Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES tarptautinės konvencijos ir tarptautiniai susitarimai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES tarptautinės konvencijos ir tarptautiniai susitarimai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 216 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnis

KAS ES SUTARTYSE SAKOMA APIE ES KONVENCIJAS IR SUSITARIMUS?

  • Tarptautinės konvencijos ir susitarimai kartu su vienašaliais aktais (t. y. reglamentais, direktyvomis, sprendimais, nuomonėmis ir rekomendacijomis) yra ES antrinės teisės aktai.
  • Vadovaujantis viešąja tarptautine teise, konvencijos ir susitarimai yra sutartys su derybų keliu nustatytomis susitariančiųjų šalių teisėmis ir įsipareigojimais.
  • Priešingai nei vienašaliai aktai, konvencijos ir susitarimai yra priimami ne pagal teisėkūros procedūrą ir nėra sudaromi vienos institucijos valia.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tarptautiniai susitarimai (konvencijos, sutartys)

Tarptautiniai susitarimai yra sudaromi tarp ES ir kito viešosios tarptautinės teisės subjekto, t. y. valstybinės ar tarptautinės organizacijos. Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 216 straipsnyje apibrėžiami atvejai, kai ES gali sudaryti tokius susitarimus. Aptartos ir pasirašytos sutartys, atsižvelgiant į sutarties objektą, gali būti ratifikuojamos antrinės teisės aktu.

Be to, tarptautiniai susitarimai yra privalomi visoms ES šalims. Tarptautinių susitarimų teisinė galia yra viršesnė už vienašalių aktų teisinę galią, todėl vienašaliai aktai turi atitikti tarptautinius susitarimus.

Be to, SESV 207 straipsniu reglamentuojama ES prekybos politika – pagrindinė ES išorės kompetencija ir jos santykių su kitomis pasaulio šalimis esminis elementas.

Tarptautinių susitarimų pavyzdžiai:

Jei susitarimo dalykas nepatenka į išimtinę ES kompetenciją, šį susitarimą turi pasirašyti ir ES šalys. Tai vadinamieji „mišrūs susitarimai“. Tai reiškia, kad susitariančiosios šalys su ES nepriklausančiomis susitariančiosiomis šalimis yra ne tik ES, bet ir ES šalys. Pasirašius mišrų susitarimą gali tekti priimti ES vidaus aktą, pagal kurį pasidalijami ES šalių ir ES įsipareigojimai.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 216 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 144)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 140–141)

paskutinis atnaujinimas 16.08.2016

Top