Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES darbo mobilumo portalas EURES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES darbo mobilumo portalas EURES

EURES — Europos užimtumo tarnyba — yra bendradarbiavimo tinklas, kurio tikslas - padėti ieškant galimybių įsidarbinti ir sudaryti sąlygas laisvam darbuotojų judėjimui EEE šalyse (ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine) bei Šveicarijoje.

DOKUMENTAS

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas 2003/8/EB, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvų darbo vietų užėmimo ir darbo prašymų

SANTRAUKA

EURES — Europos užimtumo tarnyba — yra bendradarbiavimo tinklas, kurio tikslas - padėti ieškant galimybių įsidarbinti ir sudaryti sąlygas laisvam darbuotojų judėjimui EEE šalyse (ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine) bei Šveicarijoje.

Tinklo partneriai yra viešosios įdarbinimo tarnybos, profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos. Šį tinklą koordinuoja Europos Komisija.

KOKS EURES TIKSLAS?

Pagrindiniai EURES tikslai yra šie:

teikti informaciją, nukreipti ir konsultuoti potencialiai mobilius darbuotojus dėl darbo galimybių, taip pat gyvenimo ir darbo sąlygų EEE;

padėti darbdaviams, kurie nori priimti į darbą darbuotojų iš kitų šalių;

teikti konsultacijas ir pagalbą darbuotojams ir darbdaviams pasienio regionuose.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES darbo rinkos tobulinimas

Dėl darbo ieškančių asmenų, darbuotojų ir darbdavių EURES skatina:

atviros ir visiems prieinamos Europos Sąjungos (ES) darbo rinkos plėtrą;

įdarbinimą tarpvalstybiniu, tarpregioniniu ir tarptautiniu lygmenimis keičiantis informacija apie laisvas darbo vietas ir darbo prašymus;

keitimąsi informacija apie galimybes įsidarbinti ir įgyti įgūdžių, stažuotes, pameistrystės programas ir, kur tinkama, stažuotojų ir mokinių įdarbinimą;

informaciją apie jaunų darbuotojų judumą.

EURES nariai ir partneriai

Bendri EURES narių ir partnerių organizacijų ištekliai suteikia tvirtą pagrindą teikti darbuotojams ir darbdaviams kokybiškas paslaugas.

EURES nariai ir partneriai yra:

nacionalinės ir vietos užimtumo tarnybos;

įdarbinimo tarnybos, atsakingos už pasienio regionus;

kitos specializuotos įdarbinimo tarnybos, apie kurias pranešta Komisijai;

narių paskirtos socialinių partnerių organizacijos;

kitos socialinės ir susijusių interesų organizacijos.

Veikla

Darbo ieškančių asmenų įdarbinimo tarnybų, kurios teikia tinkamo darbo paieškos paslaugas darbuotojams bei darbdaviams ir siūlo paramą darbdaviams, norintiems įdarbinti darbuotojus kitoje ES šalyje pasitelkiant EURES internetines paslaugas, kūrimas;

naujausios informacijos apie gyvenimo bei darbo sąlygas ir tendencijas darbo rinkoje skleidimas;

narių ir partnerių bendradarbiavimas;

kliūčių mobilumui, įskaitant teisės aktų ir administracinių procedūrų skirtumus, stebėjimas ir vertinimas.

Siekiant padėti rasti galimybių įsidarbinti kitose ES šalyse, EURES laisvų darbo vietų duomenų bazė yra atnaujinama kasdien. Ji pasiekiama EURES portale 26 ES / EEE kalbomis.

Daugiau informacijos žr. Europos darbo mobilumo portale EURES.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2003/8/EB

2003 3 1

-

OL L 5, 2003 1 10, p. 16-19

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011 5 27, p. 1-12)

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/733/ES, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 492/2011 nuostatos dėl laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų nustatymo ir EURES pertvarkymo (OL L 328, 2012 11 28, p. 21-26)

paskutinis atnaujinimas 31.08.2015

Top