Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vairavimo trukmė kelių transporto sektoriuje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vairavimo trukmė kelių transporto sektoriuje

Reglamentu (EB) Nr. 561/2006 nustatomos taisyklės dėl vairavimo trukmės, pertraukų ir poilsio laikotarpių sunkvežimių ir autobusų vairuotojams, siekiant pagerinti darbo sąlygas ir saugų eismą keliuose.

DOKUMENTAS

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85.

SANTRAUKA

Reglamentas yra taikomas krovinių vežimui keliais transporto priemonėmis, kurių bendroji masė yra daugiau kaip 3,5 tonos, ir keleivių vežimui keliais transporto priemonėmis, kurios pritaikytos vežti daugiau kaip devynis žmones (įskaitant vairuotoją).

Nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje yra registruota transporto priemonė, šis reglamentas taikomas vežimui keliais ES ir tarp ES šalių, Šveicarijos ir Europos ekonominės erdvės susitarimo šalių.

Minimalus amžius

Minimalus vairuotojo ir antrojo vairuotojo amžius turi būti 18 metų, išskyrus tam tikras aplinkybes, kai besimokančiojo antrojo vairuotojo minimalus amžius yra 16 metų (daugiau informacijos žr. 5 straipsnį).

Taisyklės dėl vairavimo trukmės, pertraukų ir poilsio laikotarpių

Išsamios taisyklės šiais klausimais yra nustatytos 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose. Jomis nustatoma, kad:

  • kasdienio vairavimo trukmė negali viršyti 9 valandų, tačiau ne dažniau kaip du kartus per savaitę ji gali būti pailginta iki 10 valandų;
  • kassavaitinio vairavimo trukmė negali viršyti 56 valandų;
  • bendra vairavimo trukmė per dvi savaites paeiliui negali viršyti 90 valandų;
  • po 4,5 valandų vairavimo vairuotojas, jeigu jis nepradeda naudoti poilsio laikotarpio, turi daryti ne trumpesnę kaip 45 minučių pertrauką;
  • kasdienio poilsio laikotarpis trunka ne trumpiau kaip 11 valandų, tačiau ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę jis gali būti sutrumpintas iki 9 valandų;
  • kassavaitinis poilsio laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 45 valandos, tačiau gali būti sutrumpintas iki 24 valandų.

Tachografas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 yra iš dalies keičiamas nauju teisės aktu - Reglamentu (ES) Nr. 165/2014. Naujajame reglamente nustatyti reikalavimai dėl įrašymo įrangos (tachografo), kuris turi būti įmontuotas transporto priemonėse, kurioms taikomas šis reglamentas, gamybos, montavimo ir naudojimo.

Tachografas yra įtaisas, kuris registruoja vairavimo trukmę, pertraukas ir poilsio laikotarpius, taip pat buvimo darbo vietoje laiką ir kitus vairuotojo darbo etapus. Tachografo tikslas:

  • kontroliuoti, kaip vairuotojai laikosi galiojančių taisyklių;
  • stebėti profesionalių vairuotojų darbo trukmę, siekiant užkirsti kelią nuovargiui;
  • užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir kelių eismo saugą.

Naujuoju teisės aktu pristatomas išmanusis tachografas, kuris, pradėjęs veikti, automatiškai registruos per palydovinę vietos nustatymo paslaugą. Tai turėtų pagerinti taisyklių laikymąsi ir leisti anksti nustatyti galimus sukčiavimo ar netinkamo naudojimo atvejus.

Skaitmeninis tachografas turi būti įmontuotas naujose transporto priemonėse, kurių masė yra virš 3,5 tonų (krovininėse transporto priemonėse) ir kurios veža daugiau kaip 9 žmones, įskaitant vairuotoją (keleivinėse transporto priemonėse).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

2007 4 11, išskyrus 10 straipsnio 5 punktą, 26 straipsnio 3 ir 4 punktus ir 27 straipsnį, kurie įsigalioja 2006 5 1

-

OL L 102, 2006 4 11

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009

2009 12 4, išskyrus 31 straipsnio dalinį taikymą

-

OL L 300, 2009 11 14

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

2014 3 1, išskyrus išimtis, išvardytas 48 straipsnyje

-

OL L 60, 2014 2 28

Paskutinį kartą atnaujinta: 10.06.2014

Top