Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Studentų, besimokančiųjų, jaunų savanorių, mokytojų ir instruktorių judumas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Studentų, besimokančiųjų, jaunų savanorių, mokytojų ir instruktorių judumas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Rekomendacija 2001/613/EB dėl studentų, besimokančiųjų, savanorių, mokytojų ir instruktorių judumo ES

KOKS ŠIOS REKOMENDACIJOS TIKSLAS?

Po 2000 m. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Lisabonoje šia rekomendacija siekiama remti laisvą judėjimą švietimo ir mokymo srityje. Ja Europos Sąjungos (ES) šalys raginamos imtis veiksmų, būtinų skatinti studentų, mokytojų ir švietimo darbuotojų judumą ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia rekomendacija ES šalys raginamos panaikinti teisines, administracines, kalbines ir kultūrines kliūtis žmonėms, kurie:

 • studijuoja arba mokosi;
 • užsiima savanoriška veikla;
 • užsiima švietimu arba mokymu

kitoje ES šalyje.

Be kita ko, klausimai, tikslai ir pasiūlymai apima:

 • tikslą išmokti bent dvi ES kalbas ir kalbinį bei kultūrinį pasirengimą prieš kelionę;
 • jaunimo informuotumo apie ES pilietybę ir pagarbos skirtumams skatinimą;
 • galimybę lengvai susipažinti su informacija apie galimybes kitose ES šalyse;
 • finansinės paramos (subsidijų, stipendijų, dotacijų, paskolų ir pan.) supaprastinimą;
 • pagalbą, susijusią su transporto išlaidomis, apgyvendinimu, maitinimu ir galimybe naudotis kultūros ištekliais tokiomis pat sąlygomis kaip ir priimančiosios šalies piliečiai;
 • geresnį informavimą apie teisę gauti išmokas ir atitinkamą socialinį draudimą.

Studentams ir besimokantiesiems skirtos priemonės:

 • skatinti studentus dalį studijų programos baigti kitoje ES šalyje ir palengvinti studijų užsienyje akademinį pripažinimą;
 • skatinti taikyti aiškesnius mokymo kurso baigimo pažymėjimų modelius, pavyzdžiui, teikiant vertimo paslaugas ir įrengiant centralizuotus informacijos punktus;
 • suteikti galimybę studentams lengviau įrodyti, kad jie turi sveikatos draudimą arba finansinių išteklių, reikalingų gauti leidimą gyventi šalyje;
 • palengvinti studentų integraciją ir paramą priimančiosios šalies švietimo sistemoje, taip pat jų reintegraciją savo šalyje.

Jauniems savanoriams skirtos priemonės:

 • užtikrinti, kad kilus teisiniams ir administraciniams klausimams būtų atsižvelgta į savanoriškos veiklos specifinį pobūdį;
 • skatinti dalyvavimo pažymėjimo įvedimą, siekiant sukurti bendrą ES darbo prašymų formatą;
 • vengti savanorių diskriminacijos dėl teisės gauti socialinę apsaugą.

Mokytojams ir instruktoriams skirtos priemonės:

 • atsižvelgti į judumo problemas, kurias lemia kai kurie nacionalinės teisės aktai, ir skatinti bendradarbiavimą;
 • laikinai pakeisti judžius mokytojus ir instruktorius;
 • palengvinti integraciją priimančioje institucijoje;
 • įvesti Europos mokymo laikotarpius siekiant palengvinti judumą;
 • skatinti profesijos europinę dimensiją per mokymo programų turinį ir per institucijų ryšius bei mainus;
 • skatinti Europos judumo patirtį kaip karjeros komponentą.

Reikalaujama, kad ES šalys kas dveji metai pateiktų ataskaitą dėl šių rekomendacijų vykdymo.

KONTEKSTAS

Šios rekomendacijos iš pradžių buvo taikomos tokioms ES programoms kaip „Socrates“ (švietimas), „Leonardo da Vinci“ (profesinis mokymas) ir „Jaunimas“, kurios dabar sudaro programą „Erasmus+“, ir papildomoms priemonėms, kurios dabar įtrauktos į programą „ET 2020“, apimančią bendradarbiavimą švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą srityse.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. liepos 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija 2001/613/EB dėl studentų, besimokančiųjų, savanorių, mokytojų ir instruktorių mobilumo Bendrijoje (OL L 215, 2001 8 9, p. 30–37)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. birželio 28 d. Tarybos rekomendacija – Iniciatyva „Judus jaunimas“ – besimokančio jaunimo judumo skatinimas (OL C 199, 2011 7 7, p. 1–5)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: „Judus jaunimas“ – iniciatyva išlaisvinti jaunimo potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas būtų pažangus, tvarus ir integracinis (KOM(2010) 477 galutinis, 2010 9 15)

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo (OL C 155, 2009 7 8, p. 11–18)

2007 m. lapkričio 15 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados dėl mokytojų švietimo kokybės gerinimo (OL C 300, 2007 12 12, p. 6–9)

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL L 390, 2004 12 31, p. 6–20)

paskutinis atnaujinimas 19.12.2016

Top