Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamasis komitetas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamasis komitetas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2008/590/EB dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių patariamojo komiteto įsteigimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šiuo sprendimu įsteigiamas komitetas, kuris turi užtikrinti reguliarias konsultacijas ir keitimąsi informacija tarp įstaigų ir institucijų, skatinančių moterų ir vyrų lygias galimybes ES šalyse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamojo komiteto užduotis – padėti Europos Komisijai formuluoti ir įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes. Tuo tikslu jis skatina ES šalis ir visas susijusias šalis keistis informacija apie atitinkamą patirtį, politiką ir praktiką.

Komitetas turi 70 narių, kurių kadencija trunka trejus metus ir gali būti atnaujinama:

po vieną kiekvienos ES šalies atstovą, kurį vyriausybė skiria iš ministerijų ar vyriausybės departamentų, atsakingų už lygių galimybių skatinimą;

po vieną kiekvienos ES šalies atstovą, kurį Komisija skiria atitinkamo nacionalinio komiteto ar įstaigos siūlymu iš nacionalinių komitetų ar įstaigų, atsakingų už moterų ir vyrų lygių galimybių klausimus;

septyni nariai, atstovaujantys darbdavių organizacijoms ES lygmeniu;

septyni nariai, atstovaujantys darbuotojų organizacijoms ES lygmeniu.

Du Europos moterų lobistų atstovai dalyvauja Komiteto posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Tarptautinių, profesinių ir narystės organizacijų atstovams, pateikusiems Komisijai tinkamai pagrįstus prašymus, taip pat gali būti suteiktas stebėtojo statusas.

Komitetas vienerių metų kadencijai iš savo narių renka pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus.

Pirmininkas gali pakviesti bet kurį tam tikrus komiteto darbotvarkės klausimus išmanantį asmenį dalyvauti jo darbe kaip ekspertą.

Komiteto posėdžius, kurie vyksta mažiausiai du kartus per metus, sušaukia Komisija. Jie vyksta Komisijos būstinėje. Komiteto svarstymai yra susiję su Komisijos prašymais pareikšti nuomonę ar tomis nuomonėmis, kurias komitetas pareiškia savo iniciatyva. Dėl jų nebalsuojama.

KONTEKSTAS

Komisijos sprendimu 2008/590/EB kodifikuojamas ir panaikinamas Sprendimas 82/43/EEB, kuriuo įsteigiamas Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamasis komitetas ir kuris buvo keletą kartų iš dalies pakeistas.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie lyčių lygybę.

DOKUMENTAS

2008 m. birželio 16 d. Komisijos sprendimas 2008/590/EB dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių patariamojo komiteto įsteigimo (kodifikuota redakcija) (OL L 190, 2008 7 18, p. 17–21)

Paskesni Sprendimo 2008/590/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 18.01.2016

Top