Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Darbas pagal terminuotas sutartis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Darbas pagal terminuotas sutartis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

  • Šia direktyva nustatomi minimalūs reikalavimai, susiję su darbu pagal terminuotas sutartis. Jais siekiama užtikrinti vienodų sąlygų taikymą darbuotojams ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui paeiliui sudarinėjant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius.
  • Europos Sąjungos (ES) šalys yra raginamos nustatyti sankcijas už šių reikalavimų nesilaikymą.
  • Direktyva nustatomos specialios sąlygos, kuriomis ribojama administracinė našta, kurią MVĮ gali patirti dėl šių naujų standartų taikymo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva taikoma tik pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams. Įstatymais įtvirtintos socialinės apsaugos klausimai yra palikti spręsti ES šalims.

Direktyva taikoma pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams (įskaitant sezoninius darbuotojus), išskyrus tuos, kuriuos laikino įdarbinimo agentūra perdavė juos samdančios įmonės žinion. Šalys ketina sudaryti panašų susitarimą dėl laikinojo įdarbinimo.

Be to, ES šalys gali nustatyti, kad šis susitarimas netaikomas:

  • pirminio profesinio mokymo santykiams ir gamybinės praktikos programoms;
  • darbo sutartims ar darbo santykiams, sudarytiems ar nustatytiems pagal konkrečią valstybinę ar valstybės finansuojamą mokymo, integravimo ar profesinio perkvalifikavimo programą.

Nediskriminavimo principas

Sutartimi darbdaviams draudžiama pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams taikyti mažiau palankias darbo sąlygas negu nuolatiniams darbuotojams vien dėl to, kad jie sudarė terminuotas darbo sutartis, nebent ši nevienoda traktuotė yra objektyviai pagrįsta.

Sutartimi siekiama pagerinti darbo pagal terminuotas sutartis kokybę užtikrinant nediskriminavimo principo taikymą ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui paeiliui sudarinėjant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius.

Piktnaudžiavimo darbo pagal terminuotas sutartis prevencija

Kad būtų neleidžiama piktnaudžiauti paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius, ES šalys, pasitarusios su socialiniais partneriais, turi nustatyti vieną ar kelias iš toliau nurodytų priemonių (atsižvelgdamos į konkrečių sektorių ir darbuotojų kategorijų reikmes):

  • objektyvias priežastis, pateisinančias tokių sutarčių ar santykių atnaujinimą;
  • maksimalią bendrą paeiliui sudaromų terminuotų darbo sutarčių ar nustatomų darbo santykių trukmę;
  • tokių sutarčių ar santykių atnaujinimo skaičių.

Mokymosi galimybės

Kiek įmanoma, darbdaviai turi padėti pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams naudotis mokymosi galimybėmis tobulinant įgūdžius, skatinant kilimą tarnyboje ir plečiant profesinį mobilumą.

Darbuotojų atstovai

Pagal terminuotas darbo sutartis dirbantys darbuotojai turi būti įtraukiami apskaičiuojant darbuotojų skaičių, kurį viršijus gali būti steigiamos darbuotojams atstovaujančios organizacijos.

Sankcijos darbdaviams už reikalavimų nesilaikymą

ES šalys turi nustatyti sankcijas, taikomas už nacionalinių įgyvendinimo nuostatų nesilaikymą.

Darbas pagal terminuotas sutartis ir MVĮ

Šią direktyvą taikant mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), reikėtų vengti administracinių, finansinių ir teisinių apribojimų, kurie stabdytų tokių įmonių plėtrą. Remiantis Europos Komisija, kelių susitarimo straipsnių taikymo priemones nustato nacionaliniai įstatymai, kolektyvinės sutartys ar praktika ir (arba) socialiniai partneriai, todėl atsižvelgiama į MVĮ specialias reikmes.

Taikymas

ES šalys turėjo priimti įstatymus, kitus teisės aktus ir administracines nuostatas, kurių reikia, kad būtų laikomasi šios direktyvos, ne vėliau kaip 2001 m. liepos 10 d. arba užtikrinti, kad iki šio laikotarpio pabaigos socialiniai partneriai nustatytų reikiamas priemones. ES šalims buvo suteiktas ne ilgesnis kaip vienerių metų laikotarpis, kad jos galėtų atsižvelgti į tam tikrus iškilusius sunkumus arba įgyvendinti šią direktyvą, taikydamos kolektyvinę sutartį. Apie tai jos turėjo informuoti Komisiją.

Šios direktyvos įgyvendinimas nėra teisėtas pagrindas sumažinti darbuotojams teikiamą bendrą apsaugą direktyvos taikymo srityje. Tačiau ES šalys gali priimti palankesnes nuostatas nei nustatytos šia direktyva.

Ataskaitos

Dviejose Komisijos įgyvendinimo ataskaitose pristatomos nacionalinės direktyvos įgyvendinimo priemonės (žr. „Susiję dokumentai“).

Šios ataskaitos yra papildytos dviem tyrimais (Direktyvos 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis įgyvendinimo ataskaita (Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija) (2007 m. kovo mėn.) ir Direktyvos 1999/90/EB įgyvendinimo Bulgarijoje ir Rumunijoje ataskaitomis (santraukomis) (2009 m.).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1999 m. liepos 10 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2001 m. liepos 10 d.

KONTEKSTAS

Terminuotoms darbo sutartims buvo taikomas Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos. 1990 m. spalio 24 d. Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę dėl pasiūlymo (Oficialusis leidinys C 295, 1990 11 26).

Taryboje nepasiekus susitarimo, Komisija nusprendė pasikonsultuoti su socialiniais partneriais pagal Susitarimo dėl socialinės politikos 3 straipsnį. Per pirmąsias konsultacijas socialiniai partneriai pabrėžė, kad reikia kovoti su darbuotojų, kuriems taikomos naujos, lanksčios darbo formos, diskriminacija.

Per antrąjį konsultacijų etapą socialiniai partneriai nusprendė pradėti derybas šioje srityje.

1996 m. birželio 19 d. UNICE (dabar BUSINESSEUROPE), CEEP ir ETUC sudarė bendrąjį susitarimą dėl darbo ne visą darbo dieną, kuris įgyvendinamas 1997 m. gruodžio 15 d. Direktyva 97/81/EB. Šio susitarimo preambulėje susitarimo šalys paskelbė savo ketinimą svarstyti panašių susitarimų dėl kitų lanksčių darbo formų poreikį. 1999 m. kovo 18 d. jos sudarė bendrąjį susitarimą dėl darbo pagal terminuotas sutartis, kuris įgyvendinamas šia direktyva.

Komisija manė, kad būtina nustatyti subalansuotą ir lankstų pagrindą, kuris būtų suderinamas su nuolat augančiu terminuotų darbo sutarčių skaičiumi, ir tuo pačiu užkirsti kelią piktnaudžiavimui tokiomis darbo sutartimis.

1999 m. gegužės 6 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Komisijos pasiūlymo, kuriame Taryba raginama patvirtinti bendrąjį susitarimą dėl darbo pagal terminuotas sutartis (neskelbta Oficialiajame leidinyje). Nepaisant to, Parlamentas apgailestavo, kad susitarimas taikomas tik paeiliui nustatant darbo santykius, taisyklėse, skirtose užkirsti kelią piktnaudžiavimui paeiliui sudarinėjant terminuotas darbo sutartis, nėra jokių kokybių ar kiekybinių įsipareigojimų, ir nenustatytos jokios nuostatos dėl pirmenybės užimti sukurtas darbo vietas arba galimybės šiems darbuotojams dalyvauti tinkamuose profesiniuose mokymuose.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999 7 10, p. 43–48)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) (OL L 14, 1998 1 20, p. 9–14)

Paskesni Direktyvos 97/81/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Direktyvos 1999/70/EB nacionalinės įgyvendinimo priemonės (ES 15)“ (SEC(2006) 1074 final, 2006 8 11)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Direktyvos 1999/70/EB nacionalinės įgyvendinimo priemonės (ES 10)“ (SEC(2008) 2485 final, 2008 9 17)

paskutinis atnaujinimas 04.12.2016

Top