Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Darbo laikas į ES uostus įplaukusiuose laivuose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Darbo laikas į ES uostus įplaukusiuose laivuose

SANTRAUKA

Šia direktyva siekiama išvengti konkurencijos iškraipymų, atsirandančių dėl trečiųjų šalių laivų savininkų veiksmų, ir saugoti jūrininkų sveikatą bei saugą į Europos Sąjungos (ES) uostus įplaukiančiuose laivuose.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Jos tikslas yra nustatyti mechanizmą, kuriuo būtų galima patikrinti ir užtikrinti, kad į ES šalių uostus įplaukusiuose laivuose laikomasi Direktyvos 1999/63/EB (iš dalies pakeistos Direktyva 2009/13/EB) reikalavimų dėl jūrininkų darbo laiko organizavimo, įskaitant darbo ir poilsio laiko trukmę, mokamas atostogas ir tinkamumą dirbti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalių paskirtieji uosto valstybinės kontrolės inspektoriai atlieka patikrinimus į jų uostus įplaukusiuose jūrų laivuose nepaisant to, kokia yra jų įregistravimo valstybė. Žvejybos laivams ši direktyva netaikoma.

Patikrinimai atliekami, ypač gavus kapitono, įgulos nario arba kurio nors asmens ar organizacijos, teisėtai suinteresuotų saugiu laivo naudojimu, gyvenimo ir darbo laive sąlygomis arba taršos prevencija, skundą.

Patikrinimų metu nustatoma, ar:

laive lengvai prieinamoje vietoje paviešinta darbo laive tvarka;

sudarytos ir laive laikomos jūrininkų darbo valandų ir poilsio valandų suvestinės, patvirtintos laivo įregistravimo valstybės kompetentingos institucijos.

Pastebėjus, kad jūrininkai gali būti pernelyg pavargę, atliekamas išsamesnis tikrinimas, siekiant nustatyti, ar užfiksuotos darbo valandos atitinka direktyvos nuostatas ir ar buvo tinkamai jų laikomasi.

Siekdama pašalinti sąlygas, kurios akivaizdžiai kelia pavojų saugai ar sveikatai, ES šalis gali uždrausti laivui išplaukti iš uosto, kol trūkumai bus pašalinti arba įgula bus pailsėjusi.

Jei laivui uždraudžiama išplaukti iš uosto, kapitonui, savininkui arba valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja ar kurioje jis yra įregistruotas, pareigūnui ar diplomatiniam atstovui pranešama apie tokį sprendimą ir apie reikalingus veiksmus padėčiai ištaisyti.

Jei laivas nepagrįstai sulaikomas, savininkas turi teisę į padarytos žalos ar nuostolių atlyginimą. Įrodinėjimo pareiga tenka laivo savininkui, kuris turi teisę apskųsti sprendimą dėl sulaikymo.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2000 m. sausio 20 d.

Daugiau informacijos žr. Tarptautinės darbo organizacijos interneto svetainės skiltyje apie 2006 m. Konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje.

DOKUMENTAS

1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/95/EB dėl jūrininkų darbo valandoms į Bendrijos uostus įplaukusiuose laivuose taikomų nuostatų įgyvendinimo

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 1999/95/EB

2000 1 20

2002 6 30

OL L 14, 2000 1 20, p. 29-35

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. vasario 16 d. Tarybos direktyva 2009/13/EB, įgyvendinanti Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/63/EB (OL L 124, 2009 5 20, p. 30-50)

paskutinis atnaujinimas 06.10.2015

Top