Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Darbo laiko organizavimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Darbo laiko organizavimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva nustatomi būtiniausi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai dėl darbo laiko organizavimo. Šie reikalavimai taikomi:

 • minimaliam dienos poilsio, savaitės poilsio ir kasmetinių atostogų laikui, pertraukoms ir maksimaliam savaitės darbo laikui;
 • naktinio ir pamaininio darbo aspektams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys

 • ES šalys privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai turėtų teisę į:
  • minimalų 11 valandų nepertraukiamo kasdienio poilsio laiką per parą;
  • pertrauką pailsėti, esant ilgesnei nei šešių valandų darbo dienai;
  • 24 valandų nepertraukiamo poilsio laiką ir 11 kasdienio poilsio valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį;
  • ne mažiau kaip keturių savaičių kasmetines mokamas atostogas;
  • ne daugiau kaip 48 darbo valandas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas.
 • Normali naktinio darbo trukmė turėtų būti ne ilgesnė kaip vidutiniškai aštuonios valandos per parą.
 • Naktinės pamainos darbuotojai turi teisę į reguliarų nemokamą sveikatos patikrinimą.

Nacionalinės institucijos

 • Nacionalinės institucijos gali:
  • remtis referenciniais laikotarpiais, trunkančiais nuo 14 dienų iki keturių mėnesių, kad apskaičiuotų savaitės poilsio laiką ir ilgiausią savaitės darbo laiką;
  • leisti netaikyti šio teisės akto vadovams, kitiems asmenims, galintiems savarankiškai priimti sprendimus, darbuotojams šeimose ir religines apeigas atliekantiems darbuotojams.
 • Nukrypimai nuo tam tikrų nuostatų taip pat gali būti taikomi:
  • su apsauga ir sekimu susijusiai veiklai, reikalaujančiai nuolatinio buvimo, kad būtų apsaugotas turtas ir asmenys;
  • veiklai, susijusiai su nepertraukiamomis paslaugomis arba nenutrūkstama gamyba, kaip antai ligoninėse, dokuose, žiniasklaidoje ir žemės ūkyje;
  • kai numatomas didelis veiklos padidėjimas (t. y. žemės ūkyje, turizmo srityje, pašto ir geležinkelio paslaugų srityje, įvykus nelaimei);
  • nukrypimams, dėl kurių darbdaviai ir darbuotojai susitarė kolektyvinėse sutartyse.
 • Direktyva nėra taikoma jūrininkams ir darbuotojams, kuriems gali būti taikomos konkretesnės taisyklės (kaip antai mobiliesiems darbuotojams kelių transporto, civilinės aviacijos, tarpvalstybinio geležinkelio ar vidaus vandenų transporto sektoriuose).
 • Jei nori, ES šalys gal taikyti palankesnes sveikatos ir saugos nuostatas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. rugpjūčio 2 d.

KONTEKSTAS

Darbo sąlygos: Darbo laiko direktyva

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18 p. 9–19)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Darbo laiko direktyvos persvarstymas (pirmas Europos Sąjungos lygmens konsultacijų su socialiniais partneriais etapas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 154 straipsnį)“ (KOM(2010) 106 galutinis, 2010 3 24)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Darbo laiko direktyvos persvarstymas (antras Europos lygmens konsultacijų su socialiniais partneriais etapas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 154 straipsnį)“ (KOM(2010) 801 galutinis, 2010 12 21)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl valstybių narių Direktyvos 2003/88/EB (Darbo laiko direktyvos) įgyvendinimo (KOM(2010) 802 galutinis, 2010 12 21)

paskutinis atnaujinimas 01.12.2016

Top