Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop)

SANTRAUKA

Apie 75 mln. Europos Sąjungos (ES) gyventojų neturi jokios kvalifikacijos arba turi tik žemą kvalifikaciją, todėl jiems tris kartus sunkiau patekti į darbo rinką nei aukštą kvalifikaciją turintiems asmenims.

Siekdama pagerinti jų gebėjimus ir padėti susirasti darbą, ES įsteigė agentūrą, padėsiančią ES šalims plėtoti ir įgyvendinti ES profesinio mokymo politiką.

KOKS YRA CEDEFOP TIKSLAS?

Europos profesinio mokymo plėtros centro Cedefop tikslas yra padėti Europos Komisijai skatinti profesinį mokymą ir savo moksline bei technine veikla prisidėti prie bendros profesinio mokymo politikos plėtojimo ir įgyvendinimo.

Cedefop glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija, ES šalimis, darbdaviais ir profesinėmis sąjungomis, taip pat su profesinio mokymo tyrėjais ir praktikais. Jis teikia jiems naujausią informaciją apie profesinio mokymo plėtrą ir suteikia galimybę diskutuoti dėl politikos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Centro pagrindiniai tikslai yra:

 • rinkti dokumentus apie profesinį mokymą ir prisidėti prie profesinio mokymo tyrimų veiklos vystymo, teikiant statistinius duomenis ir politikos analizės rezultatus, skirtus remti profesinio mokymo politikos formavimą ir didinti profesinio mokymo vertės suprantamumą;
 • skleisti informaciją savo interneto svetainėje, leidiniuose, tyrimuose, konferencijose ir seminaruose;
 • stiprinti ES bendradarbiavimą profesinio mokymo politikos plėtotės srityje;
 • skatinti diskusijas dėl darbo rinkos vystymosi ir augančio gebėjimų bei kvalifikacijų poreikio.

Darbas

Keturios pagrindinės kategorijos:

 • 1.

  politikos analizė . Centras rengia ataskaitas apie ES šalių pažangą siekiant suderintos profesinio mokymo politikos tikslų ir profesinio mokymo finansavimą;

 • 2.

  mokymosi visą gyvenimą plėtotė. Centras stebi ir apžvelgia su mokymusi visą gyvenimą (t. y. mokymusi bet kuriame amžiaus tarpsnyje) susijusias tendencijas bei politikos vystymąsi. Taip pat teikia politikos formuotojams duomenis bei analizės rezultatus ir suteikia galimybę keistis žiniomis bei gerąja patirtimi švietimo ir mokymo srityje;

 • 3.

  gebėjimų poreikio nustatymas. Centras analizuoja galimą disbalansą ES darbo rinkoje. Jis nagrinėja gebėjimų ir kompetencijų poreikį pasirinktuose sektoriuose ir ieško bendro ES sprendimo, leisiančio stebėti besikeičiančius gebėjimų poreikius;

 • 4.

  kvalifikacijų supratimas. Centras prisideda prie bendrųjų švietimo ir mokymo priemonių bei principų kūrimo, skatinančių žmones siekti pažangos ir nebijoti keisti karjeros bet kuriame amžiaus tarpsnyje. Pavyzdžiui, jis skleidžia informaciją apie tokias ES priemones, kaip ES kvalifikacijų sandara (EKS), Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) ir Europasas.

Tinklai

Cedefop dirba su dviem pagrindiniais tinklais:

 • ReferNet, kuris teikia informaciją apie nacionalines profesinio mokymo sistemas ir politiką ES šalyse, Islandijoje ir Norvegijoje;
 • Skillsnet, kuris jungia aukštos kvalifikacijos tyrėjus ir ekspertus iš viso pasaulio, pristatančius ir nagrinėjančius tyrimų bei analizės metodus nustatant naujus ir besikeičiančius gebėjimų poreikius.

KONTEKSTAS

Cedefop yra viena iš ES decentralizuotų agentūrų. Ji buvo įsteigta 1975 m. 1995 m. jos pagrindinė būstinė perkelta iš Berlyno į Salonikus.

2015 m. Cedefop paminėjo 40 metų veiklos Europos profesinio mokymo srityje sukaktį ir 20 metų įsikūrimo Graikijoje sukaktį.

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EEB) Nr. 337/75

1975 2 16

-

OL L 39, 1975 2 13, p. 1-4

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EEB) Nr. 1946/93

1993 7 26

-

OL L 181, 1993 7 23, p. 11-12

Reglamentas (EB) Nr. 1131/94

1994 9 1

-

OL L 127, 1994 5 19, p. 1

Reglamentas (EB) Nr. 251/95

1995 3 1

-

OL L 30, 1995 2 9, p. 1-2

Reglamentas (EB) Nr. 354/95

1995 1 1

-

OL L 41, 1995 2 23, p. 1

Reglamentas (EB) Nr. 1655/2003

2003 10 1

-

OL L 245, 2003 9 29, p. 41-43

Reglamentas (EB) Nr. 2051/2004

2004 12 21

-

OL L 355, 2004 12 1, p. 1-3

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui apie Europos profesinio mokymo plėtros centro nepriklausomą vertinimą (KOM(2008) 356 galutinis, 2008 6 13)

paskutinis atnaujinimas 30.09.2015

Top