir televizijos programose siekiant propaguoti kalbų mokymąsi;
 • propaguoti Tarpinstitucinių terminologijos mainų sistemos (angl. IATE) ES terminų duomenų bazę;
 • universitetuose organizuoti konferencijas dėl vertėjų raštu rengimo;
 • imtis iniciatyvos, padėsiančios paprasčiau naudotis multimedijos šaltiniais;
 • koordinuoti mokslininkų, užsiimančių žmogaus kalbos technologijų, automatinio vertimo raštu ir žodynų kūrimu, darbą.

Vertimas raštu ir žodžiu

 • Vis dažniau naudojant automatinio vertimo sistemas išryškėja vertėjo, kaip kokybiško vertimo tiekėjo, ir tokių priemonių, kaip „Europos vertimo raštu paslaugų standartas“, kūrimo svarba.
 • Vertėjų žodžiu poreikis didėja, ypač tarptautinėse organizacijose. Padėdami imigrantų bendruomenėms oficialiuose reikaluose, jie taip pat prisideda prie žmogaus ir demokratinių teisių apsaugos.

Daugiakalbystė ir ES piliečiai

Komisija išplėtojo kelias daugiakalbes iniciatyvas, siekdama padėti piliečiams suprasti savo teises ir kokį poveikį jiems daro Europos teisės aktai. Komisija siūlo:

 • užtikrinti, kad visi departamentai darniai taikytų daugiakalbystės politiką;
 • interneto portale (Europa) savo publikacijose toliau skatinti daugiakalbystės politiką;
 • sukurti kalbų portalą Europos serveryje;
 • organizuoti seminarus daugiakalbystės temomis;
 • toliau siūlyti universitetams stipendijas ir mokymo pagalbą konferencijų vertimo srityje ir kuriant nuotolinio mokymo priemones ir finansuoti stipendijas bei stažuotes studentams;
 • remti Europos magistro studijų konferencijų vertimo žodžiu ir konferencijų organizavimo kursus;
 • toliau aktyviai dalyvauti „International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication“ veikloje;
 • toliau remti universitetų magistro studijų vertimo raštu programas;
 • organizuoti tarptautinį vertimo raštu konkursą tarp mokyklų, siekdama propaguoti užsienio kalbų žinias ir su kalba susijusias profesijas.

Komisija sudarė aukšto lygio daugiakalbystės grupę iš nepriklausomų ekspertų, kuri pateikė savo galutinę ataskaitą 2007 metais. 2008 m. pradžioje įvykusioje ministrų konferencijoje daugiakalbystės klausimais ES šalys galėjo pateikti ataskaitas apie pažangą ir planuoti ateities darbą. Vėliau tais pačiais metais Komisija pateikė komunikatą, numatantį visapusišką požiūrį į daugiakalbystę Europos Sąjungoje.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija“ (KOM(2005) 596 galutinis, 2005 11 22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis“ (KOM(2008) 566 galutinis, 2008 9 18)

paskutinis atnaujinimas 14.11.2016

Top