Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES teisės aktų dėl darbuotojų komandiravimo vykdymo užtikrinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES teisės aktų dėl darbuotojų komandiravimo vykdymo užtikrinimas

Šios Vykdymo užtikrinimo direktyvos (Direktyva 2014/67/ES) tikslas - gerinti direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo (Direktyva 96/71/EB) įgyvendinimą ir praktinį taikymą, tokiu būdu garantuojant geresnę komandiruotų darbuotojų apsaugą ir skaidresnę bei labiau nuspėjamą teisinę sistemą paslaugų teikėjams.

DOKUMENTAS

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI reglamentas) (Oficialusis leidinys L 159, 2014 5 28).

SANTRAUKA

Direktyva 96/71/EB taikoma įmonėms, kurios tarpvalstybinio paslaugų teikimo atveju komandiruoja darbuotojus į kitos ES šalies teritoriją su sąlyga, kad komandiravimo laikotarpiu tarp komandiruojančios įmonės ir darbuotojo egzistuoja darbo santykiai. Komandiruotas darbuotojas - tai darbuotojas, kuris ribotą laiką dirba kitos ES šalies nei tos, kurioje jis paprastai dirba, teritorijoje.

Siekiant apsaugoti komandiruotų darbuotojų socialines teises tuo metu, kai įmonės naudojasi teise laisvai teikti paslaugas, ir palengvinti galimybes įmonėms naudotis šia teise, Direktyvoje 96/71/EB pateikiamos svarbiausios įdarbinimo sąlygos, kurios turi būti taikomos darbuotojams priimančiojoje šalyje, t. y. dėl:

  • maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko;
  • minimalių mokamų metinių atostogų trukmės;
  • minimalių užmokesčio normų, įskaitant viršvalandžių apmokėjimo normas;
  • darbuotojų sveikatos, higienos ir darbo saugos.

Geresnė piktnaudžiavimo taikomomis taisyklėmis prevencija ir sankcijos

Siekiant kovoti su piktnaudžiavimu ir taisyklių apėjimu (pvz., per lengvatinių mokesčių zonose įsteigtas įmones), Direktyvoje 2014/67/ES pateiktas faktinių elementų sąrašas, padedantis įvertinti, ar konkreti situacija gali būti laikoma tikru komandiravimu (4 straipsnis).

Siekiant didesnio teisinio tikrumo, šioje direktyvoje taip pat pateikiamas nacionalinių kontrolės priemonių sąrašas, kurios laikomos pagrįstomis ir proporcingomis ir kurios gali būti pritaikytos Direktyvos 96/71/EB ir pačios Vykdymo užtikrinimo direktyvos laikymosi stebėsenai (9 straipsnis).

Stengiantis užtikrinti geresnę darbuotojų teisių apsaugą subrangos atveju, ES šalys turi garantuoti, kad komandiruotas darbuotojas statybos sektoriuje veikiantį rangovą, kurio tiesioginis subrangovas yra darbdavys, galėtų kartu su darbdaviu arba vietoj jo laikyti atsakingu už nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį (12 straipsnis). Minėtas taisykles dėl atsakomybės valstybės narės gali pakeisti kitomis atitinkamomis vykdymo užtikrinimo priemonėmis.

Geresnės galimybės gauti informaciją

Siekiant geresnio informuotumo ir didesnio skaidrumo, ES šalys yra įpareigotos bendroje oficialioje nacionalinėje interneto svetainėje nemokamai teikti informaciją apie komandiruotiems darbuotojams taikomas darbo ir kolektyvinių sutarčių sąlygas ir nuostatas (5 straipsnis). Informacija turi būti viešai skelbiama priimančiosios valstybės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir tinkamiausiomis kalbomis, atsižvelgiant į paklausą jos darbo rinkoje.

Glaudesnis administracinis bendradarbiavimas

Direktyvoje 2014/67/ES taip pat išdėstytos aiškesnės taisyklės, kuriomis siekiama glaudesnio administracinio bendradarbiavimo tarp nacionalinių valdžios institucijų, atsakingų už direktyvos nuostatų laikymosi stebėseną, įskaitant informacijos teikimo terminus (6 straipsnis). Jei keičiantis informacija toliau kyla problemų ar nuolat atsisakoma pateikti informaciją, Komisija gali būti apie tai informuojama per Vidaus rinkos informacinę (VRI) sistemą. Tokiu atveju taikomas VRI reglamentas. VRI sistema yra daugiakalbė elektroninė priemonė, leidžianti nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms ES vidaus rinkos teisės klausimais greitai bei lengvai bendrauti su atitinkamomis institucijomis ES, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje. Direktyva taip pat užtikrinama, kad administracinės nuobaudos ir baudos, skirtos paslaugų teikėjams už atitinkamų taisyklių nesilaikymą vienoje ES šalyje, galėtų būti išieškotos ir susigrąžintos kitoje ES šalyje (VI skyrius).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 96/71/EB

1997 2 10

1999 12 16

OL L 18, 1997 1 21

Direktyva 2014/67/ES

2014 6 17

2016 6 18

OL L 159, 2014 5 28

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas) (Oficialusis leidinys L 316, 2012 11 14).

Paskutinį kartą atnaujinta: 09.08.2014

Top