Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kova su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Komisijos komunikatas dėl kovos su darbo užmokesčio skirtumu tarp lyčių (KOM(2007) 424 galutinis)

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikate nagrinėjamos priežastys, kodėl moterims nuolat mokama mažiau nei vyrams, ir siūlomi būdai, kaip panaikinti šią diskriminaciją.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Darbo užmokesčio skirtumas* gali atspindėti objektyvius skirtumus, kaip antai amžiaus ir patirties. Tačiau jis taip pat siejamas su įvairiais teisiniais, socialiniais ir ekonominiais veiksniais, pavyzdžiui, darbo vietų vertinimu.
 • Privačiojo sektoriaus įmonėse darbo užmokesčio skirtumas yra didesnis nei vidutinis. Jis auga kartu su įmonės dydžiu ir asmens amžiumi, išsilavinimo lygiu bei darbo stažu.
 • Komunikatu nustatomi keturi būdai, kaip mažinti diskriminaciją darbo užmokesčio srityje. Reikia:
  • gerinti esamų Europos teisės aktų taikymą ir informacinėmis kampanijomis pabrėžti vienodo darbo užmokesčio už vienodos vertės darbą principo įgyvendinimą;
  • visapusiškai išnaudoti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją „Europa 2020“, kurios vienas iš tikslų yra darbo užmokesčio skirtumo mažinimas;
  • skatinti darbdavius iš viešojo ir privačiojo sektorių mokėti vienodą darbo užmokestį;
  • keistis gerosios praktikos pavyzdžiais visais valdžios lygmenimis.
 • Direktyva 2006/54/EB numatomos lygios įdarbinimo sąlygos vyrams ir moterims, įskaitant darbo užmokestį.
 • Rekomendacijoje 2014/124/ES nacionalinėms vyriausybėms patariama, kaip geriau įgyvendinti vienodo darbo užmokesčio principą. Gairės apima:
  • darbuotojų teisę gauti informaciją apie darbo užmokesčio lygį;
  • reguliarias įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 darbuotojų, ataskaitas apie vidutinį darbo užmokesčio lygį;
  • nacionaliniu mastu organizuojamus darbo užmokesčio auditus įmonėse ir organizacijose, kuriose dirba daugiau kaip 250 darbuotojų;
  • naujausius duomenis apie abiejų lyčių darbo užmokesčio skirtumus.

KONTEKSTAS

Pagrindinis vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principas buvo nustatytas dar pačioje Europos Sąjungos sukūrimo pradžioje. Jis yra įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje (2 straipsnis ir 3 straipsnio 3 dalis), Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (8 ir 10 straipsniai, taip pat 157 straipsnio 1 dalis) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (23 straipsnis). Šis principas taip pat yra vienas iš penkių Moterų chartijos prioritetų.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Darbo užmokesčio skirtumas – santykinis visos ekonomikos vidutinio vyrų ir moterų darbo užmokesčio už valandą neatskaičius mokesčių skirtumas.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kovoti su moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumu“ ( KOM(2007) 424 galutinis, 2007 7 18)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) (OL L 204, 2006 7 26, p. 23–36)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija“ ( KOM(2010) 491 galutinis, 2010 9 21)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Ataskaita dėl 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) taikymo“ ( COM(2013) 861 final, 2013 12 6)

2014 m. kovo 7 d. Komisijos rekomendacija 2014/124/ES dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą (OL L 69, 2014 3 8, p. 112–116)

paskutinis atnaujinimas 27.01.2016

Top