Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema

Šia direktyva Europos Sąjungoje (ES) sukuriama profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema, kuri tam tikromis aplinkybėmis taip pat taikoma kitoms Europos ekonominės erdvės (EEE) šalims ir Šveicarijai. Ja siekiama suteikti darbo rinkoms lankstumo, toliau liberalizuoti paslaugų teikimą, skatinti automatinį kvalifikacijos pripažinimą ir supaprastinti administracines procedūras.

DOKUMENTAS

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo

SANTRAUKA

Šia direktyva Europos Sąjungoje (ES) sukuriama profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema, kuri tam tikromis aplinkybėmis taip pat taikoma kitoms Europos ekonominės erdvės (EEE) šalims ir Šveicarijai. Ja siekiama suteikti darbo rinkoms lankstumo, toliau liberalizuoti paslaugų teikimą, skatinti automatinį kvalifikacijos pripažinimą ir supaprastinti administracines procedūras.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Šia direktyva nustatomos profesinių kvalifikacijų savitarpio pripažinimo taisyklės tarp ES, ES nepriklausančių EEE šalių ir Šveicarijos.
 • Ja pristatomas nacionalinių profesinių taisyklių savitarpio vertinimas ir skaidrumo naudojimas (t. y. profesijų atranka ir jų reikalingumo analizė).
 • Direktyva taikoma visiems ES, ES nepriklausančių EEE šalių ir Šveicarijos piliečiams, norintiems įgyti reglamentuojamą profesiją dirbti savarankiškai arba pagal darbo sutartį kitoje šalyje nei ta, kurioje jie įgijo savo profesinę kvalifikaciją.
 • Europos Komisija paskelbė sąveikųjį žemėlapį, kuriame nurodytos Europoje reglamentuojamos profesijos, t. y. profesijos, kuriomis užsiimti leidžiama tik turint atitinkamą kvalifikaciją. Tai taip pat yra profesijos, kurių specifinio pavadinimo naudojimas yra saugomas, kaip antai atestuotojo inžinieriaus Jungtinėje Karalystėje.
 • Direktyva netaikoma klausimams, kuriuos apima atskiros direktyvos, kaip antai direktyva 2006/43/EB dėl įstatyminių auditorių. Kitas pavyzdys yra teisininkai. Nors jų kvalifikacijos apibūdinamos direktyvoje 2005/36/EB, jiems taip pat taikomos dvi atskiros direktyvos (77/249/EEB ir 98/5/EB), kuriose pateikiami papildomi būdai, kaip teikti tarpvalstybines paslaugas laikinai arba nuolat įsisteigiant kitose ES šalyse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Laikinas judumas

Jei specialistai pageidauja laikinai teikti savo paslaugas kitoje ES šalyje, jie tai gali daryti remdamiesi įsisteigimo teise (t. y. teise užsiimti profesija) savo kilmės šalyje. Paskirties šalis gali iš jų reikalauti išankstinės deklaracijos, tačiau jiems nereikalinga pripažinimo procedūra. Tai netaikoma specialistams, susijusiems su visuomenės sveikata ar sauga, dėl kurių ES šalys gali reikalauti išankstinio jų kvalifikacijos pripažinimo.

Nuolatinė buveinė

Direktyva numatomos trys kvalifikacijos pripažinimo sistemos:

 • 1.

  automatinis profesijų, kurių būtiniausi rengimo reikalavimai yra suderinti Europos lygiu, pripažinimas. Ši sistema taikoma gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, gydytojams odontologams, veterinarijos gydytojams, akušeriams, vaistininkams ir architektams;

 • 2.

  automatinis tam tikrų profesijų pripažinimas. Amatų, prekybos ir pramonės specialistai gali reikalauti automatinio kvalifikacijų pripažinimo remiantis jų profesine patirtimi;

 • 3.

  bendroji sistema minėtoms profesijoms, kurios neatitinka automatinio pripažinimo sistemos sąlygų. Ji yra pagrįsta kvalifikacijos savitarpio pripažinimo principu. Ta pati sistema taikoma kitoms reglamentuojamoms profesijoms, kuriomis galima verstis pademonstravus visišką kvalifikaciją savo kilmės šalyje. Tačiau jei valdžios institucijos priimančioje šalyje nustato reikšmingus skirtumus tarp kilmės šalyje įgyto išsilavinimo ir išsilavinimo, kurio reikalaujama tokios pačios veiklos vykdymui jų šalyje, tokiam asmeniui turi būti pasiūlyta pasirinkti adaptacijos laikotarpį arba tinkamumo testą.

Europos profesinė kortelė (EPK)

Ši direktyva iš dalies pakeista direktyva 2013/55/ES (įsigaliojanti ES šalyse nuo 2016 m. sausio 18 d.), kuria sukuriama Europos profesinė kortelė. Tai leis suinteresuotiems piliečiams paprasčiau ir greičiau gauti kvalifikacijos pripažinimą pasinaudojant standartizuota elektronine procedūra. Kortelė veiks Vidaus rinkos informacinės sistemos (IMI) pagrindu ir bus elektroninė. EPK pirmiausia bus išduotos bendrosios praktikos slaugytojams, fizioterapeutams, vaistininkams, kalnų gidams ir nekilnojamojo turto agentams.

2013 m. direktyva taip pat suteikiama galimybė visiems gyventojams, kuriems reikalingas jų profesinės kvalifikacijos pripažinimas, atlikti šią procedūrą vieno langelio principu.

KADA ĮSIGALIOJO ŠI DIREKTYVA IR KOKS JOS PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ TERMINAS?

Direktyva 2005/36/EB įsigaliojo 2005 m. spalio 20 d., o į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2007 m. spalio 20 d. Naujausi daliniai pakeitimai, nustatyti direktyva 2013/55/ES, įsigaliojo 2014 m. sausio 17 d. Į nacionalinę teisę turi būti perkelti ne vėliau kaip 2016 m. sausio 18 d.

KONTEKSTAS

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius daugelyje ES šalių mažėja, todėl prognozuojama, jog aukštos kvalifikacijos darbuotojų paklausa iki 2020 m. padidės iki daugiau kaip 16 mln. darbo vietų. Taigi reikalinga, kad jų kvalifikacijas būtų galima skubiai, paprastai ir patikimai pripažinti visoje ES.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie automatinį pripažinimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2005/36/EB

2005 10 20

2007 10 20

OL L 255, 2005 9 30, p. 22-142

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2006/100/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20, p. 141-237

Reglamentas (EB) Nr. 1430/2007

2007 12 26

-

OL L 320, 2007 12 6, p. 3-11

Reglamentas (EB) Nr. 755/2008

2008 8 21

-

OL L 205, 2008 8 1, p. 10-12

Reglamentas (EB) Nr. 279/2009

2009 4 27

-

OL L 93, 2009 4 7, p. 11-12

Reglamentas (ES) Nr. 213/2011

2011 3 24

-

OL L 59, 2011 3 4, p. 4-7

Reglamentas (ES) Nr. 623/2012

2012 8 1

-

OL L 180, 2012 7 12, p. 9-11

Direktyva 2013/25/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10, p. 368-375

Direktyva 2013/55/ES

2014 1 17

2016 1 18

OL L 354, 2013 12 28, p. 132-170

Paskesni direktyvos 2005/36/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1977 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva 77/249/EEB skirta padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (OL L 78, 1977 3 26, p. 17-18)

1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/5/EB skirta padėti teisininkams verstis nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija (OL L 77, 1998 3 14, p. 36-43)

2007 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimas 2007/172/EB, kuriuo įsteigiama profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių grupė (OL L 79, 2007 3 20, p. 38-39)

paskutinis atnaujinimas 17.08.2015

Top