Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Užimtumo komitetas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Užimtumo komitetas

Užimtumo komitetas konsultuoja Europos Komisiją ir Europos Sąjungos Tarybą, kaip skatinti Europos Sąjungos (ES) šalių užimtumo ir darbo rinkos politikos tarpusavio koordinavimą.

DOKUMENTAS

2015 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/772, kuriuo įsteigiamas Užimtumo komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2000/98/EB

SANTRAUKA

Užimtumo komitetas konsultuoja Europos Komisiją ir Europos Sąjungos Tarybą, kaip skatinti Europos Sąjungos (ES) šalių užimtumo ir darbo rinkos politikos tarpusavio koordinavimą.

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šiuo sprendimu nustatomi Užimtumo komiteto uždaviniai. Komitetas privalo prisidėti prie bendrų ekonominių gairių priėmimo procedūros siekiant užtikrinti, kad jos būtų suderinamos su užimtumo gairėmis.

Be to, jis privalo prisidėti prie Europos užimtumo strategijos, makroekonominės politikos koordinavimo ir ekonomikos reformos proceso sinergijos viena kitą papildančiomis priemonėmis.

Sprendimu taip pat nustatomos taisyklės dėl Komiteto narystės, veiklos ir darbo grupių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Komiteto užduotys yra šios:

  • stebėti užimtumo padėtį ir užimtumo politiką ES šalyse;
  • prisidėti prie Tarybos gairių, į kurias ES šalys privalo atsižvelgti vykdydamos savo užimtumo politiką, nustatymo procedūrų parengimo;
  • Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva rengti nuomones.

Vykdydamas šias užduotis Komitetas privalo atsižvelgti į aukšto užimtumo lygio siekį ES politikoje. Jis taip pat privalo siekti:

  • pagal savo įgaliojimus prisidėti prie visų Europos semestro aspektų ir pranešti apie juos Tarybai;
  • skatinti keitimąsi informacija bei patirtimi tarp ES šalių ir Komisijos.

Kiekvienais metais komitetas tvirtina savo darbo programą, o jos kopiją perduoda Komisijai.

Kiekviena ES šalis ir Komisija paskiria po du komiteto narius. Šie nariai renkami iš užimtumo ir darbo rinkos politikos srityje išskirtinę kompetenciją turinčių asmenų. Nariai išrenka pirmininką ir keturis pavaduotojus.

Komisija komitetui teikia analitinę ir organizacinę paramą. Ji paskiria savo personalo narį sekretoriumi.

Vykdydamas savo įgaliojimus komitetas privalo konsultuotis su administracija ir darbuotojais. Šiame kontekste jis užmezga ryšius su socialiniais partneriais, kuriems atstovaujama trišaliame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime augimo ir užimtumo klausimais.

Komitetas glaudžiai bendradarbiauja su Socialinės apsaugos komitetu, Ekonomikos ir finansų komitetu bei Ekonominės politikos komitetu. Šis bendradarbiavimas gali apimti bendrų posėdžių organizavimą Europos semestro kontekste.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2015 m. gegužės 15 d.

KONTEKSTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo IX antraštinėje dalyje yra nustatytos procedūros, kurias taikant ES šalys turėtų veikti kartu siekdamos plėtoti suderintą užimtumo strategiją ir ypač ugdyti kvalifikuotą, profesiniu atžvilgiu pasirengusią bei mokančią prie ekonomikos pokyčių prisitaikyti darbo jėgą. Šio tikslo dalis yra patariamojo Užimtumo komiteto įsteigimas.

Šiuo sprendimu panaikinamas sprendimas 2000/98/EB, kuriuo įsteigiamas Užimtumo komitetas, siekiant atspindėti Europos semestro plėtojimą ir komiteto atliekamą vaidmenį šiame procese.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie Užimtumo komitetą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas (ES) 2015/772

2015 5 15

-

OL L 121, 2015 5 14, p. 12-15

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Rekomendacija dėl Tarybos rekomendacijos dėl bendrų valstybių narių ir Sąjungos ekonominės politikos gairių (COM(2015) 99 final, 2015 3 2)

paskutinis atnaujinimas 12.08.2015

Top