Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teisės į papildomą pensiją apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teisės į papildomą pensiją apsauga

Šios direktyvos tikslas - šalinti kliūtis, kurios trukdo pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims laisvai judėti, ir tuo pačiu išlaikyti jų teises gauti papildomą pensiją, persikeliant iš vienos valstybės narės į kitą. Tokia apsauga apima savanoriškas ir privalomas pensijų sistemas, išskyrus socialinės apsaugos sistemas, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004.

DOKUMENTAS

1998 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 98/49/EB dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų, judančių Bendrijoje, teisių į papildomą pensiją išsaugojimo.

SANTRAUKA

Direktyva taikoma papildomų pensijų sistemų nariams ir kitiems asmenims, turintiems teisę gauti išmokas pagal tokias sistemas, kurie įgijo ar įgis teises vienoje ar keliose valstybėse narėse.

Šioje direktyvoje numatytos keturios pagrindinės priemonės, padedančios išlaikyti Bendrijoje judančių darbuotojų teises gauti papildomą pensiją.

Vienodų sąlygų dėl teisių į pensiją išsaugojimo taikymas

Valstybės narės privalo imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad papildomų pensijų sistemos narių, už kuriuos įmokos į šios sistemos fondą nebemokamos dėl to, kad jie persikėlė dirbti į kitą valstybę narę, ir šios sistemos narių, už kuriuos įmokos nebemokamos, tačiau kurie liko toje pačioje valstybėje narėje, teisės gauti pensiją būtų vienodai išsaugotos.

Direktyva 2014/50/ES, kuri turi būti įtraukta į ES šalių nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 21 d., užtikrinama, kad bet kas, turintis teisę gauti papildomą pensiją, jos neprarastų, persikėlus gyventi arba dirbti į kitą ES šalį. Reikalaujama, kad:

  • teisės gauti papildomą pensiją būtų garantuojamos po ne daugiau kaip trejų darbo metų. Tais atvejais, kai nustatytas minimalus amžius, jis negali viršyti 21 metų;
  • darbuotojų, kurie palieka profesinių pensijų sistemą prieš jiems išeinant į pensiją, teisės būtų išsaugotos ir su jomis turi būti elgiamasi taip pat, kaip su tų, kurie liko sistemoje, pavyzdžiui, indeksuojant.

Pensijų mokėjimas į užsienį

Valstybės narės užtikrina, kad papildomų pensijų sistemos į kitas valstybes nares išmokėtų visas pagal tokias sistemas priklausančias išmokas, atskaičius visus galimus mokesčius ir rinkliavas už pervedimus.

Į užsienį išsiųsti dirbti darbuotojai ir papildomos pensijos

Į užsienį išsiųsi dirbti darbuotojai turi galimybę likti savo kilmės šalies pensijų sistemoje komandiruotės laikotarpiu kitoje valstybėje narėje. Į užsienį išsiųsti dirbti darbuotojai ir, prireikus, jų darbdaviai atleidžiami nuo visų įsipareigojimų mokėti įmokas į papildomų pensijų sistemą kitoje valstybėje narėje.

Informacija sistemos nariams

Darbdaviai, patikėtiniai ar kiti už papildomų pensijų sistemų tvarkymą atsakingi asmenys sistemos nariams, kai jie persikelia iš vienos valstybės narės į kitą, suteikia atitinkamą informaciją apie jų teises gauti pensiją ir apie minėtos sistemos teikiamas galimybes.

Pagal Direktyvą 2014/50/ES darbuotojai, dalyvaujantys papildomų pensijų sistemoje, gali teirautis, kaip darbo santykių nutraukimas ar persikėlimas paveiktų jų teises į papildomą pensiją ir kokios sąlygos būtų taikomos tokių teisių vertinimui ateityje.

Asmenys, nebedalyvaujantys pensijų sistemoje, turi būti informuoti apie savo teisių vertę ir vertinimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 98/49/EB

1998 7 25

2012 1 25

OL L 209, 1998 7 25

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. liepos 7 d. Žalioji knyga - Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos (KOM(2010) 365 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (Oficialusis leidinys L 128, 2014 4 30).

Paskutinį kartą atnaujinta: 04.08.2014

Top