Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sritys, kuriose ES gali remti politikos formavimą ES šalyse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sritys, kuriose ES gali remti politikos formavimą ES šalyse

 

SANTRAUKA

Įžanga

Lisabonos sutartimi nustatomos keturios naujos politikos sritys, į kurias Europos Sąjunga gali kištis:

  • civilinė sauga;
  • administracinis bendradarbiavimas;
  • turizmas ir
  • sportas.

Šiose srityse ES turi rėmimo kompetenciją. ES neįgyja jokių papildomų teisėkūros įgaliojimų. Ji gali tik remti ES šalių veiksmus be galimybės suderinti nacionalinę teisę.

Be to, ES jau įsikišo į šias sritis per horizontaliąsias politikos sritis. Lisabonos sutartimi sukuriami specialūs teisiniai pagrindai šioms keturioms sritims ir išaiškinami ES tikslai bei veiksmai.

Civilinė sauga

Lisabonos sutartimi siekiama padidinti ES gebėjimą įveikti gaivalines nelaimes ir žmogaus sukeltas katastrofas. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 196 straipsniu ES suteikiama galimybė priimti priemones, susijusias su:

Be to, šios sąlygos dėl civilinės saugos turi būti siejamos su solidarumo sąlyga, įtvirtinta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsniu. Šia sąlyga sudaroma galimybė ES padėti ES šaliai, kuri patyrė teroro aktą, gaivalinę nelaimę ar žmogaus sukeltą katastrofą.

Administracinis bendradarbiavimas

ES šalių administracinis bendradarbiavimas tapo ES kompetencija (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 197 straipsnis). Pagrindinis tikslas – garantuoti veiksmingą Europos teisės įgyvendinimą, visų pirma didinant ES šalių administracijų veiksmingumą (pavyzdžiui, akcizų srityje). ES gali priimti naujų priemonių, kuriomis būtų sudaromos galimybės ES šalims keistis gerąja praktika ir sudaryti mokymo programas.

Tačiau Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo nustatomi šio naujo įgaliojimo du apribojimai:

  • ES šalis jokiomis aplinkybėmis negali būti įpareigota pasinaudoti ES parama;
  • ES šalis negali priimti priemonių, susijusių su ES šalių įstatymų ir taisyklių suderinimu.

Turizmas

Turizmas jau buvo įtrauktas į kelias ES politikos sritis, kaip antai regioninę ir užimtumo politiką. Nuo dabar sutartimi sukuriamas specialus teisinis pagrindas, kuris leidžia ES įsikišti į šią sritį (Sutarties dėl ES veikimo 195 straipsnis).

ES veiksmais gali būti siekiama dviejų tikslų:

  • sukurti palankią aplinką turizmo sektoriaus veiklos vystymui;
  • skatinti ES šalių bendradarbiavimą, visų pirma keičiantis gerąja praktika.

Sportas

Lisabonos sutartimi patvirtinama ES kompetencija sporto srityje. Vis dėlto nėra specialiai tam skirto straipsnio. Su sportu susijęs teisinis pagrindas yra įtrauktas į sutarties dalį, skirtą švietimui, profesiniam mokymui ir jaunimui.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsniu nustatoma, kad ES tikslas yra skatinti Europos sporto reikalus. Visų pirma ES galės, pavyzdžiui, remti ES šalių veiksmus, skirtus saugoti sportininkų fizinį ir moralinį integralumą arba kovoti su dopingu sporte.

ES taip pat galės vystyti tarptautinių institucijų bendradarbiavimą sporto srityje.

paskutinis atnaujinimas 15.02.2016

Top