Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje

Šia direktyva nustatomi bendri pagrindai, kuriais siekiama užtikrinti vienodo požiūrio taikymą darbo vietoje visiems asmenims Europos Sąjungoje (ES) nepriklausomai nuo jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

DOKUMENTAS

2000 m. lapkričio 27 d. Direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus.

SANTRAUKA

Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad tam tikros religijos ar įsitikinimų, tam tikrą negalią turintys, tam tikro amžiaus ar seksualinės orientacijos asmenys nebūtų diskriminuojami ir jų atžvilgiu darbo vietoje būtų taikomas vienodas požiūris.

Kokias diskriminacijos formas apima direktyva?

Direktyva apima tiek tiesioginę (skirtingas požiūris dėl konkrečios savybės), tiek netiesioginę (kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar taikomos praktikos asmenys, priskiriami minėtoms kategorijoms, gali patekti į prastesnę padėtį nei kiti asmenys) diskriminaciją. Priekabiavimas, sukuriantis priešišką aplinką, yra laikomas diskriminacija.

Kam direktyva taikoma ir netaikoma?

Direktyva taikoma visiems asmenims tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje:

  • įsidarbinant ar savarankiškai įsidarbinant, įskaitant atrankos kriterijus, priėmimo į darbą sąlygas ir paaukštinimą;
  • galimybei gauti profesinį mokymą;
  • įdarbinimui ir darbo sąlygoms;
  • narystei ir dalyvavimui darbuotojų ar darbdavių organizacijose ar kitose organizacijose, kurių nariai turi tam tikrą profesiją.

Šioje direktyvoje neaptariamas skirtingas požiūris dėl pilietybės ir ji netaikoma bet kokios rūšies išmokoms, mokamoms pagal valstybines sistemas, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ar socialinės apsaugos sistemas.

Kaip galima sustabdyti diskriminaciją?

ES šalys privalo užtikrinti, kad visi asmenys, manantys, kad jie nukentėjo, kadangi jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, galėtų pasinaudoti teismų ir (arba) administracinėmis procedūromis. Tai taikoma ir pasibaigus santykiams, kuriuose buvo tariamai naudojama diskriminacija. Daugiau informacijos apie teisės gynimo priemones ir vykdymą pateikiama direktyvos II skyriuje.

Kaip pagerinti situaciją?

Remiantis ataskaita (COM(2014) 2 final) dėl šios direktyvos ir Rasinės lygybės direktyvos, pagrindinis uždavinys yra didinti informuotumą apie esamą apsaugą ir užtikrinti geresnį direktyvų praktinį taikymą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2000/78/EB

2000 12 2

2003 12 2

OL L 303, 2000 12 2

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai: Bendra ataskaita dėl 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (Rasinės lygybės direktyvos), ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos), taikymo (COM(2014) 2 final, 2014 1 17 - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Paskutinį kartą atnaujinta: 27.06.2014

Top