Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lankstumo ir užimtumo garantijos – esminis ES darbo rinkos pertvarkymo aspektas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lankstumo ir užimtumo garantijos – esminis ES darbo rinkos pertvarkymo aspektas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Bendri lankstumo ir užimtumo garantijų principai: derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių darbo vietų (KOM(2007) 359 galutinis)

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikatu nustatomos keturios konkrečios politikos sritys, kuriose lankstumo ir užimtumo garantijos* galėtų būti naudingos ir darbdaviams, ir darbuotojams. Darbdaviams tai reiškia lankstesnę darbo jėgą, o darbuotojams – šiokią tokią apsaugą nuo ilgalaikio nedarbo.

Komunikate pristatomos gairės, kaip galima siekti šių dviejų tikslų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Lankstumo ir užimtumo garantijų politika gali būti taikoma pasitelkiant:

patikimas ir lanksčias sutartis, užtikrinamas rengiant modernius darbo teisės įstatymus ir kolektyvines sutartis;

mokymosi visą gyvenimą galimybes darbuotojams, kad šie galėtų persikvalifikuoti ir atitikti laisvų darbo vietų reikalavimus;

nacionalinę politiką, skirtą padėti laikinai nedirbantiems asmenims ieškoti naujo darbo;

šiuolaikiškas socialinės apsaugos sistemas, kurios teikia tinkamą finansinę paramą ir skatina judumą darbo rinkoje.

Lankstumo ir užimtumo garantijos turėtų:

užtikrinti darbdavių, darbuotojų, darbo ieškančių asmenų ir valdžios institucijų teisių ir pareigų pusiausvyrą;

būti pritaikytos prie nacionalinių aplinkybių, ypač darbo rinkų ir darbo santykių;

sumažinti darbo rinkos dalyvių pasiskirstymą į „saviškius“ ir „pašaliečius“ ;

būti taikomos įdarbinant asmenis bei juos atleidžiant ir padedant pereiti iš vieno darbą į kitą;

skatinti valdžios institucijų ir socialinių partnerių tarpusavio pasitikėjimą bei bendradarbiavimą;

užtikrinti teisingą finansinių išlaidų ir naudos paskirstymą tarp įmonių, asmenų ir viešųjų biudžetų.

KONTEKSTAS

Lankstumo ir užimtumo garantijos yra laikomos pagrindiniu komponentu įgyvendinant ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją. Jos padeda įmonėms ir darbuotojams prisitaikyti prie globalizacijos keliamų problemų ir atveriamų galimybių.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Lankstumo ir užimtumo garantijos – integruota strategija, skirta derinti darbo rinkos lankstumą ir saugumą. Jomis siekiama atsižvelgti ir į darbdavių, ir į darbuotojų poreikius.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Siekiant bendrų lankstumo ir užimtumo garantijų principų: derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių darbo vietų“ ( KOM(2007) 359 galutinis, 2007 6 27)

paskutinis atnaujinimas 28.10.2015

Top