Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Įmonių socialinė atsakomybė ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Įmonių socialinė atsakomybė ES

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

KOM(2006) 136 galutinis „Paversti Europą įmonių socialinės atsakomybės pavyzdžiu“

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikatu išdėstyti įmonių socialinės atsakomybės* (ĮSA) prioritetai ir priemonės, norint geriau išnaudoti įmonių potencialą remiant tvarų vystymąsi ir siekiant augimo bei užimtumo strategijos tikslų.

Tai naudinga įmonėms, ES ekonomikai ir visai visuomenei.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ĮSA kūrime dalyvauja įvairios suinteresuotosios šalys (pvz., profesinės sąjungos, investuotojai, vartotojai ir nevyriausybinės organizacijos).

Remdama ĮSA, Europos Komisija skirs didelį dėmesį šiems aspektams:

įvairių suinteresuotųjų šalių iniciatyvų rėmimui;

bendradarbiavimui su ES šalimis, ypač su aukšto rango nacionalinių atstovų grupe, sudaryta ĮSA klausimams spręsti, siekiant mobilizuoti nacionalines ir regionines priemones;

vartotojų informuotumo apie jų pasirinkimo poveikį gerinimui;

mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skatinimui imtis ĮSA.

Dėl Europos Komisijos vykdomos politikos ĮSA srityje buvo pasiekta pažanga. 2011 m. komunikate Komisija pateikė naują ĮSA sąvokos apibrėžimą ir 2011–2014 m. veiksmų planą šioje srityje.

ES ĮSA strategija numatoma:

ĮSA matomumo didinimas ir gerosios patirties sklaida;

pasitikėjimo verslu lygio didinimas ir stebėjimas;

rinkų skatinimas atsilyginti už ĮSA;

įmonių skatinimas atskleisti socialinę ir aplinkosaugos informaciją;

ĮSA integravimas į švietimą, mokymą ir mokslinius tyrimus;

ĮSA politikos svarbos pabrėžimas;

geresnis Europos ir pasaulinio požiūrio į ĮSA derinimas.

Norėdama įvertinti ĮSA strategiją, Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl 2011–2014 m. ĮSA. Jomis norima nustatyti pasiekimus, trūkumus ir būsimus iššūkius.

KONTEKSTAS

Europos Komisija, paskelbusi Žaliąją knygą dėl įmonių socialinės atsakomybės, viena pirmųjų ėmė formuoti viešąją įmonių socialinės atsakomybės skatinimo politiką.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) yra sąvoka, kurią pasitelkdami verslininkai savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus į savo įmonių veiklą ir į santykius su suinteresuotomis šalimis. ĮSA įgyvendinimui turėtų vadovauti pačios įmonės, tačiau valdžios institucijos turėtų atlikti pagalbinį vaidmenį taikydamos politines priemones ir, prireikus, papildomą reguliavimą.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Augimo ir užimtumo partnerystės įgyvendinimas. Paversti Europą įmonių socialinės atsakomybės pavyzdžiu“ (KOM(2006) 136 galutinis, 2006 3 22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų įgyvendinimo būklė“ (SWD(2015) 144 final, 2015 7 14)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Atnaujinta 2011–2014 m. ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“ (KOM(2011) 681 galutinis, 2011 10 25)

Viešos konsultacijos dėl įmonių socialinės atsakomybės, 2014 m.

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL L 295, 2010 11 12, p. 23–34)

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (OL L 330, 2014 11 15, p. 1–9)

paskutinis atnaujinimas 09.11.2015

Top