Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valstybinių užimtumo tarnybų modernizavimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Valstybinių užimtumo tarnybų modernizavimas

Darbo ieškantys asmenys pirmiausia kreipiasi į valstybines užimtumo tarnybas (VUT), todėl jų vaidmuo yra labai svarbus įgyvendinant darbo rinkos politiką. Glaudžiau kartu dirbdamos visoje Europos Sąjungoje VUT turėtų padėti įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslą padidinti užimtumą iki 75 %.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas „Valstybinių užimtumo tarnybų modernizavimas paremiant Europos užimtumo strategiją“ (KOM(98) 641 galutinis, 1998 11 13).

SANTRAUKA

Darbo ieškantys asmenys pirmiausia kreipiasi į valstybines užimtumo tarnybas (VUT), todėl jų vaidmuo yra labai svarbus įgyvendinant darbo rinkos politiką. Glaudžiau kartu dirbdamos visoje Europos Sąjungoje VUT turėtų padėti įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslą padidinti užimtumą iki 75 %.

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikate apžvelgiamas VUT vaidmuo ES užimtumo strategijoje ir sparčiai besikeičiančioje aplinkoje, kurioje jos veikia. Jame nustatomas jų poreikis, darbo metodai, tikslai ir vystymosi uždaviniai. Juo taip pat padėtas pagrindas 2014 m. priimtam sprendimui 2014-2020 m. laikotarpiui įkurti visos ES VUT tinklą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

VUT vaidmuo įgyvendinant Europos užimtumo strategiją:

teikia informaciją apie darbo rinką. Jos renka duomenis apie laisvas darbo vietas bei potencialius kandidatus ir teikia informaciją apie mokymo / perkvalifikavimo galimybes;

tarpininkauja. Jos informuoja apie laisvas darbo vietas ir siekia suderinti darbo jėgos pasiūlą bei paklausą;

reguliuoja rinką. Prisidėdamos prie darbo rinkos politikos įgyvendinimo VUT gali padėti reguliuoti užimtumo pasiūlą ir paklausą, pavyzdžiui, vykdydamos įgūdžių spragų mažinimo programas.

Skirtingi VUT modeliai

VUT veiksmingumo lygis įgyvendinant darbo rinkos programas skiriasi įvairiose šalyse dėl skirtingų veiklos sričių, organizacinių konfigūracijų, priemonių ir darbo rinkų.

Besikeičianti aplinka

Besikeičiantis darbo ieškančių asmenų profilis (daugiau itin išsilavinusių jaunuolių, daugiau moterų, senėjanti darbo jėga ir pan.).

Besikeičiantys darbdavių poreikiai (perėjimas prie paslaugų ekonomikos).

Sparti technologijų kaita ir būtinybė išlaikyti konkurencingumą.

Besikeičiantys darbo santykiai (sutartys, lankstesnis darbo laikas ir pan.).

Aukštas ir pastovus nedarbo lygis.

VUT bendradarbiavimas

Neoficialiai VUT ES lygmeniu bendradarbiauja nuo 1997 m. Jos kartu dalyvauja įgyvendinant ES užimtumo gaires ir teikiant susijusius nacionalinius veiksmų planus.

Glaudesnis VUT bendradarbiavimas buvo ypač svarbus siekiant strategijos „Europa 2020“ užimtumo tikslų. Todėl 2014 m. ES sutiko įkurti tinklą, kuris turėtų tvirtą teisinį pagrindą ir sustiprintų ES šalių VUT bendradarbiavimą.

Šio tinklo tikslai:

lyginti VUT darbo rezultatus;

nustatyti įrodymais grindžiamus gerosios praktikos pavyzdžius ir skatinti abipusį mokymąsi;

skatinti VUT paslaugų, įskaitant pagal Jaunimo garantijų sistemą, teikimo gerinimą;

prisidėti prie Europos užimtumo strategijos ir atitinkamų nacionalinių politikos sričių įgyvendinimo.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie valstybines užimtumo tarnybas.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (OL L 159, 2014 5 28, p. 32-39).

Paskutinį kartą atnaujinta: 20.04.2015

Top