Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES bendros taisyklės dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES bendros taisyklės dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2002/14/EB – bendra darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistema Europos Sąjungoje

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja nustatomi bendrieji principai dėl mažiausių informavimo* ir konsultavimosi* su darbuotojais teisių, kurias turi Europos Sąjungoje (ES) įsikūrusių įmonių darbuotojai. Nacionalinės teisės aktai ir darbo santykių praktika nustato, kaip jos taikomos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys gali:
  • pasirinkti, ar šis teisės aktas taikomas įmonėms, kuriose dirba bent 20 ar 50 darbuotojų;
  • nustatyti specialias taisykles įmonėms, kurios savo veikloje iš esmės siekia politinių, profesinių organizacinių, religinių, labdaringų, švietimo, mokslo ir meno tikslų;
  • nustatyti, kad darbdaviams nereikia informuoti ar konsultuotis su darbuotojų atstovais, jei tai rimtai pakenktų įmonės veiklai.
 • Informavimas ir konsultavimasis apima duomenis apie įmonės
  • dabartinę bei galimą veiklos plėtrą ir ekonominę padėtį;
  • užimtumo struktūrą ir tikėtiną raidą, ypač jei yra grėsmė, kad gali būti panaikintos darbo vietos;
  • sprendimus, kurie gali daryti esminį poveikį darbo organizavimo pasikeitimams arba sutartiniams santykiams.
 • Konsultavimasis turi įvykti:
  • nustačius, kad laikas, būdas ir turinys yra tinkami;
  • esant tinkamam administravimo ir atstovavimo lygiui, atsižvelgiant į aptariamą klausimą;
  • dėl informacijos, kurią pateikė darbdavys, ir darbuotojų atstovų nuomonės;
  • tokiu būdu, kai sudaroma galimybė darbuotojų atstovams susitikti su darbdaviu ir gauti atsakymą į bet kokią nuomonę, kurią jie gali suformuluoti;
  • siekiant susitarimo dėl sprendimų, kurie gali daryti esminį poveikį darbo organizavimo pasikeitimams arba sutartiniams santykiams.
 • Darbuotojų atstovai ir jų patarėjai negali viešai paskelbti konfidencialiai gautos informacijos.
 • Pradiniame teisės akte ES šalims suteikta galimybė neįtraukti atviroje jūroje kursuojančių laivų įgulų. Ši išimtis buvo pašalinta 2015 m. pakeitimu.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2002 m. kovo 23 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2005 m. kovo 23 d.

KONTEKSTAS

 • 2015 m. pradžioje Europos Komisija konsultavosi su darbdavių ir darbuotojų atstovais dėl to, ar sujungti šias 3 direktyvas į vieną teisės akto tekstą: dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos, dėl kolektyvinių atleidimų iš darbo ir dėl įmonių perdavimo.
 • Taip pat svarstoma, ar būtų galima geriau suderinti sąvokas „informavimas“ ir „konsultavimasis“.
 • Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Informavimas: darbdavių atliekamas duomenų perdavimas darbuotojų atstovams, kad jie galėtų susipažinti su dalyko esme ir jį išnagrinėti.

Konsultavimasis: pasikeitimas nuomonėmis ir dialogo tarp darbuotojų atstovų ir darbdavio užmezgimas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje – bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija dėl darbuotojų atstovavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 29–34)

Paskesni Direktyvos 2002/14/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra skirtas tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Konsultacinis dokumentas: pirmas Europos Sąjungos lygmens konsultacijų su socialiniais partneriais etapas pagal 154 straipsnį dėl ES direktyvų dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais konsolidavimo (C(2015) 2303 final, 2015 4 10)

paskutinis atnaujinimas 04.12.2016

Top