Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aukštojo mokslo kokybė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Aukštojo mokslo kokybė

Europa yra pasaulinė švietimo srities lyderė. Siekdami išsaugoti šią pažangią tendenciją, Europos šalių švietimo ministrai rekomendavo aukštojo mokslo sistemai nustatyti kokybės vertinimo ir kokybės užtikrinimo mechanizmus.

DOKUMENTAS

Tarybos rekomendacija 98/561/EB dėl Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę.

SANTRAUKA

1998 m. Europos Sąjungos šalys susitarė aukštojo mokslo srityje nustatyti skaidrias kokybės vertinimo ir kokybės užtikrinimo sistemas. Siekiant apsaugoti ir gerinti aukštojo mokslo kokybę, tuo pat metu atsižvelgiant į nacionalines sąlygas, Europai būdingus aspektus ir tarptautinius reikalavimus, šios sistemos turėjo pasižymėti tokiomis savybėmis:

 • už kokybės vertinimą ir kokybės užtikrinimą atsakingų institucijų savarankiškumas ir nepriklausomumas;
 • atitinkamos pačių institucijų savęs vertinimo procedūros;
 • vidinis ir išorinis vertinimas;
 • visų susijusių subjektų (mokytojų, administratorių, studentų, absolventų, socialinių partnerių, profesinių sąjungų, užsienio ekspertų) dalyvavimas;
 • viešas vertinimo skelbimas.

2006 m. priimta bendra Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija buvo raginama nustatyti vidines kokybės vertinimo sistemas, laikantis Bolonijos proceso pagrindu Bergene priimtų standartų ir gairių, ir sukurti Europos kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (EQAR). Minėtoje rekomendacijoje valstybės narės buvo raginamos aukštojo mokslo institucijoms sudaryti tokias sąlygas, kad jos iš EQAR sąrašo galėtų pasirinkti savo poreikius ir profilį geriausiai atitinkančią kokybės užtikrinimo ir akreditavimo agentūrą, jei tai suderinama su jų nacionaliniais teisės aktais arba tai leidžia jų nacionalinės valdžios institucijos.

Kas trejus metus rengiamos ataskaitos

Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo pažangos stebėjimui rengiamos ataskaitos. Nors jau padaryta didelė pažanga, buvo aptikta ir tam tikrų trūkumų. 2014 m. ataskaitoje parodomos kokybės užtikrinimo priemonių spragos remiant aukštojo mokslo reformas, pavyzdžiui, siekiant didinti prieigą, gerinti absolventų galimybes įsidarbinti, skatinti internacionalizaciją, tobulinti doktorantūros programas ir žmogiškųjų išteklių strategijas. Norint užpildyti šias spragas, reikia tokios kokybės užtikrinimo sistemos, kuri remtų vidaus kokybės kultūros plėtotę aukštosiose mokyklose, o ne būtų kontrolinis tenkintinų punktų sąrašas.

Taip pat reikia sektorinio požiūrio į kokybės užtikrinimą ir sužinoti, ar įmanoma nustatyti tam tikrus pagrindinius principus ir gaires, kurie būtų taikomi įvairiems sektoriams ir kvalifikacijoms.

Planuojami veiksmai

Veiksmai, kuriais siekiama geresnio Europos bendradarbiavimo mokymosi visą gyvenimą kokybės užtikrinimo srityje, apima:

 • konsultacijas dėl reikmės ir galimybių gerinti įvairių švietimo sistemos pasektorių kokybės užtikrinimo nuoseklumą;
 • Europos standartų ir gairių reformą, siekiant daugiau dėmesio skirtikokybės standartų didinimui , o ne procedūrų nustatymui, bei išplėsti standartų ir gairių aprėptį;
 • esamų priemonių sinergiją, t. y. poreikį ir toliau skatinti skaidrumo priemones, kuriomis remiamas kokybės užtikrinimas, pavyzdžiui, Europos kvalifikacijų sandara, Europos kreditų perkėlimo sistema, Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema irEuropass;
 • bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis siekiant paskatinti daugiau kokybės užtikrinimo agentūrų užsiregistruoti EQAR ir suteikti galimybę EQAR esančioms užsienio agentūroms vykdyti veiklą valstybių narių aukštojo mokslo sistemose;
 • bendradarbiavimo kokybės užtikrinimo srityje skatinimą tarptautiniu lygmeniu, plėtojant politinį dialogą su partneriais ir klojant pagrindą viso pasaulio aukštųjų mokyklų partnerystei (per Erasmus+).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Rekomendacija 98/561/EB

-

-

OL L 270, 1998 10 7

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija 2006/143/EB dėl tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę (Oficialusis leidinys L 64, 2006 3 4).

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo pažangos ataskaita (KOM(2009) 487 galutinis, 2009 9 21).

Europos Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo pažangos ataskaita (COM(2014) 29 final, 2014 1 28 - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

2014 m. gegužės 20 d. Tarybos išvados dėl kokybės užtikrinimo remiant švietimą ir mokymą (Oficialusis leidinys C 183, 2014 6 14).

Paskutinį kartą atnaujinta: 06.07.2014

Top