Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laikinųjų darbuotojų sveikata ir sauga darbe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laikinųjų darbuotojų sveikata ir sauga darbe

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

1991 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 91/383/EEB, pateikianti papildomas priemones, skatinančias gerinti laikinųjų darbuotojų sveikatą ir saugą darbe

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva siekiama užtikrinti, kad ES šalys priimtų teisės aktus, skirtus pagerinti pagal laikinąsias* arba terminuotąsias* darbo sutartis dirbančių darbuotojų sveikatą ir saugą darbe, taip pat suderinti tokių darbuotojų apsaugą su kitų darbuotojų turima apsauga.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl sveikatos ir saugos darbe taikoma ir laikiniesiems darbuotojams*. Dabartinė direktyva papildo ją toliau nurodytais klausimais.

Informavimas ir mokymas

  • Prieš pradedant dirbti laikinieji darbuotojai turi būti informuoti apie visus galimus pavojus darbe ir visų pirma reikalingą ypatingą profesinę kvalifikaciją, įgūdžius ar ypatingą medicininę priežiūrą.
  • Visi darbuotojai turi būti tinkamai apmokomi darbui, atsižvelgiant į jų kvalifikaciją ir patirtį.

Speciali medicininė priežiūra

ES šalys gali uždrausti samdyti laikinuosius darbuotojus dirbti darbus, kurie yra ypač pavojingi jų saugumui ar sveikatai arba kuriuos galima dirbti tik atliekant specialią medicininę priežiūrą. Jei laikinieji darbuotojai yra samdomi dirbti tokį darbą, darbdavys turi pasirūpinti tinkama specialia medicinine priežiūra, kuri, prireikus, gali būti atliekama ir po darbo santykių pasibaigimo.

Sveikatos ir saugos tarnybos

Organizacijoje veikiančioms sveikatos ir saugos tarnyboms turi būti pranešta apie laikinųjų darbuotojų priėmimą į darbą.

Įdarbinimo tarnybos ir agentūros

  • Jei laikinieji darbuotojai samdomi per agentūrą ar kitą įdarbinimo tarnybą, agentūrai turi būti pranešta apie reikalingą kvalifikaciją ir darbo ypatybes. Ši informacija turi būti perduota atitinkamiems darbuotojams. Ji gali būti nurodyta samdos sutartyje.
  • Laikinąjį darbuotoją samdanti organizacija atsako už darbo sąlygų saugumo, higienos ir sveikatos aspektus.

ES šalių atsakomybė

ES šalys privalo kas penkerius metus pateikti Europos Komisijai ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą, įskaitant darbuotojų ir darbdavių nuomonę.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1991 m. liepos 15 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1992 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Laikinoji darbo sutartis: laikino įdarbinimo tarnybos (pvz., agentūros) ir darbuotojo sudaryta darbo sutartis dėl užduoties atlikimo organizacijoje jai prižiūrint.

Terminuotoji darbo sutartis: darbdavio ir darbuotojo konkrečiam laikotarpiui ar konkrečiai užduočiai atlikti sudaryta darbo sutartis.

Laikinasis darbuotojas: terminas, aiškumo sumetimais vartojamas šioje santraukoje ir apibūdinantis asmenį, esantį vienuose iš pirmiau apibrėžtų dviejų laikinų darbo santykių.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1991 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 91/383/EEB, pateikianti papildomas priemones, skatinančias gerinti terminuotuose arba laikinuose darbo santykiuose esančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe (OL L 206, 1991 7 29, p. 19–21)

Paskesni Direktyvos 91/383/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/371/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 01.12.2016

Top