Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kelių transportas: ES taisyklės dėl vairavimo trukmės, pertraukų ir poilsio laikotarpių

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kelių transportas: ES taisyklės dėl vairavimo trukmės, pertraukų ir poilsio laikotarpių

Darbo laiko organizavimas vairuotojams, kurie užsiima kelių transporto veikla ES, gali padėti gerinti eismo saugumą keliuose, stiprinti vairuotojų sveikatą bei saugą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

DOKUMENTAS

2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo

SANTRAUKA

Darbo laiko organizavimas vairuotojams, kurie užsiima kelių transporto veikla ES, gali padėti gerinti eismo saugumą keliuose, stiprinti vairuotojų sveikatą bei saugą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šioje direktyvoje nustatytos mažiausios darbo laiko organizavimo taisyklės vairuotojams, papildančios Reglamentą (EB) 561/2006, kuriame išdėstytos vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui taikomos bendrosios nuostatos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šios direktyva taikoma visiems „mobiliems darbuotojams“, dirbantiems ES šalyse įsteigtose įmonėse, kurios dalyvauja kelių transporto veikloje. Ji taip pat taikoma savarankiškai dirbantiems vairuotojams.

„Darbo laikas“ apima:

  • vairavimą;
  • pakrovimą ir iškrovimą;
  • pagalbą keleiviams įlipti į transporto priemonę ir iš jos išlipti;
  • valymą ir techninę priežiūrą;
  • visus kitus darbus, skirtus transporto priemonės, krovinio ir keleivių saugumui užtikrinti arba vykdyti tam tikrus teisinius įpareigojimus, tiesiogiai susijusius su konkrečia atliekama transporto veikla (pavyzdžiui, muitinės formalumus);
  • bet kokį kitą laiką, kai laikoma, kad vairuotojas budi.

Ilgiausia nustatyta darbo savaitė - 48 valandos, tačiau ji gali būti pailginta iki 60 valandų tuomet, jei per keturis mėnesius neviršijamas 48 darbo valandų per savaitę vidurkis.

Vairuotojai be pertraukos negali dirbti ilgiau negu 6 valandas. Jeigu vairuotojas per dieną dirba 6-9 valandas, pertrauka turi trukti ne mažiau kaip 30 minučių. Šios nuostatos papildo Reglamentą (EB) 561/2006, kuriuo nustatoma, kad ilgiausiai vairuoti be poilsio arba pertraukos galima 4,5 valandos.

Šioje direktyvoje išlaikytos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos dėl poilsio. Vairuotojams būtinas kasdienis ir kassavaitinis poilsio laikas.

Dirbant naktinėje pamainoje, kasdienis darbo laikas negali viršyti 10 valandų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį.

Direktyvos ir reglamento įgyvendinimas 2011-2012 m. buvo analizuojamas 2014 m. Komisijos ataskaitoje. Joje buvo nustatyta, kad galimi tam tikri teisės aktų taikymo patobulinimai. Tačiau tai, kad ES šalys nevisiškai ir nenuosekliai perkėlė direktyvos nuostatas į savo teisę, neleido atlikti išsamios jos poveikio kelių eismo saugumui ir vairuotojų sveikatai bei saugai analizės. Komisija pažymėjo, kad ji numato išsamiai įvertinti socialinių teisės aktų veikimą kelių transporto srityje.

KONTEKSTAS

Europos Parlamentas atmetė 2008 m. Komisijos pasiūlymą pakeisti direktyvą ir netaikyti jos savarankiškai dirbantiems vairuotojams bei stiprinti jos vykdymą. Direktyva iš pradžių buvo taikoma tik transporto įmonėse dirbantiems mobiliems darbuotojams. Nuo 2009 m. kovo mėn. ji taikoma visiems vairuotojams, kurie pagal vairavimo, pertraukų ir poilsio laiko trukmę patenka į reglamento reguliavimo sritį.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2002/15/EB

2002 3 23

2005 3 23

OL L 80, 2002 3 23, p. 35-39

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 - deklaracija (OL L 102, 2006 4 11, p. 1-14)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir direktyvos 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo įgyvendinimo 2011-2012 m. (27-oji Komisijos ataskaita dėl socialinių teisės aktų, susijusių su kelių transportu, įgyvendinimo) (2014 11 21, COM(2014) 709final )

paskutinis atnaujinimas 30.09.2015

Top