Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvalifikuota balsų dauguma ir įprasta teisėkūros procedūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kvalifikuota balsų dauguma ir įprasta teisėkūros procedūra

 

SANTRAUKA

Lisabonos sutartimi siekiama modernizuoti ir pagerinti Europos Sąjungos (ES) sprendimų priėmimo procesą ES, kurios narių skaičius padidėjo iki 28-ių. Sutartyje nustatomas sprendimų priėmimas kvalifikuota balsų dauguma ES Taryboje ir apibrėžiama sritis, kurioje Europos Parlamentas veikia lygiomis teisėmis su Taryba priimdamas Europos Komisijos pasiūlytus teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus (reglamentus, direktyvas ir sprendimus) (pagal įprastą teisėkūros procedūrą).

NAUJOS POLITIKOS SRITYS, DĖL KURIŲ SPRENDŽIAMA KVALIFIKUOTA BALSŲ DAUGUMA

Balsavimas kvalifikuota dauguma yra dažniausia balsavimo ES Taryboje forma ir yra naudojamas priimant daugelį jos sprendimų. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai kvalifikuota balsų dauguma pakeičia vieningą balsavimą įvairiose naujose srityse:

priemonių išorinės sienų kontrolės, prieglobsčio ir imigracijos srityse;

teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose ir baudžiamosios teisės derinimo apibrėžiant, pavyzdžiui, baudžiamuosius nusikaltimus ir sankcijas, visų pirma sunkius nusikaltimus (pvz., terorizmą, prekybą žmonėmis, moterų ir vaikų seksualinį išnaudojimą, prekybą narkotikais, pinigų plovimą);

Europos intelektinės nuosavybės teisių kūrimo, siekiant užtikrinti vienodą intelektinės nuosavybės teisių apsaugą visoje ES;

sporto ir kultūros propagavimo priemonių;

tam tikrų ES prekybos politikos aspektų (t. y. kultūros ir garso bei vaizdo paslaugų, socialinių, švietimo ar sveikatos priežiūros paslaugų srityse ir priimant vidaus taisykles).

Vis dėlto vieningai tebesprendžiama dėl jautrių klausimų, kaip antai:

mokesčių suderinimo (tiesioginių mokesčių);

socialinės apsaugos;

tarpvalstybinį poveikį turinčių šeimos teisės aspektų;

Be to, visos ES šalys turi pritarti naujų šalių prisijungimui prie ES ir sutarčių peržiūroms.

DIDESNIS ĮPRASTOS TEISĖKŪROS PROCEDŪROS IŠNAUDOJIMAS

Lisabonos sutartimi į įprastos teisėkūros procedūros, anksčiau vadintos bendro sprendimo procedūra, taikymo sritį įtraukiama dar 40 teisinių pagrindų (politikos sričių, kurių pagrindas yra nustatytas sutarties straipsniuose), visų pirma teisingumo, laisvės ir saugumo srityse, ir žemės ūkis. Dabar ši procedūra taikoma daugeliui klausimų, dėl kurių ES Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Pakeitimai

Kvalifikuotos balsų daugumos taikymo sritis buvo šiek tiek pakeista, visų pirma teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 82 ir 83 straipsniai) ir dirbančių migrantų socialinės apsaugos (SESV 48 straipsnis) srityse.

Šiose srityse Lisabonos sutartimi buvo nustatytos sustabdymo nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo įprastos teisėkūros procedūros, jei kuri nors šalis mano, kad priimamas teisės aktas gali kelti pavojų jos socialinės apsaugos sistemos arba baudžiamosios teisės sistemos pagrindiniams principams.

Lisabonos sutartimi taip pat nustatytos nuostatos dėl pareigos, leidžiančios tam tikros srities aktą priimti kvalifikuota balsų dauguma, o ne vieningai.

Daugiau informacijos apie:

paskutinis atnaujinimas 24.11.2015

Top