Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos Sąjungos teisės aktai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos Sąjungos teisės aktai

Europos Sąjungos (ES) institucijos, siekdamos įgyvendinti savo uždavinius, priima įvairius teisės aktus. Tai gali būti teisėkūros arba ne teisėkūros procedūra priimti aktai. Priklausomai nuo jų pobūdžio, jie gali būti privalomi.

SANTRAUKA

Europos Sąjungos (ES) institucijos, siekdamos įgyvendinti savo uždavinius, priima įvairius teisės aktus. Tai gali būti teisėkūros arba ne teisėkūros procedūra priimti aktai. Priklausomai nuo jų pobūdžio, jie gali būti privalomi.

Įžanga

Lisabonos sutartimi buvo peržiūrėta ES teisės aktų klasifikacija. Supaprastinimo tikslais, ES institucijų priimamų teisės aktų skaičius buvo sumažintas nuo daugiau kaip dešimt iki penkių.

Be to, Europos Komisijai buvo leista priimti naują aktų kategoriją: deleguotuosius aktus. Taip pat buvo sustiprinta Komisijos kompetencija priimti įgyvendinimo aktus. Šiais pokyčiais siekiama veiksmingesnio ES sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo.

ES teisės aktai ir jų klasifikacija

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 288 straipsnį, Europos institucijos gali priimti penkių rūšių teisės aktus:

Reglamentai, direktyvos ir sprendimai yra privalomi teisės aktai, o rekomendacijos ir nuomonės - neprivalomi.

Sprendimas gali būti skirtas konkrečiai vienam arba keliems adresatams (ES šalims, įmonėms arba asmenims). Taip pat gali būti sprendimai be jokio konkretaus adresato, ypač bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) srityje.

Deleguotieji aktai

SESV 290 straipsnyje numatoma galimybė ES teisės aktų leidėjui (paprastai Europos Parlamentui ir Tarybai) deleguoti Komisijai įgaliojimus priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus aktus, papildančius ar iš dalies keičiančius tam tikras neesmines teisėkūros procedūra priimtų aktų nuostatas.

Pavyzdžiui, deleguotaisiais aktais gali būti nustatomos naujos (neesminės) taisyklės arba tam tikriems teisėkūros procedūra priimtų aktų aspektams taikomi paskesni pakeitimai. Taigi, teisės aktų leidėjas gali sutelkti dėmesį į politikos kryptį ir tikslus, nepradedant pernelyg išsamių ir dažnai labai techninių diskusijų.

Tačiau galių perdavimui priimti deleguotuosius aktus taikomi griežti apribojimai. Iš tiesų tik Komisija gali būti įgaliota priimti deleguotuosius aktus. Be to, esminiams srities aspektams gali būti netaikomas galių perdavimas. Taip pat galių perdavimo tikslai, turinys, taikymo sritis ir trukmė turi būti nustatyti teisėkūros procedūra priimtais aktais. Galiausiai, teisės aktų leidėjas privalo teisėkūros procedūra priimtuose aktuose aiškiai išdėstyti sąlygas, taikomas šio įgaliojimo vykdymui. Šiuo atžvilgiu, Parlamentas ir Taryba gali suteikti teisę atšaukti įgaliojimą arba pareikšti prieštaravimą deleguotajam aktui.

Ši procedūra plačiai naudojama daugelyje sričių, kaip antai vidaus rinka, žemės ūkis, aplinka, vartotojų apsauga, transportas, taip pat tokiose srityse kaip laisvė, saugumas ir teisingumas.

Įgyvendinimo aktai

Atsakomybė už teisiškai privalomų ES aktų įgyvendinimą pirmiausia tenka ES šalims. Tačiau kai kurie teisiškai privalomi ES aktai turi būti įgyvendinti taikant vienodas sąlygas. Tokiais atvejais, Komisija arba, tinkamai pagrįstais konkrečiais atvejais ir atvejais, nurodytais Europos Sąjungos sutarties 24 ir 26 straipsniuose, Taryba, yra įgaliotos priimti įgyvendinimo aktus (SESV 291 straipsnis).

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011 nustatomos ES šalių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai. Ši kontrolė yra vykdoma pagal ES žargonu vadinamas komiteto procedūras, t. y. Komisija turi pateikti komitetams, kuriuos sudaro ES šalių atstovai ir kuriems pirmininkauja Komisija. Visų įgyvendinimo aktų projektus komitetui pateikia jo pirmininkas.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie ES teisę.

paskutinis atnaujinimas 08.09.2015

Top